BTL EMBODY

To urzą­dze­nie medycz­ne do nie­in­wa­zyj­ne­go liftin­gu i mode­lo­wa­nia poślad­ków, ramion i brzu­cha – jak żad­ne inne urzą­dze­nie – rzeź­bi mię­śnie i syl­wet­kę. W trak­cie zabie­gu w 30 minut wyko­na za Cie­bie 20.000 brzusz­ków lub przysiadów.

Trening EMBODY zalecany jest na:

Jakie są efekty?

Sku­tecz­ność i bez­pie­czeń­stwo BTL EMBODY zosta­ły prze­te­sto­wa­ne za pomo­cą reno­mo­wa­nych metod na­ukowych (rezo­nans magne­tycz­ny, tomo­graf kompu­terowy, USG i histo­lo­gicz­nie) w 13 nie­za­leż­nych bada­niach wie­lo­ośrod­ko­wych w USA.

Badania kliniczne wykazały, że terapia składająca się z 4 zabiegów

Pacjen­ci opi­sy­wa­li, że ich poślad­ki są unie­sio­ne, jędr­ne i wyraź­nie wzmocnione. 
Kopia-CEAC2D39-359F-4534-8C7A-D7FBB36E81CA

A zatem wystar­czą zale­d­wie czte­ry sesje (wyko­ny­wa­ne co 2–3 dni), by w nie­in­wa­zyj­ny spo­sób pod­nieść, ujędr­nić i wyszczu­plić poślad­ki, czy też wzmoc­nić mię­śnie brzu­cha, zre­du­ko­wać nie­rów­no­ści i zwę­zić talię. Ozna­cza to, że cała meta­mor­fo­za zaj­mie Ci nie wię­cej niż 14 dni.

DSC_7600a-(2)55,

Dodatkowymi efektami, które można osiągnąć dzięki BTL EMBODY są:

Mówiąc naj­pro­ściej EMBODY „ćwi­czy” mię­śnie ze znacz­nie więk­szą mocą i czę­sto­tli­wo­ścią niż jest to moż­li­we pod­czas jakie­go­kol­wiek tre­nin­gu.

Ponie­waż w trak­cie zabie­gu BTL EMBODY mię­śnie wyko­nu­ją skur­cze inten­syw­niej­sze niż to się dzie­je fizjo­lo­gicz­nie, mózg otrzy­mu­je infor­ma­cję, że potrzeb­na będzie ener­gia i to w eks­tre­mal­nych daw­kach. Dla­te­go orga­nizm uwal­nia potęż­ną ilość ener­gii z naj­bli­żej poło­żo­nych komó­rek tłusz­czo­wych. Efekt kaska­do­wy uru­cha­mia inten­syw­ną lipo­li­zę. I tak docho­dzi do spa­le­nia tkan­ki tłusz­czo­wej znaj­du­ją­cej się w sąsiedz­twie kur­czą­cych się mięśni.

Tech­no­lo­gia HIFEM (High-Inten­si­ty Focu­sed Elec­tro­ma­gne­tic Tech­no­lo­gy) ozna­cza zogni­sko­wa­ną ener­gię elek­tro­ma­gne­tycz­ną o wyso­kiej inten­syw­no­ści. Wy­wołuje selek­tyw­nie, czyli wybiór­czo, skur­cze mię­śni ponad ich maksimum.

Dzię­ki temu pobudza:

Ener­gia HIFEM jest sku­tecz­na w roz­bu­do­wie mię­śni, ponie­waż potra­fi wywo­łać i utrzy­mać przez wiele sekund supra­mak­sy­mal­ne skur­cze. Mak­sy­mal­ny skurcz spon­ta­nicz­ny (MVC) to mak­sy­mal­ny skurcz mię­śni moż­li­wy do osią­gnię­cia i utrzy­ma­nia na dro­dze mecha­ni­zmów fizjo­lo­gicz­nych zaś skur­cze supra­mak­sy­mal­ne są to skur­cze o natę­że­niu znacz­nie prze­wyż­sza­ją­cym skur­cze MVC. Osią­gnię­cie skur­czy supra­mak­sy­mal­nych jest moż­li­we do osią­gnię­cia dzię­ki tech­no­lo­gii HIFEM.

IMG_8520 (2)
IMG_5799-(2)

BTL EMBODY ™

Co to są skurcze supramaksymalnE?

Przyj­mu­je się, że supra­mak­sy­mal­ne skur­cze są in­tensywniejsze niż Mak­sy­mal­ny Dobro­wol­ny Skurcz (MVC – Maxi­mal Volun­ta­ry Con­trac­tion) wywoły­wany fizjo­lo­gicz­nie. Czyli nie jeste­śmy w sta­nie wywo­łać takich skur­czów samo­dziel­nie, a także nie potra­fi­my fizjo­lo­gicz­nie odpo­wied­nio długo ich utrzy­mać. To dla­te­go tre­ning mię­śni ener­gią HIFEM jest bar­dziej sku­tecz­ny niż każdy wysi­łek fizyczny.

W trak­cie jed­ne­go zabie­gu ener­gia HIFEM wywo­łuje ok. 20 tysię­cy supra­mak­sy­mal­nych skur­czów. Są one kie­ro­wa­ne bez­po­śred­nio do ner­wów ob­wodowych, nie­za­leż­nie od funk­cji mózgu. Nie wy­magają żad­nej aktyw­no­ści ze stro­ny osoby pod­dawanej tre­nin­go­wi, są odczu­wal­ne jako wyraź­ne skurcze.

Cer­ty­fi­kat FDA o sku­tecz­no­ści BTL EMBODY w rzeź­bie­niu mię­śni i mode­lo­wa­niu wybra­nych part ciała świad­czy reko­men­da­cja Ame­ry­kań­skiej Agen­cji ds. Żyw­no­ści i Leków. To jedy­na zatwier­dzo­ną przez FDA pro­ce­du­ra do roz­bu­do­wy tkan­ki mię­śnio­wej w tych obszarach.

Co Nas wyróżnia spośród konkurencji?

Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia jest pierw­szym miej­scem na Trój­miej­skiej mapie, wyko­rzy­stu­je­my inno­wa­cyj­ną ener­gie HIFEM (High-Inten­si­ty Focu­sed Elec­tro­ma­gne­tic Tech­no­lo­gy) przy uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­sze­go sprzę­tu hi-tech BTL EMBODY, do nie­in­wa­zyj­ne­go mode­lo­wa­nia ciała, które jed­no­cze­śnie spala tłuszcz i wzmac­nia mię­śnie. Jest to zabieg cało­rocz­ny, bez wzglę­du na nasło­necz­nie­nie i opa­le­ni­znę, oraz bez rekon­wa­le­scen­cji i ubocz­nych efek­tów pozabiegowych.

Jeste­śmy pomy­sło­daw­cą pro­gra­mu DUO dla par, pod­czas któ­re­go umoż­li­wia­my sko­rzy­sta­nie z tre­nin­gu na brzuch jed­no­cze­śnie przez dwie osoby. Wy odpo­czy­wa­cie, a mię­śnie cięż­ko pracują.

Jak się przygotować do treningu?

Zabieg nie wyma­ga od pacjen­ta żad­nych szcze­gól­nych przygotowań. 

Apli­ka­to­ry urzą­dze­nia do wyko­ny­wa­nia zabie­gu mogą doty­kać bez­po­śred­nio powierzch­nię skóry bez uży­cia pre­pa­ra­tów prze­wo­dzą­cych czy żeli. W przy­pad­ku zabie­gu na poślad­ki dobrym pomy­słem jest, być ubra­nym w cien­kie baweł­nia­ne ubra­nie np. legginsy. 

Na tre­ning Embo­dy, tak jak na każdy inny, ubierz się wygod­nie. Naj­le­piej w ubra­nia nie­krę­pu­ją­ce ruchów. Ważne, aby w miej­scach pól zabie­go­wych nie zawie­ra­ły żad­nych meta­lo­wych ele­men­tów. Jeśli posia­dasz pier­cing w miej­scach, gdzie znaj­do­wać się będzie elek­tro­da, wyj­mij kolczyk.

Aktyw­no­ści fizycz­nej zwy­kle towa­rzy­szy butel­ka wody, tak jest rów­nież w tym przy­pad­ku. Nie bądź zasko­czo­ny, jeśli po zabie­gu poczu­jesz pragnienie.

CZĘStość wykonywania zabiegów

Opty­mal­na seria zabie­gów skła­da się z mini­mum czte­rech sesji (wyko­ny­wa­nych co 2–3 dni). Tre­nin­gi brzu­cha i poślad­ków trwa­ją 30 minut.

Efekt jed­ne­go zabie­gu można porów­nać do sze­ściu tygo­dni ćwi­czeń. Pierw­sze rezul­ta­ty zauwa­żal­ne są po 2–4 tygo­dniach od ostat­nie­go tre­nin­gu. To tak nie­wie­le, aby w nie­in­wa­zyj­ny spo­sób pod­nieść, ujędr­nić i wyszczu­plić poślad­ki, czy też wzmoc­nić mię­śnie, zre­du­ko­wać nie­rów­no­ści i zwę­zić talię.

Przeciwwskazania

ABC TRENINGU EMBODY 

Pobierz plik ze wszyst­ki­mi naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi tre­nin­gu (wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia, dla kogo jest prze­zna­czo­ny, jak się do niego przy­go­to­wać i co robić po nim). 

This site is pro­tec­ted by reCAPT­CHA and the Google Pri­va­cy Poli­cy and Terms of Servi­ce apply. 

Badania naukowe

Meto­da zosta­ła potwier­dzo­na w sied­miu nie­za­leż­nych bada­niach pro­wa­dzo­nych w USA. 

6 paten­tów zatwier­dzo­nych przez Ame­ry­kań­ski Urząd Paten­tów i Urząd Paten­tów i Zna­ków Handlowych: 

COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) BASED EVIDENCE OF SIMULTANEOUS CHANGES IN HUMAN ADIPOSE AND MUSCLE TISSUES FOLLOWING A HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC (HIFEM) APPLICATION: A NEW METHOD FOR NON-INVASIVE
BODY SCULPTING. David E. Kent MD1, Caro­lyn I. Jacob MD2
1. Der­ma­to­lo­gic Sur­ge­ry Spe­cia­li­sts, Macon GA,
2. Chi­ca­go Cosme­tic Sur­ge­ry & Der­ma­to­lo­gy, Chi­ca­go I

HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC THERAPY (HIFEM) EVALUATED BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI): SAFETY AND EFFICACY STUDY OF A DUAL TISSUE EFFECT BASED ON NON-INVASIVE ABDOMINAL BODY SHAPING. Brian M Kin­ney MD FACS1, Paula Loza­no­va MD2
1. Pla­stic Sur­ge­ry Excel­len­ce, Bever­ly Hills CA.
2. Paula Fines Cen­ter, Sofia BG.

CHANGES IN SUBCUTANEOUS ABDOMINAL FAT THICKNESS FOLLOWING HIGH-INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC (HIFEM) FIELD TREATMENTS: A MULTI CENTER ULTRASOUND STUDY. Bruce Katz MD1, Robert Bard MD2, Richard Gold­farb MD3, Aaron Shi­loh MD4, Dily­ana Keno­lo­va MD5
A NOVEL NON-INVASIVE TECHNOLOGY BASED ON SIMULTANEOUS INDUCTION OF CHANGES IN ADIPOSEAND MUSCLE TISSUES: SAFETY AND EFFICACY OF A HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC FIELDDEVICE USED FOR ABDOMINAL BODY SHAPING. Caro­lyn I. Jacob MD1, Katya Pasko­va MD2
HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC TECHNOLOGY (HIFEM) FOR NON-INVASIVE BUTTOCKS LIFTING AND TONING OF GLUTEAL MUSCLES: EFFICACY AND SAFETY STUDY. C. Jacob MD1, B. Kin­ney MD2, M. Busso MD3, S. Chi­lu­ku­ri MD4, JD McCoy NMD5, C. Bailey6 , R. Den­ko­va MD7

INDUCTION OF FAT APOPTOSIS BY NON-THERMAL DEVICE: SAFETY AND MECHANISM OF ACTION OF NON-INVASIVE HIFEM TECHNOLOGY EVALUATED IN A HISTOLOGICAL PORCINE MODEL. R. Weiss, M.D., J. Ber­nar­dy, MVDr.

Cennik Treningu EMbody

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia trak­tu­je­my każ­de­go pacjen­ta indy­wi­du­al­nie i dobie­ra­my pakiet tera­pii tre­nin­go­wych tak, aby były dopa­so­wa­ne do potrzeb. Pod­czas pierw­szej wizy­ty oma­wia­my odpo­wied­nio dobra­ną tera­pię wraz z ocze­ki­wa­ny­mi rezultatami. 

Potrze­by klien­ta są dla nas prio­ry­te­to­we. Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom pod­czas kon­sul­ta­cji, okre­śla­my dokład­ną potrzeb­ną ilość tera­pii, aby osią­gnąć spek­ta­ku­lar­ne efek­ty i zamie­rzo­ny cel.

 • Obszar zabiegowy
  200 zł
  np. brzuch, uda przód/tył, poślad­ki 30 minut
 • Trening próbny
  200 zł
  brzuch 10min.
 • Pojedynczy trening
  599 zł
 • 4 sesje
  499 zł
  1 obszar, poje­dyn­czy zabieg
 • 4 sesje
  400 zł
  2 obsza­ry, poje­dyn­czy zabieg
 • 6 sesji
  350 zł
  2 obsza­ry, poje­dyn­czy zabieg
 • 4 sesje DUO 
  447 zł
  brzuch, poje­dyn­czy zabieg dla 2 osób
 • 6 sesji DUO 
  400 zł
  brzuch, poje­dyn­czy zabieg
 • 8 sesji DUO 
  338 zł
  brzuch, poje­dyn­czy zabieg
 • Wyrzeźbiony brzuch i uniesione pośladki
  400 zł
  Cena pakie­tu 3200 zł za 8 tre­nin­gów na 2 par­tie ciała,
  czyli 4 sesje Embo­dy. 40 minut
 • Wyrzeżbiony brzuch DUO
  400 zł
  Cena pakie­tu 2400 zł za 6 tre­nin­gów brzucha 
 • Wyrzeźbiony brzuch LUB uniesione pośladki
  499 zł
  Cena pakie­tu to 1996 zł za 4 tre­nin­gi na wybra­ną par­tię ciała. 40 minut
 • Próbny trening
  200 zł
  20 minut
 • Pojedynczy trening
  599 zł
  40 minut
 • EMbody DUO
  498 zł
  brzuch- tre­ning dla 2 osób 40 minut
 • EMbody 6 sesji
  399 zł
  6 tre­nin­gów / 1 obszar 40 minut
 • EMbody 6 sesji
  350 zł
  12 tre­nin­gów / 2 obsza­ry 40 minut
 • EMbody 4 sesje DUO
  447 zł
  brzuch 40 minut
 • EMbody 6 sesji DUO
  400 zł
  brzuch 40 minut
 • EMbody 8 sesji DUO
  388 zł
  brzuch 45 minut

Masz pytania?

Skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my na każde Twoje pyta­nie i roz­wie­je­my wsze­la­kie wąt­pli­wo­ści. Napisz lub zadzwoń, cze­ka­my na Ciebie!

VOUCHER PODARUKOWY