BTL INNOFACIAL

INNA Twarz odmła­dza­nia! Nowo­cze­sna HYDRADERMABRAZJA kwa­so­wa – jest naj­now­szym osią­gnię­ciem w nie­in­wa­zyj­nym resur­fa­cin­gu skóry. Jest to zło­żo­ny zabieg rege­ne­ru­ją­cy. INNOFACIAL łączy w sobie zale­ty peelin­gu, mikro­der­ma­bra­zji i masecz­ki regenerującej.

Dzię­ki urzą­dze­niu BTL INNOFACIAL, posia­da­my roz­wią­za­nia na dogłęb­ne oczysz­cze­nie powierzch­ni skóry, która bory­ka się z problemami: 
Nowo­cze­sna HYDRADERMABRAZJA kwa­so­wa – jest naj­now­szym osią­gnię­ciem w nie­in­wa­zyj­nym resur­fa­cin­gu skóry. Jest to zło­żo­ny zabieg rege­ne­ru­ją­cy. INNOFACIAL łączy w sobie zale­ty peelin­gu, mikro­der­ma­bra­zji i masecz­ki regenerującej. 

INNOFACIAL to jedyna procedura hydradermabrazji łącząca równoczesne:

Złuszczanie

Nawilżanie

Co uzyskujemy…

Pro­wa­dzi to do uzy­ska­nia czyst­szej, pięk­niej­szej i odświe­żo­nej skóry bez dys­kom­for­tu lub dłu­go­trwa­łe­go ocze­ki­wa­nia na efek­ty. Zabieg ma dzia­ła­nie łago­dzą­ce i nawil­ża­ją­ce, jest nie­in­wa­zyj­ny i nie powo­du­je podrażnienia.

To roz­wią­za­nie dla osób, które chcą szyb­ko i sku­tecz­nie nawil­żyć skórę, głę­bo­ko ją oczy­ścić, pozbyć się drob­nych zmarsz­czek, prze­bar­wień, zmian potrą­dzi­ko­wych. Potrze­bu­ją dotle­nie­nia i przy­wró­ce­nia twa­rzy zdro­we­go, mło­dzień­cze­go blasku. 

Ten zło­żo­ny zabieg rege­ne­ru­ją­cy ma wszyst­kie zale­ty hydra­der­ma­bra­zji, deli­kat­ne­go peelin­gu che­micz­ne­go i kon­dy­cjo­no­wa­nia tka­nek. Bły­ska­wicz­nie nawil­ża, głę­bo­ko oczysz­cza i sty­mu­lu­je mikro­krą­że­nie, a dodat­ko­wo wzmac­nia skórę o skład­ni­ki odżyw­cze i ochron­ne. Ofe­ru­je dobre rezul­ta­ty w przy­pad­ku każ­de­go zanie­czysz­cze­nia skóry, czy trą­dzi­ku. Jest także odpo­wied­ni dla osób z bar­dzo deli­kat­ną skórą.

Jakie są efekty?

Prze­pro­wa­dzo­ne bada­nia kli­nicz­ne wyka­zu­ją, że

Efek­ty są wręcz natych­mia­sto­we i widać je już po pierw­szym zastosowaniu:

Dzię­ki kom­for­to­wej for­mu­le pro­ce­du­ry skóra jest odprę­żo­na. Zabieg jest relak­su­ją­cy, a do tego bez­piecz­ny. Nie daje ryzy­ka efek­tów ubocz­nych, takich jak dłu­go­trwa­łe podraż­nie­nie czy wysuszenie.

Trzyetapowy zabieg INNOFACIAL

Zabieg INNOFACIAL pole­ga na mecha­nicz­nym i che­micz­nym usu­nię­ciu z powierzch­ni skóry tok­syn, zanie­czysz­czeń, tłusz­czu, mar­twych komó­rek. Służy do tego spe­cjal­na koń­ców­ka urzą­dze­nia, która jed­no­cze­śnie poda­je płyn pod ciśnie­niem i go pobie­ra. Zasa­da jest pro­sta i sku­tecz­na, tro­chę podob­na do pracy pio­rą­ce­go odku­rza­cza. Następ­nie usu­wa­ne są głę­bo­kie, zaczo­po­wa­ne zabru­dze­nia, zaskór­ni­ki i natych­miast odsy­sa­ne ze skóry. Ostat­nim eta­pem jest nawil­że­nie, nawod­nie­nie i poda­nie pre­pa­ra­tu rege­ne­ru­ją­ce­go zawie­ra­ją­ce­go m.in. prze­ciw­u­tle­nia­cze na oczysz­czo­ną skórę. Pro­ce­du­ra zabie­gu INNOFACIAL pozwa­la głę­biej dotrzeć sub­stan­cjom aktyw­nym niż w innych zabiegach.

ETAPY

Pre­pa­rat IS1 używa się w pierw­szym eta­pie zabie­gu, gdy pod ciśnie­niem usuwa się zro­go­wa­cia­ły naskó­rek i oczysz­cza skórę. Zaś dru­gim eta­pem jest prze­ni­ka­nie sub­stan­cji w głąb skóry. Skład­ni­ki pre­pa­ra­tu IS 2 przy­go­to­wu­ją skórę do kolej­ne­go etapu zabie­gu i uła­twia­ją wchła­nia­nie sub­stan­cji aktyw­nych zawar­tych w pre­pa­ra­cie IS 3.

I ETAP – IS 1
IS 1 – płyn zawie­ra­ją­cy m.in. kwas L‑mlekowy, natu­ral­ną sub­stan­cję pozy­ski­wa­ną w pro­ce­sie fer­men­ta­cji cukru. Kwas L‑mlekowy nor­ma­li­zu­je pro­ce­sy złusz­cza­nia naskór­ka, i – jak wszyst­kie kwasy typu AHA – ma wła­ści­wo­ści sil­nie nawil­ża­ją­ce. Przy­czy­nia się do roz­ja­śnia­nia znisz­czo­nej, zmę­czo­nej i posza­rza­łej skóry. 
II ETAP – IS 2
IS 2 – zawie­ra m.in. kwas BHA, kwas sali­cy­lo­wy. Jest roz­pusz­czal­ny w tłusz­czach, dzię­ki czemu ma zdol­ność prze­ni­ka­nia przez war­stwę łojo­wą w głąb skóry i przez miesz­ki wło­so­we. Poma­ga dokład­nie oczy­ścić pory, wydo­być z nich zaskór­ni­ki i zmniej­szyć widocz­ność zmian trą­dzi­ko­wych. Kwas BHA, łagod­niej­szy niż AHA, może być sto­so­wa­ny nawet u osób z cerą suchą z zanieczyszczeniami. 
III ETAP – IS 3
IS 3 – ma w skła­dzie licz­ne związ­ki nawil­ża­ją­ce i rege­ne­ru­ją­ce. Sto­so­wa­ny na dokład­nie oczysz­czo­ną skórę oraz po otwar­ciu i odblo­ko­wa­niu porów płyn IS 3 docie­ra w ich głąb. Tam dzia­ła sil­nie nawil­ża­ją­co, zabez­pie­cza­ją­co, odmładzająco.
IMG_1376innofacial

Co Nas wyróżnia z konkurencji?

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia łączy­my rów­no­cze­śnie w jed­nej tech­no­lo­gii kilka innych zabie­gów tj.: mikro­der­ma­bra­zji wod­nej, Hydra­fa­cial, Hydro­pe­eling czy Aqua peeling. Daje­my naszym pacjen­tom roz­wią­za­nie kolej­nej gene­ra­cji w kosme­ty­ce apa­ra­to­wej, umoż­li­wia­ją­ca jed­no­cze­sne dokład­ne oczysz­cze­nie, nawil­że­nie oraz rege­ne­ra­cję skóry.

Co klu­czo­we, w przy­pad­ku INNOFACIAL, ina­czej niż przy podob­nych zabie­gach, nie sto­su­je się wody, a aktyw­ne płyny kosme­tycz­ne – Pre­pa­ra­ty IS – naj­bez­piecz­niej­sze i naj­sku­tecz­niej­sze spo­śród sto­so­wa­nych w kosme­ty­ce. Zosta­ły pod­da­ne oce­nie bez­pie­czeń­stwa (pró­bie pro­wo­ka­cyj­nej, bada­niom sta­bil­no­ści oraz testo­wi zgod­no­ści). W jej wyni­ku pre­pa­ra­ty kosme­tycz­ne IS uzy­ska­ły cer­ty­fi­kat CPNP. 

JAK Się przygotować do zabiegu?

Przed zabie­giem warto pamię­tać o tym, że około 5–7 dni przed zabie­giem należy:

PrzeciwWskazania

Częstość wykonywania zabiegów

Cała pro­ce­du­ra jest krót­ka i trwa ok. 30–40 min. Zado­wa­la­ją­ce efek­ty są widocz­ne już po poje­dyn­czym zabie­gu. Ze wzglę­du na to, że zabieg Inno­fa­cial jest zabie­giem cał­ko­wi­cie nie­in­wa­zyj­nym, zabieg można powta­rzać nawet co tydzień. Zaś po sze­ściu zabie­gach zmia­ny skóry są spektakularne.

Zabieg można wyko­ny­wać przez cały rok bez wzglę­du na nasłonecznienie.

INNOFACIAL ofe­ru­je dobre rezul­ta­ty w przy­pad­ku każ­de­go zanie­czysz­cze­nia skóry, czy trą­dzi­ku. Zabie­gi pole­ca­ne są rów­nież, jako uzu­peł­nie­nie innych pro­ce­dur kosme­to­lo­gicz­nych i medy­cy­ny este­tycz­nej np. po zabie­gach laserowych.

Ile terapii?

Zale­ca­na licz­ba tera­pii w zależ­no­ści od pozio­mu zanie­czysz­cze­nia skóry to około czte­ry do sze­ściu. Wszyst­ko zale­ży od tego, jak mocno zanie­czysz­czo­na jest nasza skóra oraz jak głę­bo­ko znaj­du­ją się zaskórniki.

ABC Hydradermabrazji Kwasowej INNOFACIAL

Pobierz plik ze wszyst­ki­mi naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi zabie­gu (wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia, dla kogo jest zabieg, jak się do niego przy­go­to­wać i co robić po nim).

This site is pro­tec­ted by reCAPT­CHA and the Google Pri­va­cy Poli­cy and Terms of Servi­ce apply. 

Cennik zabiegu INNOFACIAL

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia trak­tu­je­my każ­de­go pacjen­ta indy­wi­du­al­nie i dobie­ra­my pakiet tera­pii tre­nin­go­wych tak, aby były dopa­so­wa­ne do potrzeb. Pod­czas pierw­szej wizy­ty oma­wia­my odpo­wied­nio dobra­ną tera­pię wraz z ocze­ki­wa­ny­mi efek­ta­mi i rezul­ta­ta­mi. Potrze­by klien­ta są dla nas prio­ry­te­to­we i wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom pod­czas kon­sul­ta­cji okre­śla­my dokład­ną potrzeb­ną ilość tera­pii, aby osią­gnąć spek­ta­ku­lar­ne efek­ty i zamie­rzo­ny cel.

  • Innowacyjna Hydrodermabrazja
    380 zł
    zabieg poje­dyn­czy, twarz 1 godz. 15 min.
  • Seria 4 w miesiąc (1 w tygodniu)
    270 zł
    cena poje­dyn­cze­go zabie­gu, twarz 1 godz. 15 min.

Masz pytania?

Skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my na każde Twoje pyta­nie i roz­wie­je­my wsze­la­kie wąt­pli­wo­ści. Napisz lub zadzwoń, cze­ka­my na Ciebie!

VOUCHER PODARUKOWY