Studio beauty i fizjoestetyki

Nie jeste­śmy kolej­nym gabi­ne­tem czy salo­nem kosme­tycz­nym, ani gabi­ne­tem medy­cy­ny este­tycz­nej. W naszym Stu­dio pra­cu­je­my na sprzę­tach medycz­nych pio­nie­rów i nie­kwe­stio­no­wa­nych lide­rów tech­no­lo­gii rege­ne­ra­cyj­nej, dla­te­go może­my się poku­sić o stwier­dze­nie, że połą­czy­li­śmy dwa świa­ty medy­cy­ny: kli­nicz­ną i este­tycz­ną, ale w spo­sób nie­in­wa­zyj­ny. Wyko­rzy­stu­je­my naj­now­szą medycz­ną tech­no­lo­gię hi-tech kom­ple­men­tar­ną w sto­sun­ku do pro­ce­dur chi­rur­gicz­nych i nie­chi­rur­gicz­nych, łącząc fizjo­te­ra­pię z este­ty­ką two­rząc fizjo­este­ty­kę.

Nasze studio

W AESTHETHIC STUDIO SZAFARNIA:

Czekamy na Ciebie!

Dojazd do Stu­dia na ul. Sza­far­nia 5 jest bar­dzo dogod­ny z drogi 89 od stro­ny ul. Sien­nic­kiej lub Elblą­skiej przez Angiel­ska Gro­bla. Dys­po­nu­je­my także bez­płat­nym miej­scem par­kin­go­wym dla naszych pacjentów.

Poznaj nas

Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia to czu­łość i efekt w jed­nym. Naj­now­sza medycz­na tech­no­lo­gia hi-tech i nasze kom­pe­ten­cje to napraw­dę dobry zestaw.

Wcho­dząc przez drzwi na ulicy Sza­far­nia 5, lok. U9 spo­tkasz wła­śnie nas. Dzień dobry! Poznaj osoby, w któ­rych ręce odda­jesz swoje dobre samo­po­czu­cie, zdro­wie i urodę.

Rafał Łozicki i Gabriela Szynaka 

Wła­ści­cie­le Aesthe­tic Stu­dio Szafarnia 
Gabriela (1)

Gabriela

Współ­twór­ca Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia, doświad­czo­ny mena­dżer i absol­went Psy­cho­lo­gii w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej. Zafa­scy­no­wa­na filo­zo­fią slow-life, sku­tecz­na w dąże­niu do osią­gnię­cia wewnętrz­nej rów­no­wa­gi, bez­pie­czeń­stwa, szczę­ścia i holi­stycz­nym podej­ściu do zdrowia. 

Wszyst­kie zmia­ny zaczy­na­ją się w gło­wie i to zdro­wie psy­chicz­ne pozwa­la na pełną akcep­ta­cję sie­bie, dla­te­go wraz z Rafa­łem posta­no­wi­li stwo­rzyć miej­sce, w któ­rym poprzez nie­ba­nal­ne i nie­stan­dar­do­we podej­ście, przy wyko­rzy­sta­niu naj­no­wo­cze­śniej klasy sprzę­tu i jego tech­no­lo­gii umoż­li­wią wej­ście w pro­ces zmia­ny i wzbu­dzić pro­ce­sy ozdro­wien­ne każ­de­go orga­ni­zmu. Zaczy­na­jąc od ciała i koń­cząc na głowie. 

Pięk­no pocho­dzi z wnętrza.

RAFAŁ

Współ­twór­ca Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia, zafa­scy­no­wa­ny nowy­mi tren­da­mi i tech­no­lo­gia­mi w bran­ży beau­ty. Absol­went Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej wydzia­łu Zarzą­dza­nia i Eko­no­mii oraz wielu kie­run­ków pody­plo­mo­wych. Pasjo­nat nowi­nek tech­nicz­nych z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nych maszyn i urzą­dzeń będą­cych alter­na­ty­wą do zabie­gów inwazyjnych. 

Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia ma koja­rzyć się z zadba­ną tkan­ką i wymo­de­lo­wa­nym, este­tycz­nym cia­łem bez inge­ren­cji i inwa­zji oraz prze­rwa­nia cią­gło­ści skóry sprzę­tem hi-tech. Jed­nak żadna zmia­na nie zacznie się, póki nie roz­pocz­nie­my jej od same­go siebie.

NASI EKSPERCI

Patrycja

Absol­went­ka Kosme­to­lo­gii na Pomor­skim Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym w Szcze­ci­nie. Obec­nie kon­ty­nu­uje naukę na dru­gim stop­niu w Wyż­szej Szko­le Zdro­wia w Gdań­sku. Od roku zafa­scy­no­wa­na tech­no­lo­gią INDIBA, jak i podob­ny­mi inno­wa­cja­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi. Z pasją współ­two­rzy nurt bio-kosme­to­lo­gii wyzna­wa­ny w Aesthe­tic Stu­dio Szafarnia. 

Nie­zwy­kle cie­pła osoba, ota­cza­ją­ca pacjen­tów pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką, by każdy pod­czas tera­pii czuł się kom­for­to­wo. Relaks i odprę­że­nie jest nie­od­łącz­ną cechą wyko­ny­wa­nych przez nią dzia­łań, stąd uśmiech pacjen­tów po każ­dej wizy­cie w naszym Studio.

Ewa (1)

Ewa

W swoim zawo­dzie pra­cu­je od 2007 r. Praca kosme­to­lo­ga jest jej pasją. Pro­fe­sjo­nal­na pod każ­dym wzglę­dem, otwar­ta na nowo­ści. Swoim pacjen­tom ofe­ru­je przede wszyst­kim spraw­dzo­ne i bez­piecz­ne roz­wią­za­nia dla­te­go filo­zo­fia Aesthe­tic Stu­dio skra­dła jej serce. Uważa, że w kosme­ty­ce nie ma sza­blo­nów, do każ­dej klient­ki, klien­ta pod­cho­dzi indy­wi­du­al­nie. Uważa też, że wizy­cie w gabi­ne­cie kosme­tycz­nym musi towa­rzy­szyć relaks, chwi­la wyci­sze­nia, chwi­la tylko dla sie­bie, dla­te­go robi wszyst­ko, co w jej mocy, aby uprzy­jem­nić każdy zabieg. 

Jest pasjo­nat­ką ludz­kie­go ciała, dla­te­go też jed­nym z jej ulu­bio­nych zabie­gów jest pomoc w osią­gnię­ciu pięk­nej, jed­nej i smu­kłej syl­wet­ki dzię­ki nowo­cze­snym urzą­dze­niom tj. INDIBA Deep Care, które znaj­dzie­cie w naszym gabinecie. 

Uśmiech­nię­ta, życz­li­wa, spo­koj­na i – co bar­dzo ważne – wsłu­cha­na w potrze­by klien­ta. Chęt­nie pomo­że w dobra­niu odpo­wied­niej suple­men­ta­cji aby móc cie­szyć się zdro­wiem i wital­no­ścią. Opi­sy­wa­na przez swo­ich klien­tów jako „złote ręce”.

Aesthetic Studio Szafarnia

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia pro­po­nu­je­my alter­na­tyw­ne roz­wią­za­nia dla inwa­zyj­nych zabie­gów, które prze­ry­wa­ją cią­głość skóry (nakłu­cia, lase­ry, iniek­cje, ostrzy­ki­wa­nia, lipo­suk­cja, chi­rur­gia). Ich efek­ty są na począt­ku impo­nu­ją­ce, lecz w dłuż­szym okre­sie sta­no­wią źró­dło pro­ble­mów, zarów­no tych z natu­ry zdro­wot­nej, jak i wizu­al­ne­go postrze­ga­nia wyko­na­nych korekt.

IMG_5596

Symbioza i piękno

Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu naj­now­szej medycz­nej tech­no­lo­gii hi-tech, zasto­so­wa­nej w kosme­to­lo­gii, w połą­cze­niu z wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi nasze­go cudow­ne­go zespo­łu, two­rzy­my miej­sce, w któ­rym jeste­śmy w sta­nie pomóc wielu ludziom w kie­run­ku popra­wy stanu zdro­wia i stanu skóry, lep­sze­go samo­po­czu­cia, zwięk­sze­nia poczu­cia pew­no­ści sie­bie, tym samym pod­nie­sie­niu kom­for­tu życia i pozby­cia się kompleksów.

IMG_6506 (1)

Idea i wizja

Dzię­ki zacho­wa­niu balan­su na gra­ni­cy este­ty­ki i medy­cy­ny, w ramach indy­wi­du­al­nej kon­sul­ta­cji, wska­że­my kon­kret­ne roz­wią­za­nia, które pomo­gą ziden­ty­fi­ko­wać źró­dło pro­ble­mów tak, żeby sku­tecz­nie je roz­wią­zać w nie­in­wa­zyj­ny spo­sób. Pod­czas kon­sul­ta­cji omó­wi­my pro­blem, zba­da­my aktu­al­ny stan skóry i zapro­po­nu­je­my indy­wi­du­al­nie dopa­so­wa­ny plan zabie­go­wy z efek­ta­mi przed i po.

Masz pytania?

Skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my na każde Twoje pyta­nie i roz­wie­je­my wsze­la­kie wąt­pli­wo­ści. Napisz lub zadzwoń, cze­ka­my na Ciebie!

VOUCHER PODARUKOWY