Nasze Technologie

Two­rzy­my roz­wią­za­nia dla inwa­zyj­nych zabie­gów, które prze­ry­wa­ją cią­głość skóry (nakłu­cia, lase­ry, iniek­cje, ostrzy­ki­wa­nia, lipo­suk­cja, chi­rur­gia), a także jeste­śmy inno­wa­cyj­ną alter­na­ty­wą zabie­gów zarów­no: mode­lu­ją­cych ciało i rege­ne­ru­ją­cych organizm. 

Czym jest INDIBA® Deep Care? 

Tech­no­lo­gia INDIBA® Deep Care opar­ta jest o spraw­dzo­ny Sys­tem Pro­io­nic®. Pra­cu­jąc przy wyko­rzy­sta­niu sta­łej czę­sto­tli­wo­ści 448 kHz gene­ro­wa­ne są trzy efek­ty bio­lo­gicz­ne: bio­sty­mu­la­cja, wasku­la­ry­za­cja i hiper­ak­ty­wa­cja. Pro­ce­sy te zwięk­sza­ją meta­bo­lizm komór­ko­wy, prze­pływ krwi i krą­że­nie, jed­no­cze­śnie popra­wia­jąc dotle­nie­nie tka­nek i komórek.

Efek­ty tera­pii INDIBA® Deep Care poma­ga­ją rów­nież two­rzyć nowe włók­na kola­ge­no­we, detok­sy­ko­wać tkan­kę i zwięk­szać dre­naż limfatyczny.

Licz­ne bada­nia nauko­we wyka­za­ły wewnątrz­ko­mór­ko­we wła­ści­wo­ści czę­sto­tli­wo­ści 448 kHz, w tym nor­ma­li­za­cję funk­cji komór­ki, jej dzia­ła­nie rege­ne­ra­cyj­ne, prze­ciw­za­pal­ne, prze­ciw­grzy­bi­cze i prze­ciw­adi­po­gen­ne oraz jej sty­mu­lu­ją­cy wpływ na komór­ki macierzyste.

Powyż­sze wła­ści­wo­ści oraz bez­pie­czeń­stwo i nie­szko­dli­wość spra­wi­ły, że INDIBA® Deep Care

Badania naukowe

Współ­pra­ca z pre­sti­żo­wy­mi uni­wer­sy­te­ta­mi, szpi­ta­la­mi i ośrod­ka­mi badaw­czy­mi zaowo­co­wa­ła ponad 300 publi­ka­cja­mi doty­czą­cy­mi tech­no­lo­gii INDIBA® i wyge­ne­ro­wa­ła indek­so­wa­ne arty­ku­ły oraz prace magi­ster­skie i dok­tor­skie, które poka­zu­ją sku­tecz­ność i bez­pie­czeń­stwo naszej technologii. 

Bada­nia doty­czą wyko­rzy­sta­nia czę­sto­tli­wo­ści 448 kHz do osią­gnię­cia trzech efek­tów: sub­ter­mii (bio­sty­mu­la­cji), ter­mii (una­czy­nie­nia) i hiper­ter­mii (hiper­ak­ty­wa­cji) oraz ich wyni­ków: lep­szej rege­ne­ra­cji tka­nek, zwięk­szo­ne­go tro­fi­zmu komór­ko­we­go i zwięk­szo­nej syn­te­zy kola­ge­nu i elastyny.

Nadal dale­ko nam do odkry­cia wszyst­kich korzy­ści medycz­nych, które INDIBA® może zaofe­ro­wać w lecze­niu. Cią­gle trwa­ją bada­nia, a nastę­pu­ją­ce uni­wer­sy­te­ty opra­co­wu­ją tezy i prace na temat tech­no­lo­gii INDIBA®:

Czym jest BTL EMBODY™ ?

Embo­dy korzy­sta z tech­no­lo­gii zogni­sko­wa­nej ener­gii elek­tro­ma­gne­tycz­nej o wyso­kiej inten­syw­no­ści (HIFEM). Zogni­sko­wa­na ener­gia wywo­łu­je 20.000 skur­czy mię­śni w trak­cie każ­dej sesji. Pro­wa­dzi to do wywo­ła­nia skur­czy supra­mak­sy­mal­nych, któ­rych osią­gnię­cie nie może być wywo­ła­ne w spo­sób spontaniczny.

Tech­no­lo­gia i ener­gia HIFEM wyko­rzy­sty­wa­na w Embo­dy sięga bar­dzo głę­bo­ko, co pozwa­la na sty­mu­la­cję całych grup ner­wów, co powo­du­je skurcz mię­śnia na całym jego prze­kro­ju, apop­to­ze tkan­ki tłusz­czo­wej oraz skur­cze supra­mak­sy­mal­ne, któ­rych inten­syw­ność nie jest moż­li­wa do osią­gnię­cia ćwi­cze­nia­mi fizycznymi.

Ame­ry­kań­skie bada­nia dowio­dły osią­gnię­cie widocz­nych rezul­ta­tów po czte­rech sesjach, a wyso­ka inten­syw­ność zabie­gu jest bar­dzo dobrze tolerowana.

Badania naukowe

Meto­da zosta­ła potwier­dzo­na w sied­miu nie­za­leż­nych bada­niach pro­wa­dzo­nych w USA. 

6 paten­tów zatwier­dzo­nych przez Ame­ry­kań­ski Urząd Paten­tów i Urząd Paten­tów i Zna­ków Handlowych: 

COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) BASED EVIDENCE OF SIMULTANEOUS CHANGES IN HUMAN ADIPOSE AND MUSCLE TISSUES FOLLOWING A HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC (HIFEM) APPLICATION: A NEW METHOD FOR NON-INVASIVE
BODY SCULPTING. David E. Kent MD1, Caro­lyn I. Jacob MD2
1. Der­ma­to­lo­gic Sur­ge­ry Spe­cia­li­sts, Macon GA,
2. Chi­ca­go Cosme­tic Sur­ge­ry & Der­ma­to­lo­gy, Chi­ca­go I

HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC THERAPY (HIFEM) EVALUATED BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI): SAFETY AND EFFICACY STUDY OF A DUAL TISSUE EFFECT BASED ON NON-INVASIVE ABDOMINAL BODY SHAPING. Brian M Kin­ney MD FACS1, Paula Loza­no­va MD2
1. Pla­stic Sur­ge­ry Excel­len­ce, Bever­ly Hills CA.
2. Paula Fines Cen­ter, Sofia BG.

CHANGES IN SUBCUTANEOUS ABDOMINAL FAT THICKNESS FOLLOWING HIGH-INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC (HIFEM) FIELD TREATMENTS: A MULTI CENTER ULTRASOUND STUDY. Bruce Katz MD1, Robert Bard MD2, Richard Gold­farb MD3, Aaron Shi­loh MD4, Dily­ana Keno­lo­va MD5
A NOVEL NON-INVASIVE TECHNOLOGY BASED ON SIMULTANEOUS INDUCTION OF CHANGES IN ADIPOSEAND MUSCLE TISSUES: SAFETY AND EFFICACY OF A HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC FIELDDEVICE USED FOR ABDOMINAL BODY SHAPING. Caro­lyn I. Jacob MD1, Katya Pasko­va MD2
HIGH INTENSITY FOCUSED ELECTRO-MAGNETIC TECHNOLOGY (HIFEM) FOR NON-INVASIVE BUTTOCKS LIFTING AND TONING OF GLUTEAL MUSCLES: EFFICACY AND SAFETY STUDY. C. Jacob MD1, B. Kin­ney MD2, M. Busso MD3, S. Chi­lu­ku­ri MD4, JD McCoy NMD5, C. Bailey6 , R. Den­ko­va MD7

INDUCTION OF FAT APOPTOSIS BY NON-THERMAL DEVICE: SAFETY AND MECHANISM OF ACTION OF NON-INVASIVE HIFEM TECHNOLOGY EVALUATED IN A HISTOLOGICAL PORCINE MODEL. R. Weiss, M.D., J. Ber­nar­dy, MVDr.

Czym jest BTL INNOFACIAL

Czym jest WELLOXY?

Masz pytania?

Skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my na każde Twoje pyta­nie i roz­wie­je­my wsze­la­kie wąt­pli­wo­ści. Napisz lub zadzwoń, cze­ka­my na Ciebie!

VOUCHER PODARUKOWY