Kosmeceutyki CHRISSIE COSMETICS®

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia, pra­cu­je­my na naj­wyż­szej klasy kosmo­ce­ty­kach eks­klu­zyw­nej wło­skiej marki CHRISSIE, cechu­ją­cą się wyjąt­ko­wym bogac­twem aktyw­nych skład­ni­ków zapew­nia­ją­cych wyso­ką sku­tecz­ność. Podą­ża­my za nur­tem bio­ko­sme­to­lo­gii dla­te­go też kosme­ceu­ty­ki CHRISSIE ide­al­nie wpa­so­wu­ją się w naszą ide­olo­gię natu­ral­ne­go piękna. 

Ocza­ro­wał nas fakt, że wszyst­kie skład­ni­ki aktyw­ne to głów­nie wycią­gi i oleje roślin­ne oraz mine­ra­ły pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, które dają natych­mia­sto­we rezul­ta­ty w popra­wie wyglą­du skóry, dzia­ła­jąc w głęb­szych warstwach.

Labo­ra­to­rium Vivi­phar­ma odkry­wa przed nami tajem­ni­ce odmło­dze­nia skóry:

efekt natychmiastowego liftingu dzięki niezwykłej synergii bionanotechnologii i dermoinfuzji tlenowej.
Pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki Chris­sie Cosme­tics opie­ra­ją się na nur­cie Slow Aging zgod­ne z filo­zo­fią #body­po­si­ti­ve i smart aging wyzna­wa­ną w Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia. Pro­duk­ty tej marki stwo­rzo­ne są na bazie opa­ten­to­wa­nej magne­ty­zo­wa­nej wody, która zwięk­sza sta­bil­ność i spój­ność for­muł kosme­ceu­ty­ków oraz popra­wia trans­port czą­ste­czek skład­ni­ków aktyw­nych w głąb skóry i wzmac­nia ich biodostępność. 
kosmetyki

Dlaczego Laboratorium Vivipharma?

Cechy wyróż­nia­ją­ce markę: bio­ko­sme­to­lo­gia (sty­mu­la­cja natu­ral­nych pro­ce­sów napraw­czych w skó­rze dzię­ki bogac­twu aktyw­nych skład­ni­ków m.in. kolo­idal­ne złoto i pla­ty­na, pep­ty­dy, anty­ok­sy­dan­ty, gli­ko­bio­lo­gia, neu­ro­ko­sme­ty­ka (pep­ty­dy oraz sub­stan­cje dzia­ła­ją­ce jak tzw. botox like), lito­te­ra­pia (m.in. mala­chit, hema­tyt, tur­ma­lin zie­lo­ny, krzem, cynk) oraz woda magnetyzowana.

Vivi­phar­ma® SpA posia­da patent MI2003A 001184 będą­cy wizy­tów­ką Labo­ra­to­rium Vivi­phar­ma® SpA w zakre­sie nowo­cze­snej tech­no­lo­gii biokosmetologicznej.

Kosme­ceu­ty­ki CHRISSIE COSMETICS® powsta­ły przy zacho­wa­niu naj­wyż­szych norm bez­pie­czeń­stwa. Ich bio­do­stęp­ność spra­wia, że stają się potęż­ny­mi sprzy­mie­rzeń­ca­mi zdol­ny­mi zaspo­ka­jać potrze­by każ­dej, nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej skóry.

Właściwości kosmeceutyków CHRISSIE

CENNIK CHRISSIE COSMETICS®

Kosme­ty­ki są do naby­cia na miejscu.

Oczyszczanie
 • CLEANSING CREAM
  79 zł
  Mlecz­ko oczysz­cza­ją­ce-nawil­ża­ją­ce 150 ml
 • ANTIOXIDANT TONER
  89 zł
  Tonik koją­co-nawil­ża­ją­cy 150 ml
 • MANDELIC ACID 7%
  149 zł
  KWAS MIGDAŁOWY 7% 30 ml
 • GLYCOLIC ACID 10%
  149 zł
  KWAS GLIKOLOWY 10% 30 ml
 • SHAPING SCRUB
  189 zł
  PEELING/MASKA GŁĘBOKO DETOKSYKUJĄCA 50 ml
 • PURIFYNG CREAM
  219 zł
  KREM DETOKSYKUJĄCY 50 ml
LINIA MICROBIOME — POST I PREBIOTYKI
 • CLEANSING MOUSSE
  89 zł
  PIANKA MUS do mycia 150 ml
 • HYDRA–BIOME 24H
  129 zł
  KREM HYDRA–BIOME 24H inten­syw­ne nawil­że­nie 40 ml
 • MULTIACTIVE CREAM normal & sensitive
  219 zł
  KREM MULTI–AKTYWNY I skóra nor­mal­na i wraż­li­wa50 ml
 • MULTIACTIVE CREAM mixed & impure
  219 zł
  KREM MULTI–AKTYWNY II skóra mie­sza­na i zanie­czysz­czo­na 50 ml
DERMO NAWILŻANIE
 • DERMOHYDRATING CREAM
  229 zł
  KREM DERMO–NAWILŻAJĄCY 50 ml
LIFTING
 • NEEDLE F. LIFTING DAY CREAM
  339 zł
  KREM LIFTINGUJĄCY 50 ml
 • NEEDLE F. LIFTING NIGHT
  309 zł
  SERUM LIFTINGUJĄCE 30 ml
 • NEEDLE F. LIFTING EYES/LIPS
  249 zł
  SERUM LIFTINGUJĄCE oczy / usta 15 ml
ULTRA ANTI–AGING
 • ANTI–AGE ULTRALIFTING CREAM
  329 zł
  KREM ULTRA ANTI–AGING 50 ml
 • ANTI–AGE LIFTING BIOFILLER
  299 zł
  SERUM BIO–WYPEŁNIACZ 30 ml
 • EYE BIOFILLER
  229 zł
  SERUM BIO–WYPEŁNIACZ pod oczy 15 ml
BIO–ODNOWA KOMÓRKOWA
 • LPA COMPLEX TREATMENT
  229 zł
  KREM COMPLEX LPA / komór­ki macie­rzy­ste 50 ml
 • LPA COMPLEX FILLER
  269 zł
  SERUM WYPEŁNIACZ LPA komór­ki macie­rzy­ste / komór­ki macie­rzy­ste 30 ml
 • GLOBAL TREATMENT EYE
  209 zł
  SERUM NAPRAWCZE pod oczy 15 ml
ROZJAŚNIANIE – PRZEBARWIENIA
 • WHITE SKIN DARK SPOT CORRECTOR
  179 zł
  KREM ROZJAŚNIAJĄCY NA PRZEBARWIENIA 50 ml
EKSKLUZYWNA SERIA ZŁOTA 24K
 • 24K GOLD CREAM
  429 zł
  EKSKLUZYWNY KREM ZE ZŁOTEM 50 ml
 • 24K GOLD MASK
  239 zł
  EKSKLUZYWNA MASKA ZE ZŁOTEM 50 ml
SPECJALNE ZASTOSOWANIE
 • COLLAGENE HY.EG. 10
  209 zł
  BIO–KOLAGENOWA ODNOWA SKÓRY 30 ml
 • BIOFILLER LIPS
  79 zł
  BIO–WYPEŁNIACZ DO USTY 15 ml
 • HAND CREAM
  69 zł
  KREM DO RĄK ANTI–AGING 75 ml
OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA ANTI–AGING
 • COCOA SUNCARE FACE SPF 50
  119 zł
  KREM NAWILŻAJĄCY Z FILTREM SPF 50 75 ml
MAKIJAŻ
 • 8K ULTRA HD FLUID SPF 15
  149 zł
  FLUID 8K UHD SPF 15 (kolo­ry 01, 02, 03) 30 ml
 • 8K ULTRA HD HYALURONIC LIP GLOSS
  59 zł
  BŁYSZCZYK 8K UHD z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym do ust (10 kolo­rów) 6 ml
ELIXIRY
 • ELIXIR MULTI–VITAMIN
  199 zł
  ELIKSIR MULTIWITAMINOWY 30 ml
 • ELIXIR 4K HYALURONIC ACID
  199 zł
  ELIKSIR Z KWASEM HIALURONOWYM 4K 30 ml
 • ELIXIR SOFT TOUCH
  199 zł
  ELIKSIR DELIKATNY DOTYK 30 ml
 • ELIXIR ULTRA–MOISTURIZING
  199 zł
  ELIKSIR ULTRA–NAWILŻAJĄCY 30 ml
 • ELIXIR ANTISMOG
  199 zł
  ELIKSIR ANTYSMOGOWY 30 ml

Masz pytania?

Skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my na każde Twoje pyta­nie i roz­wie­je­my wsze­la­kie wąt­pli­wo­ści. Napisz lub zadzwoń, cze­ka­my na Ciebie!

VOUCHER PODARUKOWY