INDIBA® Deep Care

To urzą­dze­nie medycz­ne z opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gią, która dzia­ła w spo­sób zgod­ny z fizjo­lo­gią czło­wie­ka – bio­sty­mu­lu­je odno­wę tka­nek na pozio­mie komór­ko­wym. Jest to zabieg nie­in­wa­zyj­ny, a o jego bez­pie­czeń­stwie świad­czą licz­ne bada­nia nauko­we i certyfikaty. 

INDIBA® Deep Care zalecana jest na:

INDIBA® akty­wi­zu­je bio­lo­gicz­ne oddzia­ły­wa­nie na tkan­ki i komór­ki, poprzez kon­tro­lę stanu zapal­ne­go i pobu­dze­niu poten­cja­łu rege­ne­ra­cyj­ne­mu orga­ni­zmu tym samym wspo­ma­ga pro­ces natu­ral­nej odno­wy bio­lo­gicz­nej orga­ni­zmu, wzmac­nia jego odpor­ność i wpły­wa na siły witalne.

Jakie są efekty?

Indi­ba mak­sy­ma­li­zu­je aktyw­ność meta­bo­licz­ną wszyst­kich komó­rek ciała – wydo­by­wa z nich 100% możliwości.

Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu!

Inno­wa­cyj­ność tech­no­lo­gii Indi­ba prze­ja­wia się rów­nież skró­ce­niem czasu ocze­ki­wa­nia na opty­mal­ne efek­ty zabie­gu – można go powta­rzać nawet codzien­nie, co spra­wia, że osią­gnię­cie wyma­rzo­nej syl­wet­ki lub reduk­cja zmarsz­czek są moż­li­we znacz­nie szybciej!

Zabie­gi dosko­na­le spraw­dza­ją się w przy­pad­ku usu­wa­nia tkan­ki tłusz­czo­wej z trud­nych rejo­nów ciała, takich jak oko­li­ce pod­bród­ka, ramio­na, brzuch, bio­dra czy uda dzię­ki temu, iż przy­czy­nia­ją się do neo­ko­la­ge­ne­zy, akty­wu­je fibro­bla­sty i wpły­wa­ją bez­po­śred­nio na włók­na kola­ge­no­we. Sto­su­je­my je rów­nież w celu niwe­lo­wa­nia zmarsz­czek oraz ujędr­nia­nia skóry (np. po zabie­gach lipo­suk­cji lub jako samo­dziel­ną pro­ce­du­rę), która po zabie­gu staje się sprę­ży­sta jak nigdy dotąd.

W celu osią­gnię­cia trwa­łych rezul­ta­tów zale­ca­my wyko­na­nie serii 6–10 powtórzeń.

Rehabilitacja • Regeneracja • Odporność

Tera­pie INDIBA są także pomoc­ne przy scho­rze­niach takich jak: ból, obrzę­ki, urazy mię­śnio­we, urazy sta­wów i tka­nek twar­dych, ogra­ni­cze­niach z zakre­su rucho­mo­ści, popra­wie krą­że­nia, uak­tyw­nie­niu ukła­du lim­fa­tycz­ne­go i rege­ne­ra­cji tka­nek, relak­sa­cji, har­mo­nii ciała, efek­cie detok­su z drenażem.

Jest to jedyna nieinwazyjna i bezpieczna technologia na świecie, która: 

INDIBA® sty­mu­lu­je zewnętrz­ną i wewnętrz­ną komór­ko­wą wymia­nę jonów, dzię­ki czemu przy­wra­ca fizjo­lo­gicz­ną aktyw­ność komó­rek, rów­no­wa­ży poten­cjał elek­trycz­ny tka­nek i umoż­li­wia ich pra­wi­dło­we funkcjonowanie. 

Pod­czas zabie­gu odczu­wa­ne jest cie­pło i lek­kie mro­wie­nie, co świad­czy o zwięk­szo­nym meta­bo­li­zmie komó­rek, nastę­pu­je detok­sy­ka­cja tkan­ki oraz dre­naż tok­syn. Ponie­waż dzia­ła od wewnątrz, zapew­nia dosko­na­łe efek­ty estetyczne.

INDIBA® Deep Care to nowy wymiar kosme­to­lo­gii opar­ty o Sys­tem PROIONIC®, który przy­wra­ca fizjo­lo­gię komór­ki oraz opty­ma­li­zu­je aktyw­ność tkan­ko­wą, co pro­wa­dzi do wzro­stu kola­ge­nu i ela­sty­ny w skó­rze, detok­sy­ku­je tka­ne­ki i wspo­ma­ga dre­naż lim­fa­tycz­ny. . Przy­czy­nia się to do pra­wi­dło­we­go nawod­nie­nia i uela­stycz­nie­nia skóry oraz jej rege­ne­ra­cji. Sys­tem PROIONIC® może wywie­rać wpływ zarów­no na tkan­kę tłusz­czo­wą powierzch­nio­wą jak i głę­bo­ką poprzez dzia­ła­nie na komór­ki tłusz­czo­we. Redu­ku­je on ich obję­tość, eli­mi­nu­je tok­sy­ny oraz zmniej­sza reten­cję płynów.

Pra­cu­jąc z okre­ślo­ną czę­sto­tli­wo­ścią 448 kHz, INDIBA® może rów­nież pra­co­wać na pozio­mie niż­szym niż ter­micz­ny, co pozwa­la zapew­nić lecze­nie wraż­li­wych obsza­rów i szyb­ką napra­wę tka­nek (natych­mia­sto­we poope­ra­cyj­ne, nowe two­rze­nie się blizn i po agre­syw­ne leczenie).

Indi­ba to zabieg nie­in­wa­zyj­ny, bez­bo­le­sny i cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny. Śred­ni czas wyko­ny­wa­nia to 40 minut. Uczu­cie cie­pła, które mu towa­rzy­szy, jest przy­jem­ne i odprę­ża­ją­ce, a odczu­wal­ne cie­pło jest endo­gen­ne – nie­ge­ne­ro­wa­ne przez urządzenie. 

Zapo­cząt­ko­wa­ne natu­ral­ne pro­ce­sy rege­ne­ra­cyj­ne są przez skórę kon­ty­nu­owa­ne jesz­cze przez wiele dni.

Kopia-IMG_8866-2 (1)

zabieg INDIBA jest:

1

BEZPIECZNY

Zabieg ma zale­d­wie trzy przeciwwskazania.

2

BEZBOLESNY

Pod­czas zabie­gu odczu­wa się cie­pło i lek­kie mrowienie. 

3

NIEINWAZYJNY

INDIBA® nie są nisz­czy struk­tur białkowych. 

Co Nas wyróżnia spośród konkurencji?

INDIBA posia­da nie­ogra­ni­czo­ny zakres tera­pii dzię­ki naj­wyż­sze­mu pro­fi­lo­wi bez­pie­czeń­stwa zamknię­tym w zale­d­wie trzech prze­ciw­wska­za­niach do jej wyko­ny­wa­nia, czyli:

Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia jest pierw­szym miej­scem na trój­miej­skiej mapie, gdzie stwo­rzy­li­śmy Autor­skie Tera­pie łączo­ne przy wyko­rzy­sta­niu pozo­sta­łych tech­no­lo­gii, w celu uzy­ska­nia jak naj­lep­szych i naj­szyb­szych ocze­ki­wa­nych rezultatów.

Pacjen­ci onko­lo­gicz­ni oraz pacjen­ci ze scho­rze­nia­mi o pod­ło­żu auto­im­mu­no­lo­gicz­nym mogą korzy­stać z zabie­gów plat­for­my medycz­nej Indiba.

W przy­pad­ku prze­wle­kłe­go sto­so­wa­nia środ­ków uspo­ka­ja­ją­cych, nasen­nych lub regu­lu­ją­cych poziom hor­mo­nów w orga­ni­zmie efek­ty zabie­gów mogą być spo­wol­nio­ne, jed­nak nadal skuteczne.

Jak się przygotować do zabiegu?

Nawod­nie­nie orga­ni­zmu odgry­wa istot­ną rolę w pro­ce­sie rege­ne­ra­cji komó­rek. Przy zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii Indi­ba ważne jest picie wody przed zabiegiem.

Tech­ni­ka pracy

Tera­peu­ta wyko­nu­je dema­ki­jaż, nakła­da war­stwę kremu dedy­ko­wa­ne­go do zabie­gów z uży­ciem fal radio­wych, następ­nie opra­co­wu­je obszar zabie­go­wy, wyko­nu­jąc okręż­ne i posu­wi­ste ruchy na powierzch­ni skóry. Warto zwró­cić uwagę, że pod­czas zabie­gu na twarz opra­co­wy­wa­na jest rów­nież powie­ka dolna i górna. Jest to jedno z nie­licz­nych roz­wią­zań, gdzie może­my pra­co­wać bez­po­śred­nio na rucho­mej powie­ce bez naj­mniej­szych obaw o gałkę oczną.

Przeciwwskazania:​

Częstość wykonywania zabiegów

Nowy zabieg Indi­ba to tech­no­lo­gia pozwa­la­ją­ca na osią­gnię­cie zauwa­żal­nych efek­tów po jed­nej wizy­cie w gabi­ne­cie. Nale­ży przy tym pamię­tać, że każdy tego typu zabieg wyma­ga prze­pro­wa­dze­nia serii. Spek­ta­ku­lar­ne efek­ty widocz­ne są już po sze­ściu wizy­tach, a zale­tą pro­ce­du­ry jest fakt, iż można ją wyko­ny­wać codzien­nie, ozna­cza to że final­ny efekt osią­ga­my szybciej. 

Zale­ca­na czę­sto­tli­wość to 2–3 razy w tygo­dniu.

Ilość potrzeb­nych zabie­gów jest bar­dzo różna – wszyst­ko zale­ży od jako­ści i kon­dy­cji skóry.

Efekt widocz­ny jest już po pierw­szym razie, ale w celu utrwa­le­nia zale­ca­my sko­rzy­sta­nie z serii zabie­gów. Tym samym warto po serii zabie­gów wyko­ny­wać zabie­gi przy­po­mi­na­ją­ce (np. po jed­nym do trzech mie­się­cy od momen­tu wyko­na­nia serii).

ABC TERAPII INDIBA 

Zostaw nam swoje dane i uzy­skaj dostęp do pliku ze wszyst­ki­mi naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi zabie­gu zebra­ny­mi w jed­nym doku­men­cie! (Wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia, dla kogo jest zabieg, jak się do niego przy­go­to­wać i co robić po nim). 

This site is pro­tec­ted by reCAPT­CHA and the Google Pri­va­cy Poli­cy and Terms of Servi­ce apply. 

Terapie INDIBA

W ofer­cie Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia opra­co­wa­li­śmy spe­cjal­ne tera­pie, które zosta­ły przy­go­to­wa­ne na pod­sta­wie 30 lat doświad­cze­nia INDIBA® Deep Care może być sto­so­wa­na jako lecze­nie pod­sta­wo­we lub jako inte­gral­na część zabie­gów medy­cy­ny este­tycz­nej w celu popra­wy wyni­ków i ogól­ne­go zado­wo­le­nia pacjenta.

Nasza tech­no­lo­gia jest kom­ple­men­tar­na zarów­no do zabie­gów chi­rur­gicz­nych, jak i nie­chi­rur­gicz­nych, a jej zasto­so­wa­nie w połą­cze­niu z ist­nie­ją­cy­mi tech­ni­ka­mi pozwa­la na wiele kom­bi­na­cji lecze­nia z korzy­ścią dla pacjentów.

Zasto­so­wa­nie INDIBA® Deep Care może skró­cić czas rekon­wa­le­scen­cji po zabie­gach inwa­zyj­nych, a także popra­wić jakość życia pacjen­ta. Jest to tech­no­lo­gia nie­in­wa­zyj­na, bez­bo­le­sna i bez­piecz­na. Klien­ci po sko­rzy­sta­niu z zabie­gów bar­dzo czę­sto mogą zoba­czyć rezul­ta­ty już po pierw­szej sesji.

Terapia Indiba Anti-aging
To zabie­gi wyko­rzy­stu­ją­ce tech­no­lo­gię INDIBA Deep Care. Ich prze­zna­cze­nie, to znacz­na reduk­cja zmarsz­czek, ujędr­nie­nie skóry w obsza­rze twa­rzy. Zabieg dosko­na­le dzia­ła na wygła­dze­nie zmarsz­czek: mimicz­nych, korek­ty opa­da­ją­cej powie­ki, wygła­dza bruz­dę noso­wo-war­go­wą i mode­lu­je owal twa­rzy, powo­du­je też ujędr­nie­nie szyi i pod­bród­ka oraz skóry twa­rzy. Zagęsz­cza skórę twa­rzy, ujed­no­li­ca jej kolo­ryt, przy­wra­ca blask i zmniej­sza roz­sze­rzo­ne pory.
Terapia INDIBA Health
INDIBA Deep Care, to urzą­dze­nie o bar­dzo sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia, co daje także wyjąt­ko­we efek­ty pod­czas tera­pii zdro­wot­nych. Stąd też w naszej ofer­cie znaj­du­ją się zabie­gi wpły­wa­ją­ce nie tylko na este­ty­kę, ale na lecze­nie pro­ble­mów skór­nych.

Prze­pro­wa­dza­my tera­pię wło­sów i skóry głowy – w nie­mal wszyst­kich odmia­nach łysie­nia, tera­pię lecze­nia trą­dzi­ku – przy­no­szą znacz­ną popra­wę stanu skóry twa­rzy, lecze­nie stopy cukrzy­co­wej, popra­wę stanu skóry przy łusz­czy­cy. Wyko­nu­je­my także zabieg odtłusz­cza­ją­cy wątro­bę, który jest nie­oce­nio­ny dla osób z oty­ło­ścią brzusz­ną i pozwa­la na zmniej­sze­nie obwo­du pasa oraz lep­sze funk­cjo­no­wa­nie narzą­dów wewnętrznych.
Terapia INDIBA PREMIUM Odporność

To szcze­gól­ny rodzaj prze­pro­wa­dza­nych przez nas zabie­gów. Wyma­ga wyjąt­ko­we­go zaan­ga­żo­wa­nia z uwagi na wie­dzę i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do ich wyko­na­nia. INDIBA PREMIUM, to zabieg wyko­ny­wa­ny na całej powierzch­ni ciała. Pod­czas relak­su­ją­cej i odprę­ża­ją­cej sesji, sty­mu­lo­wa­ny jest detok­sy­ka­cją orga­ni­zmu, dają­cy ulgę w okre­sie meno­pau­zy, prze­mę­cze­nia czy pro­ble­ma­mi ze snem. Są to tera­pie mają­ce na celu popra­wę, odbu­do­wę oraz rege­ne­ra­cję naszej odpor­no­ści. INDIBA® akty­wi­zu­je bio­lo­gicz­ne oddzia­ły­wa­nie na tkan­ki i komór­ki, poprzez kon­tro­lę stanu zapal­ne­go i pobu­dze­niu poten­cja­łu rege­ne­ra­cyj­ne­mu orga­ni­zmu tym samym wspo­ma­ga pro­ces natu­ral­nej odno­wy bio­lo­gicz­nej orga­ni­zmu, wzmac­nia jego odpor­ność i wpły­wa na siły witalne.

INDIBA DERMO

CZAS: 45 minut

CENA: 299 zł

Licz­ne bada­nia nauko­we wyka­za­ły, iż INDIBA® wraz z Sys­te­mem Pro­io­nic® wywo­łu­je efek­ty rege­ne­ru­ją­ce i nor­ma­li­zu­ją­ce funk­cję komór­ki. Dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­o­brzę­ko­wo i prze­ciw­adi­po­gen­nie, a także sty­mu­lu­je pro­li­fe­ra­cję komó­rek macie­rzy­stych (bada­nia In vitro). Te wła­ści­wo­ści spra­wia­ją, że INDIBA® Deep Care jest jedną z naj­bar­dziej wszech­stron­nych tech­no­lo­gii w dzie­dzi­nie medy­cy­ny.
INDIBA® może być sto­so­wa­nia także do zabiegów:

Obszar zabie­go­wy: wybra­ny

Badania naukowe

Współ­pra­ca z pre­sti­żo­wy­mi uni­wer­sy­te­ta­mi, szpi­ta­la­mi i ośrod­ka­mi badaw­czy­mi zaowo­co­wa­ła ponad 300 publi­ka­cja­mi doty­czą­cy­mi tech­no­lo­gii INDIBA® i wyge­ne­ro­wa­ła indek­so­wa­ne arty­ku­ły oraz prace magi­ster­skie i dok­tor­skie, które poka­zu­ją sku­tecz­ność i bez­pie­czeń­stwo naszej tech­no­lo­gii.Bada­nia doty­czą wyko­rzy­sta­nia czę­sto­tli­wo­ści 448 kHz do osią­gnię­cia trzech efek­tów: sub­ter­mii (bio­sty­mu­la­cji), ter­mii (una­czy­nie­nia) i hiper­ter­mii (hiper­ak­ty­wa­cji) oraz ich wyni­ków: lep­szej rege­ne­ra­cji tka­nek, zwięk­szo­ne­go tro­fi­zmu komór­ko­we­go i zwięk­szo­nej syn­te­zy kola­ge­nu i elastyny. 

Nadal dale­ko nam do odkry­cia wszyst­kich korzy­ści medycz­nych, które INDIBA® może zaofe­ro­wać w lecze­niu. Cią­gle trwa­ją bada­nia, a nastę­pu­ją­ce uni­wer­sy­te­ty opra­co­wu­ją tezy i prace na temat tech­no­lo­gii INDIBA®:

Cennik zabiegów INDIBA

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia trak­tu­je­my każ­de­go pacjen­ta indy­wi­du­al­nie i dobie­ra­my pakiet tera­pii zabie­go­wych tak, aby były dopa­so­wa­ne do potrzeb. Pod­czas pierw­szej wizy­ty oma­wia­my odpo­wied­nio dobra­ną tera­pię wraz z ocze­ki­wa­ny­mi rezul­ta­ta­mi. Potrze­by klien­ta są dla nas prio­ry­te­to­we i, wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom, pod­czas kon­sul­ta­cji okre­śla­my dokład­ną potrzeb­ną licz­bę tera­pii, aby osią­gnąć spek­ta­ku­lar­ne efek­ty i zamie­rzo­ny cel.

 • INDIBA Slow Aging – Twarz
  499 zł
  zabieg poje­dyn­czy 40 minut
 • INDIBA Smart Aging – Ciało
  499 zł
  zabieg poje­dyn­czy 1 godz.
 • Pakiet 6 zabiegów
  399 zł
  cena poje­dyn­cze­go zabie­gu 1 godz.
 • Pakiet 10 zabiegów 
  350 zł
  cena poje­dyn­cze­go zabie­gu 1 godz.
 • Zabieg przypominający
  399 zł
  po 6 zabie­gu 1 godz.
 • Zabieg przypominający
  350 zł
  po 10 zabie­gu 1 godz.

Masz pytania?

Skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my na każde Twoje pyta­nie i roz­wie­je­my wsze­la­kie wąt­pli­wo­ści. Napisz lub zadzwoń, cze­ka­my na Ciebie!

VOUCHER PODARUKOWY