Konsultacje

Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia to miej­sce gdzie este­ty­ka łączy się z pięk­nem, które pocho­dzi z indy­wi­du­al­ne­go wnę­trza. Naszym marze­niem jest stwo­rzyć stu­dio skon­cen­tro­wa­ne na nowo­cze­snej bio-kosme­to­lo­gii, opar­tej na nowa­tor­skich i nie­in­wa­zyj­nych zabie­gach, z uży­ciem naj­now­szych roz­wią­zań hi-tech, które sty­mu­lu­ją orga­nizm do samoregeneracji.

Jeste­śmy miej­scem stwo­rzo­nym dla osób cenią­cych kom­fort, pro­fe­sjo­na­lizm, indy­wi­du­al­ne podej­ście, a przede wszyst­kim poszu­ku­ją­cych szyb­kich i efek­tyw­nych zabie­gów z zakre­su nie­in­wa­zyj­nej medy­cy­ny estetycznej.

W naszym Stu­dio znaj­dziesz wyłącz­nie same zabie­gi będą­ce alter­na­ty­wą dla „skal­pe­la” i inwa­zyj­nej medy­cy­ny este­tycz­nej. Są to głów­nie zabie­gi nie­wy­ma­ga­ją­ce rekon­wa­le­scen­cji, dają­ce szyb­kie i spek­ta­ku­lar­ne efek­ty już po pierw­szym zabiegu!

IMG_8577 (1)

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia trak­tu­je­my każ­de­go klien­ta indy­wi­du­al­nie i dobie­ra­my pakiet roz­wią­zań tak, aby były dopa­so­wa­ne do potrzeb.

Każdy klient ma zupeł­nie inne ocze­ki­wa­nia i potrze­by, dla­te­go, wycho­dząc naprze­ciw, stwo­rzy­li­śmy sper­so­na­li­zo­wa­ne Pakie­ty Konsultacyjne.

konsultacje

Konsultacja kosmetyczna obejmuje:

Konsultacje jednorazowe
Kon­sul­ta­cje jed­no­ra­zo­we pole­ca­ne są oso­bom, które w związ­ku z bra­kiem czasu nie mają moż­li­wo­ści odwie­dza­nia gabi­ne­tu sys­te­ma­tycz­nie. Zale­ca się, aby spo­tka­nia kon­tro­l­ne odby­wa­ły się mini­mum raz w miesiącu.
1
Pakiety konsultacji
To ide­al­ne roz­wią­za­nie dla osób potrze­bu­ją­cych moty­wa­cji i sta­łej, indy­wi­du­al­nej opie­ki spe­cja­li­sty kosme­to­lo­ga (szcze­gól­nie w trak­cie odchu­dza­nia). W ramach tej usłu­gi spo­tka­nia odby­wa­ją się cyklicz­nie – co dwa tygo­dnie. Pod­czas każ­de­go spo­tka­nia w gabi­ne­cie, w celu oceny rezul­ta­tów, prze­pro­wa­dza­ne są pomia­ry antro­po­me­trycz­ne z ana­li­zą skła­du ciała, prze­ka­zy­wa­ne są zale­ce­nia żywie­nio­we i pie­lę­gna­cyj­ne. Dzię­ki sta­łe­mu kon­tak­to­wi w każ­dej chwi­li może­my doko­nać mody­fi­ka­cji planu zabiegowego.
2
Autorski Program DUO
To ide­al­ne roz­wią­za­nie dla par lub dwóch osób (żona, mąż, zna­jo­my, przy­ja­ciół­ka, mama, córka itp.), które posta­na­wia­ją jed­no­cze­śnie przejść prze­mia­nę. Zale­ce­nia są tak dobie­ra­ne, żeby, mimo indy­wi­du­al­nych róż­nić typu inna kalo­rycz­ność, roz­kład dnia, aktyw­ność fizycz­na, osoby te mogły korzy­stać z tych samych lub podob­nych rozwiązań.
3

Umów się na bezpłatną konsultację

Zapi­su­jąc się na new­slet­ter, zyskujesz

Poznaj nasze nowa­tor­skie roz­wią­za­nia zabie­go­we! Poda­nie przez Cie­bie nume­ru tele­fo­nu pozwo­li nam na szyb­szy kon­takt z Tobą i umó­wie­nie Cię na konsultację.

Po zapi­sie na new­slet­ter otrzy­masz elek­tro­nicz­ny voucher na bez­płat­ną indy­wi­du­al­ną konsultację.

This site is pro­tec­ted by reCAPT­CHA and the Google Pri­va­cy Poli­cy and Terms of Servi­ce apply. 

VOUCHER PODARUKOWY