Poznaj nasze autorskie programy zabiegowe

Stwo­rzy­li­śmy autor­ską syner­gię naszych tech­no­lo­gii w tera­piach, które nie tylko sku­pia­ją się na este­ty­ce ciała i roz­wią­za­niach widocz­nych typo­wych pro­ble­mów, jak nad­miar tkan­ki tłusz­czo­wej czy reduk­cja zmarsz­czek, ale także dzia­ła­ją­cych głę­biej na komór­ki, sty­mu­lu­jąc je do odno­wy i regeneracji.

Nasze pro­to­ko­ły zabie­go­we są opty­ma­li­za­cją poten­cja­łów odpor­no­ścio­wych, dzię­ki któ­rym może­my zapo­bie­gać i dzia­łać pre­wen­cyj­nie, tym samym wpły­wa­my na lep­szy stan zdro­wia, samo­po­czu­cie i kom­fort życia, co w obec­nych, nowych i dziw­nych cza­sach jest bar­dzo istot­ne – u nas, w Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia zna­leź­li­śmy na to spo­sób. Pro­fe­sjo­na­lizm. Sku­tecz­ność. Holi­stycz­ne podejście.

Nasze zabiegi rekomendujemy dla osób w każdym wieku

Jeste­śmy alter­na­ty­wą dla medy­cy­ny este­tycz­nej, w któ­rej docho­dzi do inge­ren­cji w cią­głość skóry. Nie uży­wa­my igieł czy skal­pe­la do sty­mu­la­cji i popra­wy jako­ści skóry oraz zdro­wia. Po naszych zabie­gach jesteś w pełni sił. Możesz od razu wró­cić do swo­ich zajęć. Nie ma etapu rekonwalescencji.

Zbuduj swoją odporność z Aesthetic Studio Szafrania!

Pięk­no zale­ży od zdro­wia i odpor­no­ści. Nasze tera­pie poma­ga­ją ją zbu­do­wać i popra­wić ogól­ny stan zdro­wia w szcze­gól­no­ści w okre­sie zmniej­szo­nej odpor­no­ści. Tech­no­lo­gia, z któ­rej korzy­sta­my jest w pełni bez­piecz­na. Zabie­gi są bez­bo­le­sne i przede wszyst­kim przy­no­szą szyb­kie efek­ty, bez prze­ry­wa­nia cią­gło­ści skóry, prze­grze­wa­nia tka­nek i tym samym roz­ry­wa­nia ich spo­iwa jakim są włók­na kola­ge­no­we i elastyna. 

Autorskie Programy Zabiegowe

Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia jest pierw­szym miej­scem na trój­miej­skiej mapie, gdzie stwo­rzy­li­śmy Autor­skie Tera­pie połą­czo­ne w Pro­gra­my Zabie­go­we przy wyko­rzy­sta­niu wszyst­kich tech­no­lo­gii dostęp­nych w Stu­dio. Celem jest uzy­ska­nie jak naj­lep­szych i naj­szyb­szych ocze­ki­wa­nych rezul­ta­tów. Gwa­ran­tu­ją one naj­wyż­szą i naj­lep­szą skuteczność. 

Zabie­gi dobra­ne są z naj­więk­szą pre­cy­zją, a ich połą­cze­nie jest gwa­ran­cją suk­ce­su. Aby efekt utrzy­mał się dłu­go­trwa­le zazwy­czaj nale­ży wyko­nać serię zabie­gów. Uni­kal­ne połą­cze­nia zabie­go­we i duży wybór spra­wią, że w łatwy spo­sób znaj­dziesz sku­tecz­ne roz­wią­za­nie swo­je­go „pro­ble­mu”.

Pod­czas pierw­szej wizy­ty oma­wia­my odpo­wied­nio dobra­ną tera­pię wraz z ocze­ki­wa­ny­mi rezultatami.

autorskieprogramy (1)
Best­sel­le­ry
Tera­pia 365 Redu­ku­ją­ca Przebarwienia

CZAS: ok. 75 minut

CENA: 450 zł

Inno­wa­cyj­ne połą­cze­nie Hydra­der­ma­bra­zji kwa­so­wej z Tera­pią Tle­no­wą i kosme­ceu­ty­ka­mi CHRISSIE Cosme­tics zaowo­co­wa­ło opra­co­wa­niem sku­tecz­nej meto­dy walki z prze­bar­wie­nia­mi skórnymi.

Zasto­so­wa­nie wyso­kie­go stę­że­nia skład­ni­ków aktyw­nych takich jak: eks­trakt z algi Hali­dris Sili­qu, resve­ra­trol czy arbu­ty­na wtła­cza­nych za pomo­cą czy­ste­go tlenu, powo­du­je stop­nio­we roz­ja­śnia­nie plam spo­wo­do­wa­ne nad­pro­duk­cją mela­ni­ny i blo­ko­wa­nie two­rze­nia nowych. Kwas mle­ko­wy zapo­bie­ga foto­sta­rze­niu skóry, wygła­dza oraz nawil­ża skórę.

Wska­za­nia:  dla cer z prze­bar­wie­nia­mi róż­ne­go pochodzenia

Obszar zabie­go­wy: twarz, szyja, dłonie

Pakiet to:

Best­sel­le­ry
Best­sel­le­ry
Ide­al­nie czy­sta i nawil­żo­na skóra

CZAS: ok. 75 min

CENA: 690 zł

Dwa peł­no­wy­mia­ro­we zabie­gi świet­nie uzu­peł­nia­ją­ce się nawza­jem. Inno­fa­cial – nie­in­wa­zyj­ne i dokład­ne przy­go­to­wa­nie skóry, poprzez usu­nię­cie wszel­kich zanie­czysz­czeń i mar­twych komó­rek z jej powierzch­ni. Utwo­rzy to czy­ste płót­no do dal­szej pracy i wtła­cza­nia skład­ni­ków aktyw­nych. Kolej­ny etap to sper­so­na­li­zo­wa­na Tera­pia Tle­no­wa, która za pomo­cą bogac­twa skład­ni­ków aktyw­nych, dobro­czyn­ne­go, czy­ste­go i hiper­ba­rycz­ne­go tlenu doda skó­rze bla­sku, wygła­dzi drob­ne zmarszcz­ki i odży­wi cerę. Efekt: ujed­no­li­co­ny kolo­ryt i zmniej­sze­nie roz­sze­rzo­nych porów, naj­głęb­sze war­stwy skóry na pozio­mie komór­ko­wym zosta­ną mak­sy­mal­nie oczysz­czo­ne i dotlenione.

Wska­za­nia: cera potrze­bu­ją­ca dogłęb­ne­go oczysz­cze­nia, posza­rza­ła, z ozna­ka­mi starzenia

Obszar zabie­go­wy: twarz

Pakiet to:

Best­sel­le­ry
Best­sel­le­ry
Perfekcyjnie oczyszczona i wygładzona skóra

CZAS: ok. 90 min

CENA: 799 zł

Zestaw skie­ro­wa­ny do pacjen­tów, któ­rzy bory­ka­ją się ze skórą odwod­nio­ną, wiot­ką, posza­rza­łą z ozna­ka­mi sta­rze­nia z jed­no­cze­sną potrze­bą oczysz­cze­nia. Tera­pia INDIBA da skó­rze bodziec do dzia­ła­nia, sty­mu­lu­jąc pro­ce­sy two­rze­nia włó­kien kola­ge­nu, ela­sty­ny i kwasu hia­lu­ro­no­we­go oraz rege­ne­ra­cji komó­rek skóry i naskór­ka. Inno­fa­cial usuwa złogi mar­twe­go naskór­ka i łoju znaj­du­ją­ce w porach, dając impuls do roz­po­czę­cia pro­ce­su ich zwę­ża­nia, czyli zmniej­sze­nia widocz­no­ści. Efek­tem jest spek­ta­ku­lar­nie roz­świe­tlo­na i napię­ta skóra.

Wska­za­nia: cera odwod­nio­na, wiot­ka, z ozna­ka­mi sta­rze­nia, poszarzała

Obszar zabie­go­wy: twarz

Pakiet to:

Best­sel­le­ry
Extra­Li­fting bez skalpela
Młod­sza skóra w 2 godziny

CZAS: ok. 90 min

CENA: 799 zł

Jeśli inte­re­su­je Cię efekt natych­mia­sto­we­go spek­ta­ku­lar­ne­go napię­cia skóry i wygła­dze­nia zmarsz­czek to ten zestaw jest dla Cie­bie! Skóra sty­mu­lo­wa­na jest ze zdwo­jo­ną siłą. Od wewnątrz poprzez opra­co­wa­nie twa­rzy dwoma gło­wi­ca­mi, urzą­dze­niem INDIBA oraz od zewnątrz skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi kosme­ceu­ty­ków Chris­sie Cosme­tics pod­czas Tera­pii Tle­no­wej. Żadna skóra nie pozo­sta­nie obo­jęt­na na taką dawkę odży­wie­nia. Ich prze­zna­cze­nie, to znacz­na reduk­cja zmarsz­czek, dotle­nie­nie i ujędr­nie­nie skóry w obsza­rze twa­rzy lub dekol­tu i pier­si. Efekt: zagęsz­cze­nie skóry, przy­wró­ce­nie bla­sku i wypły­ce­nie zmarszczek.

Wska­za­nia: skóra wiot­ka, z ozna­ka­mi sta­rze­nia, posza­rza­ła, wyma­ga­ją­ca napię­cia i liftingu

Obszar zabie­go­wy: twarz, szyja lub dekolt, piersi

Pakiet to:

Extra­Li­fting bez skalpela
Extra­Li­fting bez skalpela
Nowe Pier­si bez skalpela

CZAS: 3 tygo­dnie

CENA: 2.800 zł

3 tygo­dnio­wa Tera­pia Pier­si – spo­tka­nia 2 razy w tygo­dniu. Jest to zabieg liftin­gu­ją­co-rege­ne­ra­cyj­ny, który spra­wia, że pier­si staną się peł­niej­sze, bar­dziej unie­sio­ne, jędr­niej­sze i sprę­ży­ste. A wszyst­ko to, przy­jem­nie, bez­piecz­nie i nieinwazyjnie!

Obszar zabie­go­wy: dekolt i piersi

Pakiet to:

Extra­Li­fting bez skalpela
Extra­Li­fting bez skalpela
Ide­al­ny owal i rewi­ta­li­za­cja Twa­rzy w 7 dni!

CZAS: 7 dni

CENA: 2.340 zł

Pełen inten­syw­ny pakiet sze­ściu tera­pii rege­ne­ra­cyj­nych INDIBA Slow Aging – naj­więk­sza gwa­ran­cja efek­tu! Aby efekt utrzy­mał się dłu­go­trwa­le zazwy­czaj nale­ży wyko­nać serię zabiegów.

Wska­za­nia: skóra wiot­ka, z ozna­ka­mi sta­rze­nia, posza­rza­ła, odwod­nio­na, wyma­ga­ją­ca napię­cia i liftingu

Obszar zabie­go­wy: twarz

Pakiet to:

Extra­Li­fting bez skalpela
Extra Clean
Inno­wa­cyj­na Hydradermabrazja

CZAS: ok. 75 min

CENA: 380 zł

Inno­wa­cyj­na hydra­der­ma­bra­zja kwa­so­wa łączą­ca rów­no­cze­sne oczysz­cza­nie, złusz­cza­nie, eks­trak­cję, nawil­ża­nie i ochro­nę przed utle­nia­niem, co pro­wa­dzi do uzy­ska­nia czyst­szej, pięk­niej­szej skóry bez dys­kom­for­tu lub dłu­go­trwa­łe­go ocze­ki­wa­nia na efek­ty. Zabieg ma dzia­ła­nie łago­dzą­ce i nawil­ża­ją­ce, jest nie­in­wa­zyj­ny i nie powo­du­je podraż­nie­nia. Efek­ty zabie­gu to jed­no­cze­sne dokład­ne oczysz­cze­nie skóry, złusz­cze­nie mar­twe­go naskór­ka, głę­bo­kie nawil­że­nie skóry oraz ochro­na antyoksydacyjna

Obszar zabie­go­wy: twarz

Pakiet to:

Extra Clean
Extra Clean
Seria 4 w miesiąc (1 w tygodniu)

CZAS: ok. 80 minut

CENA: 290 zł

Seria daje nam głę­bo­kie zre­ge­ne­ro­wa­nie skóry twa­rzy, która potrze­bu­je dotle­nie­nia i przy­wró­ce­nia zdro­we­go, mło­dzień­cze­go bla­sku Nowo­cze­sne roz­wią­za­nie dla osób, które chcą szyb­ko i sku­tecz­nie nawil­żyć skórę, głę­bo­ko ją oczy­ścić, pozbyć się drob­nych zmarsz­czek, prze­bar­wień i zmian trądzikowych.

Obszar zabie­go­wy: twarz

Pakiet to:

Extra Clean
Extra­Li­fting bez skalpela
Pła­ski brzuch bez skalpela

CZAS: ok. 2h

CENA: 899 zł

Inno­wa­cja, bez­pie­czeń­stwo i efek­tyw­ność! To cechu­je urzą­dze­nia INDIBA i EMbo­dy, które w połą­cze­niu dają spek­ta­ku­lar­ne efek­ty już po jed­no­ra­zo­wym zasto­so­wa­niu. To roz­wią­za­nie ide­al­ne dla Pań, któ­rym prze­szka­dza wydę­ty brzu­szek po ciąży, bory­ka­ją­cym się z rozej­ściem mię­śnia pro­ste­go brzu­cha. Potrak­tuj­cie ten zestaw jako test i prze­ko­na­nie się do efek­tyw­no­ści tera­pii, ponie­waż trwa­ły efekt osią­ga­my serią. Zabie­gi dosko­na­le spraw­dza­ją się w przy­pad­ku usu­wa­nia tkan­ki tłusz­czo­wej z trud­ne­go obsza­ru ciała jakim jest brzuch. Nie­in­wa­zyj­nie, bez­bo­le­śnie i cał­ko­wi­cie bezpiecznie!

Wska­za­nia: skóra wiot­ka, wyma­ga­ją­ca wymo­de­lo­wa­nia, napię­cia, lifting, z nad­mia­rem tkan­ki tłuszczowej

Obszar zabie­go­wy: brzuch

Pakiet to:

Extra­Li­fting bez skalpela
Anty­cel­lu­lit
INDIBA Elec­tro­To­ols

*tylko do zabie­gu INDIBA ciało

CENA: 100 zł

Inten­syw­nie roz­bi­ja zwłók­nie­nia i zro­sty obec­nie w róż­nych posta­ciach cel­lu­li­tu – wzmac­nia i przy­spie­sza efek­ty tera­pii Antycellulitowej .

Czas pod­sta­wo­wej tera­pii jest wydłu­żo­ny o dodat­ko­we 20 minut z wyko­rzy­sta­niem dodat­ko­wej gło­wi­cy Elec­tro­To­ols, kiedy kon­cen­tru­je­my się wyłącz­nie na miej­scach, gdzie wystę­pu­je pro­ble­ma­tycz­ny obszar tera­pu­eu­tycz­ny sku­pio­ne­go cellulitu.

Anty­cel­lu­lit
Anty­cel­lu­lit
Reduktor Cellulitu!

CZAS: 3 tygodnie

CENA: 4.500 zł

12 zabie­gów Tera­pii łączo­nej! Pięk­ne i wzmoc­nio­ne ciało bez cel­lu­li­tu w trzy tygo­dnie! Bar­dziej ela­stycz­na, napię­ta skóra bez nie­chcia­nej, poma­rań­czo­wej skór­ki oraz wzmoc­nio­ne mię­śnie brzu­cha lub poślad­ków i ud.

Wska­za­nia: skóra z ozna­ka­mi cel­lu­li­tu każ­de­go rodza­ju, z nad­mia­rem tkan­ki tłuszczowej

Wybra­ny obszar zabie­go­wy: brzuch, uda, pośladki

Pakiet to:

Anty­cel­lu­lit
Anty­cel­lu­lit
Smu­kłe uda i jędr­ne pośladki

CZAS: ok. 12 dni

CENA: 2594 zł

Poże­gnaj się z wiot­ką skórą brzu­cha lub ud.

Inno­wa­cyj­ne połą­cze­nie zabie­gów: Tera­pii rege­ne­ra­cyj­nej Indi­ba i Elec­tro­to­ols*. Dzię­ki spek­ta­ku­lar­nym dzia­ła­niu w zakre­sie odbu­do­wy komó­rek z powo­dze­niem można sto­so­wać tech­no­lo­gię Indi­ba Deep Care w reduk­cji upo­rczy­we­go tłusz­czu i roz­stę­pów oraz nie­in­wa­zyj­ne­go liftin­gu i ujędr­nia­niu skóry ciała. Indi­ba Body, to także zabie­gi ujędr­nia­ją­ce pier­si, mode­lu­ją­ce poślad­ki oraz ramio­na, jak rów­nież spa­la­ją­ce tłuszcz w obsza­rze brzu­cha i ud, a także walka z cel­lu­li­tem! To także znacz­na reduk­cja blizn, zarów­no roz­stę­pów, jak i blizn poporodowych.

Nie­in­wa­zyj­nie, bez­bo­le­śnie i cał­ko­wi­cie bezpiecznie!

Wska­za­nia: skóra wiot­ka, wyma­ga­ją­ca wymo­de­lo­wa­nia, napię­cia, lifting, z nad­mia­rem tkan­ki tłusz­czo­wej, skóra z ozna­ka­mi cel­lu­li­tu każ­de­go rodzaju.

Wybra­ny obszar zabie­go­wy: brzuch, uda, pośladki

Pakiet to:

Anty­cel­lu­lit
ODPORNOŚĆ
Zbu­duj swoją odpor­ność z Aesthe­tic Stu­dio Szafrania!
Pięk­no zale­ży od zdro­wia i odpor­no­ści. Nasze tera­pie poma­ga­ją ją zbu­do­wać i popra­wić ogól­ny stan zdro­wia w szcze­gól­no­ści w okre­sie zmniej­szo­nej odpor­no­ści.

Tech­no­lo­gia, z któ­rej korzy­sta­my, jest w pełni bez­piecz­na. Zabie­gi są bez­bo­le­sne i przede wszyst­kim przy­no­szą szyb­kie efek­ty, bez prze­ry­wa­nia cią­gło­ści skóry, prze­grze­wa­nia tka­nek i tym samym roz­ry­wa­nia ich spo­iwa, jakim są włók­na kola­ge­no­we i elastyna.
ODPORNOŚĆ
ODPORNOŚĆ
Zdrowie ZATOKI
CZAS 4 tygodnie 

CENA: 699 zł

Zaopie­kuj się swo­imi zato­ka­mi i uchroń je przed sta­na­mi zapal­ny­mi z INDIBA już w 4 tygodnie!

Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia INDIBA pozwa­la na rege­ne­ra­cję tka­nek na pozio­mie komór­ko­wym, co daje dłu­go­trwa­ły efekt pod­nie­sie­nia odpor­no­ści i wpro­wa­dze­nia komó­rek w stan przy­spie­szo­nej odno­wy. Dzię­ki temu przy­go­tu­jesz swój orga­nizm na trud­ny czas jesien­no-zimo­wy, gdzie nara­że­ni jeste­śmy na wszel­kie infek­cje gór­nych dróg oddechowych. 

Obszar zabie­go­wy: twarz. 
ODPORNOŚĆ
Pro­gram Odporność
Ciepłe stopy – pakiet zaawansowany
CZAS: 80 minut 

CENA: 399 zł 

Zabieg inten­syw­nie pobu­dza­ją­cy krą­że­nie koń­czyn dol­nych oraz sty­mu­lu­ją­cy pro­ce­sy rege­ne­ra­cyj­ne całe­go organizmu. 

Opra­co­wa­nie punk­tów spu­sto­wych, przo­du nóg łącz­nie z pode­szwą stopy pozwa­la pozbyć się przy­pa­dło­ści chro­nicz­nie zim­nych koń­czyn dol­nych. Dodat­ko­wo wyko­ny­wa­ny jest dre­naż lim­fa­tycz­ny, który uspraw­nia prze­pływ krwi oraz limfy. Cie­pło odczu­wa­ne w całym ciele odprę­ża i relak­su­je, rów­no­cze­śnie niwe­lu­jąc pro­ble­my zdro­wot­ne organizmu. 

Obszar zabie­go­wy: całe nogi i stopy.
Pro­gram Odporność
Pro­gram Odporność
Wzmacniający drogi oddechowe
CZAS: 40 minut

CENA: 269 zł

Prze­ciw­dzia­ła­nie infek­cjom gór­nych dróg odde­cho­wych poprzez sty­mu­la­cję odpo­wied­nich punk­tów na ciele, pobu­dza­my orga­nizm do rege­ne­ra­cji.

Wska­za­nia: czę­ste prze­zię­bie­nia, pro­ble­my z oddy­cha­niem, obni­żo­na odpor­ność. Pod­czas zabie­gu odczu­wal­ne jest roz­luź­nia­ją­ce cie­pło. Po tera­pii ode­tchniesz pełną pier­sią.

Obszar zabie­go­wy: opra­co­wa­nie klat­ki pier­sio­wej, szyi oraz czę­ści twarzy.
Pro­gram Odporność
Pro­gram Odporność
Wzmacniający drogi oddechowe
CZAS: 60 minut

CENA: 299 zł

Prze­ciw­dzia­ła­nie infek­cjom gór­nych dróg odde­cho­wych poprzez sty­mu­la­cję odpo­wied­nich punk­tów na ciele, pobu­dza­my orga­nizm do rege­ne­ra­cji.

Wska­za­nia: czę­ste prze­zię­bie­nia, stres, napię­cia, ból ple­ców, pro­ble­my ze snem, obni­żo­na odpor­ność, pro­ble­my z oddy­cha­niem. Pod­czas zabie­gu odczu­wal­ne jest przy­jem­ne cie­pło oraz poczu­cie zni­we­lo­wa­nia stre­su i napięć.

Obszar zabie­go­wy: opra­co­wa­nie klat­ki pier­sio­wej, szyi, twa­rzy oraz pleców.
Pro­gram Odporność
Pro­gram Odporność
Lepszy sen
CZAS: 40 minut

CENA: 249 zł

Zabieg prze­zna­czo­ny dla osób żyją­cych w cią­głym napię­ciu, per­ma­nent­nie zmę­czo­nych pomi­mo odpo­wied­niej ilo­ści snu, a także dla tych bory­ka­ją­cych się z bez­sen­no­ścią. Pod­czas zabie­gu odczu­wal­ne jest przy­jem­ne cie­pło. Po tera­pii wyraź­nie popra­wi się jakość snu oraz ogól­ne samo­po­czu­cie.

Obszar zabie­go­wy: stopy, plecy.
Pro­gram Odporność
Pro­gram Odporność
Redukcja napięć mięśniowych
CZAS: 30 minut

CENA: 199 zł

Zabieg „lun­cho­wy”, pozy­tyw­nie sty­mu­lu­ją­cy do dal­szej czę­ści dnia! Nale­ży do tera­pii nie­zwy­kle przy­jem­nych i relak­su­ją­cych. Pod­czas zabie­gu odczu­wal­ne jest deli­kat­ne cie­pło, które redu­ku­je napię­cia mię­śnio­we oraz obni­ża hor­mon stre­su, niwe­lu­je skut­ki nad­mier­ne­go wysił­ku i uczu­cia zmę­cze­nia.

Obszar zabie­go­wy: kark, szyja, barki.
Pro­gram Odporność
PROGRAM DERMO
Indi­ba DERMO

CZAS: 45 minut

CENA: 299 zł

Licz­ne bada­nia nauko­we wyka­za­ły, iż INDIBA® wraz z Sys­te­mem Pro­io­nic® wywo­łu­je efek­ty rege­ne­ru­ją­ce i nor­ma­li­zu­ją­ce funk­cję komór­ki. Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­o­brzę­ko­wo i prze­ciw­adi­po­gen­nie, a także sty­mu­lu­je pro­li­fe­ra­cję komó­rek macie­rzy­stych (bada­nia In vitro). Te wła­ści­wo­ści spra­wia­ją, że INDIBA® Deep Care jest jedną z naj­bar­dziej wszech­stron­nych tech­no­lo­gii w dzie­dzi­nie medy­cy­ny.
INDIBA® może być sto­so­wa­nia także do zabiegów:

Obszar zabie­go­wy: wybra­ny

PROGRAM DERMO
Pro­gram Treningowy
Wyrzeź­bio­ny brzuch i unie­sio­ne pośladki

CZAS: 10 dni

CENA: 3 200 zł

Łącz­nie 8 tre­nin­gów 2 par­tii ciała.

Pod­czas jed­ne­go tre­nin­gu urzą­dze­nie wywo­łu­je 20.000 skur­czy supra­mak­sy­mal­nych, co odpo­wia­da wyko­na­niu 20.000 brzusz­ków lub przy­sia­dów. Dzięki temu pobu­dza: wzrost włókien kurcz­li­wych, two­rze­nie nowych bia­łek i roz­rost włókien mięśniowych.

Zabieg BTL EMBODY, który mode­lu­je ciało, redu­ku­je tkan­kę tłusz­czo­wą i cel­lu­lit oraz budu­je mię­śnie. Tech­no­lo­gia HIFEM (High-Inten­si­ty Focu­sed Elec­tro­ma­gne­tic Tech­no­lo­gy) to zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia elek­tro­ma­gne­tycz­na o wyso­kiej inten­syw­no­ści. Wywo­łu­je selek­tyw­nie, ponad mak­sy­mal­ne skur­cze mię­śni nie moż­li­we do osią­gnię­cia na siłowni!

Wska­za­nia: skóra wiot­ka, z nad­mia­rem tkan­ki tłusz­czo­wej, wzmoc­nie­nie mię­śni i popra­wy jako­ści skóry

Obszar zabiegowy: brzuch, uda, pośladki

Pakiet to:

Pro­gram Treningowy
Pro­gram Tre­nin­go­wy DUO dla 2 osób
Trening DUO dla 2 osób: Wyrzeźbiony brzuch 

CZAS: 14 dni

CENA: 2.400 zł

Łącz­nie 6 tre­nin­gów brzucha.

Pod­czas jed­ne­go tre­nin­gu urzą­dze­nie wywo­łu­je 20.000 skur­czy supra­mak­sy­mal­nych, co odpo­wia­da wyko­na­niu 20.000 brzusz­ków lub przy­sia­dów. Dzięki temu pobu­dza: wzrost włókien kurcz­li­wych, two­rze­nie nowych bia­łek i roz­rost włókien mięśniowych.

Zabieg BTL EMBODY, który mode­lu­je ciało, redu­ku­je tkan­kę tłusz­czo­wą i cel­lu­lit oraz budu­je mię­śnie. Tech­no­lo­gia HIFEM (High-Inten­si­ty Focu­sed Elec­tro­ma­gne­tic Tech­no­lo­gy) to zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia elek­tro­ma­gne­tycz­na o wyso­kiej inten­syw­no­ści. Wywo­łu­je selek­tyw­nie, ponad mak­sy­mal­ne skur­cze mięśni nie moż­li­we do osią­gnię­cia na siłowni!

Wska­za­nia: skóra wiot­ka, z nad­mia­rem tkan­ki tłusz­czo­wej, wzmoc­nie­nie mię­śni i popra­wy jako­ści skóry

Obszar zabie­go­wy: brzuch.

Pakiet to:

Pro­gram Tre­nin­go­wy DUO dla 2 osób
Męska stre­fa
Dogłęb­ne Oczysz­cza­nie: Inno­fa­cial + serum + maska

CZAS: ok. 75 minut

CENA: 380 zł

Relak­su­ją­cy zabieg, głę­bo­ko oczysz­cza­ją­cy twarz z wszel­kich tru­dów dnia, liftin­gu­ją­cy i przy­wra­ca­ją­cy kolo­ryt skóry, zakoń­czo­ny jesz­cze głę­biej oczysz­cza­ją­ca maską i wyci­sza­ją­cym serum. Efekt roz­grza­nia i ochło­dze­nia gwarantowany!

Wska­za­nia: cera tłu­sta, zanie­czysz­czo­na, wraż­li­wa, z ozna­ka­mi sta­rze­nia, bli­zny lub nie­rów­no­ści, prze­bar­wie­nia, skóra wiotka

Obszar zabie­go­wy: twarz

Pakiet to:

Męska stre­fa
Męska stre­fa
2 w 1: Oczyszczanie + Trening Embody 

CZAS: ok. 75 minut

CENA: 760 zł

Także dla Panów z bro­da­mi i zaro­stem! Do wybo­ru głe­bo­kie oczysz­cza­nie Inno­fa­cial lub zabieg Tera­pi Tle­no­wej, przy któ­rej broda nie sta­no­wi prze­szkód. Zabieg koń­czy­my 30-minu­to­wym tre­nin­giem wybra­nej par­tii: brzuch lub poślad­ki dla moc­nych ple­ców lub poślad­ków. W urzą­dze­niu EMBODY zasto­so­wa­na jest zogni­sko­wa­na tech­no­lo­gia elek­tro­ma­gne­tycz­na o wyso­kiej inten­syw­no­ści (HIFEM® — High-Inten­si­ty Focu­sed Elec­tro­Ma­gne­tic). Tech­no­lo­gia HIFEM® indu­ku­je około 20.000 skur­czów mię­śni pod­czas jed­nej sesji.

Wska­za­nia: cera zanie­czysz­czo­na, z ozna­ka­mi sta­rze­nia, bli­zny i nie­rów­no­ści, prze­bar­wie­nia, skóra wiot­ka, z nad­mia­rem tkan­ki tłusz­czo­wej, wzmoc­nie­nie mię­śni i popra­wy jako­ści skóry

Obszar zabie­go­wy: twarz, brzuch

Pakiet to:

Męska stre­fa
Męska stre­fa
2 w 1: Rewitalizacja + Oczyszczanie

CZAS: ok. 75 minut

CENA: 760 zł

Nie­in­wa­zyj­ny lifting twa­rzy! Napię­ta, roz­grza­na i zre­lak­so­wa­na skóra – efekt: wypły­co­ne zmarszcz­ki i dogłęb­nie oczysz­czo­na skóra twarzy.

Wska­za­nia: cera zanie­czysz­czo­na, z ozna­ka­mi sta­rze­nia, bli­zny i nie­rów­no­ści, prze­bar­wie­nia, skóra wiotka

Obszar zabie­go­wy: twarz

Pakiet to:

Męska stre­fa

Autorskie kuracje Tlenowe w Aesthetic Studio Szafarnia

W naszym stu­dio opra­co­wa­li­śmy sześć nie­zwy­kłych kura­cji tle­no­wych – Bio­the­ra­py Luxu­ry Gold, dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb skóry.

Kopia-IMG_8709 (1)

Terapie Tlenowe (JeunesseO2 + CHRISSIE) 

Spe­cjal­ne kura­cje tle­no­we dosto­so­wa­ne do róż­nych potrzeb skóry wzbo­ga­co­ne relak­su­ją­cym zapa­chem olej­ków. Siła tlenu i wyjąt­ko­we dzia­ła­nie kosme­ceu­ty­ków Chris­sie Cosme­tics® popra­wia zauwa­żal­nie jakość skóry. Nabie­ra ona bla­sku, staje się jędr­niej­sza i dobrze nawilżona. 
Kura­cje Tlenowe
Zabieg Ujędr­nia­ją­cy
CZAS: ok. 70 minut

CENA twarz, szyja: 
380 zł
CENA twarz, szyja dekolt: 
480 zł

Dzię­ki ujędr­nia­ją­cym, prze­ciw­u­tle­nia­ją­cym, nawil­ża­ją­cym i ochron­nym wła­ści­wo­ściom kige­lii afry­kań­skiej i mydło­ki zabieg zapo­bie­ga przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu skóry. Dodat­ko­wo sil­nie napi­na skórę dzię­ki zawar­tym w skład­ni­kach pep­ty­dom. Bio­tech­no­lo­gicz­ny skład­nik aktyw­ny Lifting 3 i uni­ka­to­wa mie­szan­ka tetra­pep­ty­dów popra­wia­ją napię­cie tkan­ko­we, relak­su­ją mię­śnie i wpły­wa­ją na popra­wę ukła­du prze­strzen­ne­go włó­kien kola­ge­no­wych. Uzy­sku­je się natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu, wyraź­ne ujędr­nie­nie i popra­wę owalu twa­rzy.

Wska­za­nia: dla cer doj­rza­łych, mało ela­stycz­nych, ze zmarszcz­ka­mi.

Obszar zabie­go­wy: twarz, oczy, szyja, dekolt, dłonie.
Kura­cje Tlenowe
Kura­cje Tlenowe
Zabieg Liftin­gu­ją­cy
CZAS: ok. 75 minut

CENA twarz, szyja: 380 zł
CENA twarz, szyja dekolt: 480 zł

NAG-6‑P to kwas hia­lu­ro­no­wy trze­ciej gene­ra­cji (GAG) o wyso­kiej higro­sko­pij­no­ści i bio­dy­na­micz­nym efek­cie napi­na­nia. Zapew­nia efek­ty zbli­żo­ne do zabie­gów z mezo­te­ra­pii igło­wej z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym. Bada­nia in vitro wyka­za­ły, że syn­te­za kwasu hia­lu­ro­no­we­go po zasto­so­wa­niu tego związ­ku wzro­sła do 280% w ciągu 48 godzin. Te nie­spo­ty­ka­ne wła­ści­wo­ści w znacz­ny spo­sób popra­wia­ją nawil­że­nie w głę­bo­kich par­tiach naskór­ka i na jego powierzch­ni. Eks­trakt z bulwy kro­ku­sa – pobu­dza czyn­ni­ki wzro­stu w kera­ty­no­cy­tach, które zwięk­sza­ją syn­te­zę kola­ge­nu i ela­sty­ny. Dzię­ki aktyw­no­ści podob­nej do czyn­ni­ka wzro­stu jest w sta­nie odmło­dzić matry­cę skóry. Dzia­ła ujędr­nia­ją­co i liftin­gu­ją­co. Napra­wia skórę w jej głę­bo­kich war­stwach i nada­je jej ela­stycz­ność i młody wygląd.

Wska­za­nia: dla cer wyma­ga­ją­cych liftin­gu, z głę­bo­ki­mi zmarszcz­ka­mi i bruz­da­mi

Obszar zabie­go­wy: twarz, oczy, szyja, dekolt, dłonie.
Kura­cje Tlenowe
Kura­cje Tlenowe
Zabieg Nor­ma­li­zu­ją­cy
CZAS: ok. 75 minut 

CENA twarz, szyja: 380 zł CENA twarz, szyja dekolt: 480 zł

Pro­dukt boga­ty w poli­fe­no­le pocho­dzą­ce z liści drze­wa arga­no­we­go, które poma­ga­ją chro­nić matry­cę skóry przed dzia­ła­niem meta­lo­pro­te­inaz (enzy­mów degra­du­ją­cych struk­tu­ry kola­ge­nu), zapo­bie­ga­ją uszko­dze­niom włó­kien kola­ge­no­wych, dzię­ki czemu chro­nią skórę przed przed­wcze­snym sta­rze­niem. Boga­ty w mine­ra­ły eks­trakt z hema­ty­tu koi skórę i likwi­du­je zaczer­wie­nie­nia. Pobu­dza on rów­nież skórę do endo­gen­nej pro­duk­cji pro­ko­la­ge­nu I. Droż­dże wyka­zu­ją dzia­ła­nie sil­nie oczysz­cza­ją­ce, detok­sy­ku­ją­ce, anty­ok­sy­da­cyj­ne (tzw. wymia­ta­cze wol­nych rod­ni­ków). Ponad­to dzia­ła­ją anty­bak­te­ryj­ne i anty­sep­tycz­ne – poma­ga­ją likwi­do­wać zaskór­ni­ki oraz stany zapal­ne, przy­spie­sza­ją ich goje­nie. Mają wła­ści­wo­ści złusz­cza­ją­ce, dodat­ko­wo wygła­dza­ją i roz­ja­śnia­ją nie­rów­no­mier­ny kolo­ryt skóry. Regu­lu­je pracę gru­czo­łów łojo­wych oraz zwę­ża­ją ich ujścia.

Wska­za­nia: dla cer tłu­stych, mie­sza­nych, pro­ble­ma­tycz­nych, z ten­den­cją do trą­dzi­ku.

Obszar zabie­go­wy: twarz, oczy, szyja, dekolt, dłonie.
Kura­cje Tlenowe
Kura­cje Tlenowe
Złoty Rytuał Gold Therapy 24k
CZAS: ok. 90 minut

CENA: 480 zł

Luk­su­so­wy zabieg oka­la­ją­cy skórę zło­tem i wyszu­ka­ny­mi skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi. Pobu­dza mikro­krą­że­nie, wspie­ra zacho­wa­nie nie­ska­zi­tel­ne­go kolo­ry­tu skóry. Eks­klu­zyw­ny kok­tajl ma silne dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne i ochron­ne przed zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska. Złoty rytu­ał roz­piesz­cza zmy­sły deli­kat­nym zapa­chem i zapew­nia błogi relaks.

Wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny kok­tajl odżyw­czy, który „uczy” skórę zarzą­dzać jej zaso­ba­mi wod­ny­mi przez cały dzień. Eks­trakt z tar­czy­cy baj­kal­skiej (baj­ka­li­na) wpły­wa na pro­ces dzie­le­nia się telo­me­rów komór­ko­wych, dając wyjąt­ko­wy, ujędr­nia­ją­cy efekt prze­ciw­sta­rze­nio­wy. Złoto kolo­idal­ne i tetrapeptyd‑3 reak­ty­wu­ją syn­te­zę neo­ko­la­ge­nu i kwasu hia­lu­ro­no­we­go, chro­niąc skórę przed sta­rze­niem foto­ok­sy­da­cyj­nym. Fos­fo­li­pi­dy i lipo­so­my uwal­nia­ją zamknię­te w nich nano­czą­stecz­ki kolo­idal­ne­go złota. To ide­al­ne połą­cze­nie luk­su­su i bio­tech­no­lo­gii har­mo­ni­zu­je funk­cje skóry, przy­wra­ca jej rów­no­wa­gę i blask.

Wska­za­nia: dla cer wraż­li­wych, potrze­bu­ją­cych odży­wie­nia, wzmoc­nie­nia i dotle­nie­nia.

Obszar zabie­go­wy: twarz, oczy, szyja, dekolt, dłonie.
Kura­cje Tlenowe
Kura­cje Tlenowe
Zabieg Pięk­ne Pier­si – pro­fi­lak­ty­ka i bio-rewitalizacja
CZAS: ok. 1 godzi­ny

CENA: 350 zł

Efek­ty: gład­ka skóra, jędr­ne i unie­sio­ne pier­si już po 1–2 zabie­gach.

Zabieg spra­wia, że pier­si stają się peł­niej­sze, bar­dziej unie­sio­ne i sprę­ży­ste. Zabieg wyko­ny­wa­ny jest w opar­ciu o infu­zję tle­no­wą z bogac­twem skład­ni­ków prze­ciw­sta­rze­nio­wych i ujędr­nia­ją­cych.
Sku­tecz­na kok­tajl prze­zna­czo­ny na wszyst­kie ozna­ki sta­rze­nia się skóry: zmarszcz­ki, utra­ta gęsto­ści, odwod­nie­nie, brak bla­sku. Inten­syw­nie nawil­ża­ją­ce czą­stecz­ki Hyal­so­me-hyalu­ro­nic wni­ka­ją w głąb naskór­ka zatrzy­mu­jąc się na bło­nie pod­staw­nej, gdzie przy­cią­ga­ją i zatrzy­mu­ją wodę, efek­tem czego jest silne dzia­ła­nie prze­ciw­zmarszcz­ko­we. Roślin­ne komór­ki macie­rzy­ste pozy­ska­ne z rzad­kiej odmia­ny szwaj­car­skiej jabło­ni (Uttwi­ler Spa­tlau­ber) sty­mu­lu­ją fibro­bla­sty i bio­che­micz­ny pro­ces syn­te­zy kola­ge­nu i ela­sty­ny, przy­no­sząc widocz­ne i natych­mia­sto­we dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we.

Wska­za­nia: dla cer posza­rza­łych, mało ela­stycz­nych, wyma­ga­ją­cych rege­ne­ra­cji.

Obszar zabie­go­wy: twarz, oczy, szyja, dekolt, dłonie.
Kura­cje Tlenowe
Zabie­gi manualne
Bio­the­ra­py Relax Gold 24k
CZAS: ok. 1 godzi­ny

CENA: 350 zł

Luk­su­so­wy zabieg oka­la­ją­cy skórę zło­tem i wyszu­ka­ny­mi skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi. Zabieg pobu­dza mikro­krą­że­nie, wspie­ra zacho­wa­nie nie­ska­zi­tel­ne­go kolo­ry­tu skóry. Eks­klu­zyw­na maska ze zło­tem ma silne dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne, ujędr­ni skórę i ochro­ni przed zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­ska. Rytu­ał roz­pie­ści Twoje zmy­sły i zapew­ni błogi relaks.

Tak boga­te połą­cze­nie sub­stan­cji aktyw­nych neu­tra­li­zu­je dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków, uszczel­nia naczy­nia krwio­no­śne, chro­ni DNA komó­rek skóry oraz dzia­ła prze­ciw­sta­rze­nio­wo. Zachwy­ca fuzją aro­ma­tów oraz pozwa­la na głę­bo­ki relaks pod­czas masa­żu twa­rzy i dekoltu.
Wska­za­nia: dla skóry z ozna­ka­mi sta­rze­nia, wraż­li­wej, naczyn­ko­wej, a przede wszyst­kim zmę­czo­nej i pozba­wio­nej bla­sku.

Obszar zabie­go­wy: twarz.
Zabie­gi manualne
Zabie­gi manualne
Moc Anty­ok­sy­dan­tów
CZAS: ok. 1 godzi­ny

CENA: 350 zł

Boga­te połą­cze­nie sub­stan­cji aktyw­nych neu­tra­li­zu­je dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków, uszczel­nia naczy­nia krwio­no­śne, chro­ni DNA komó­rek skóry oraz dzia­ła prze­ciw­sta­rze­nio­wo. Zachwy­ca fuzją aro­ma­tów oraz pozwa­la na głę­bo­ki relaks pod­czas masa­żu twa­rzy i dekol­tu.

Wska­za­nia: skóry z ozna­ka­mi sta­rze­nia, wraż­li­wej, naczyn­ko­wej, a przede wszyst­kim zmę­czo­nej i pozba­wio­nej bla­sku

Obszar zabie­go­wy: twarz.
Zabie­gi manualne

Masz pytania?

Skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my na każde Twoje pyta­nie i roz­wie­je­my wsze­la­kie wąt­pli­wo­ści. Napisz lub zadzwoń, cze­ka­my na Ciebie!

VOUCHER PODARUKOWY