REGULAMIN SKLEPU

Pięk­no ma wiele zna­czeń i pocho­dzi z wielu źró­deł – w Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia zna­leź­li­śmy spo­sób i odpo­wiedź, jak je wydo­być na pozio­mie komór­ko­wym. Naj­wyż­szej klasy urzą­dze­nia hi-tech wyko­rzy­stu­je­my do mode­lo­wa­nia ciała, połą­czo­ne­go z rege­ne­ra­cją orga­ni­zmu na pozio­mie komór­ko­wym i nie­in­wa­zyj­ną este­ty­ką skóry.

Niniej­szy regu­la­min okre­śla zasa­dy doko­ny­wa­nia zaku­pów w skle­pie inter­ne­to­wym Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia pro­wa­dzo­nym pod adre­sem aestheticszafarnia.pl

Tyle sło­wem wstę­pu, teraz czas na for­mal­no­ści. Na począ­tek nasze pełne dane reje­stro­we jako admi­ni­stra­to­ra skle­pu i sprze­daw­cy: Aesthe­tic Tis­sue Stu­dio Sza­far­nia Spół­ka Cywil­na Łozic­ki & Szy­na­ka, NIP 5833399342, REGON 386243172, ul. Sza­far­nia 5/U9, 80–755 Gdańsk.

Poni­żej znaj­dziesz regu­la­min, w któ­rym zawar­te zosta­ły infor­ma­cje m.in. o spo­so­bie zło­że­nia zamó­wie­nia pro­wa­dzą­ce­go do zawar­cia umowy, szcze­gó­łach doty­czą­cych reali­za­cji zawar­tej umowy, for­mach dosta­wy i płat­no­ści dostęp­nych w skle­pie, pro­ce­du­rze odstą­pie­nia od umowy, czy postę­po­wa­niu reklamacyjnym.

W razie jakich­kol­wiek uwag, pytań, wąt­pli­wo­ści, jeste­śmy do Two­jej dys­po­zy­cji pod adre­sem studio@aestheticszafarnia.pl

Pozdra­wia­my i życzy­my uda­nych zakupów!

§ 1 Definicje

Na potrze­by niniej­sze­go regu­la­mi­nu, przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie poniż­szych pojęć:

 • Kupu­ją­cy – osoba fizycz­na, osoba praw­na lub ułom­na osoba prawna,
 • Kon­su­ment – osoba fizycz­na, zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­cą umowę sprze­da­ży nie­zwią­za­ną z bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową,
 • Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min, dostęp­ny pod adre­sem https://aestheticszafarnia.pl/regulamin/,
 • Sklep – sklep inter­ne­to­wy dzia­ła­ją­cy pod adre­sem https://aestheticszafarnia.pl/sklep/,
 • Sprze­daw­ca – Aesthe­tic Tis­sue Stu­dio Sza­far­nia Spół­ka Cywil­na Łozic­ki & Szy­na­ka, NIP 5833399342, REGON 386243172, ul. Sza­far­nia 5/U9, 80–755 Gdańsk.

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośred­nic­twem Skle­pu, Sprze­daw­ca pro­wa­dzi sprze­daż deta­licz­ną, świad­cząc jed­no­cze­śnie na rzecz Kupu­ją­cych usłu­gi drogą elek­tro­nicz­ną. Za pośred­nic­twem Skle­pu, Kupu­ją­cy może doko­nać zaku­pu pro­duk­tów uwi­docz­nio­nych na stro­nach Sklepu.

Regu­la­min okre­śla zasa­dy i warun­ki korzy­sta­nia ze Skle­pu, a także prawa i obo­wiąz­ki Sprze­daw­cy i Kupujących.

Do korzy­sta­nia ze Skle­pu, w tym w szcze­gól­no­ści do doko­na­nia zaku­pu w Skle­pie, nie jest koniecz­ne speł­nie­nie szcze­gól­nych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Kupu­ją­ce­go. Wystar­cza­ją­ce są:

 • dostęp do Internetu,
 • stan­dar­do­wy sys­tem operacyjny,
 • stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka internetowa,
 • posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.

Kupu­ją­cy nie może doko­nać zaku­pu w Skle­pie ano­ni­mo­wo ani pod pseudonimem.

Zaka­za­ne jest pod­czas korzy­sta­nia ze Skle­pu dostar­cza­nie tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, w szcze­gól­no­ści poprzez prze­sy­ła­nie takich tre­ści za pośred­nic­twem for­mu­la­rzy dostęp­nych w Sklepie.

Wszyst­kie ceny pro­duk­tów poda­ne na stro­nach Skle­pu są cena­mi brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośred­nic­twem Skle­pu, Sprze­daw­ca świad­czy na rzecz Kupu­ją­ce­go usłu­gi drogą elektroniczną.

Pod­sta­wo­wą usłu­gą świad­czo­ną drogą elek­tro­nicz­ną na rzecz Kupu­ją­ce­go przez Sprze­daw­cę jest umoż­li­wie­nie Kupu­ją­ce­mu zło­że­nia zamó­wie­nia w Skle­pie pro­wa­dzą­ce­go do zawar­cia ze Sprze­daw­cą umowy. Zło­że­nie zamó­wie­nia moż­li­we jest bez koniecz­no­ści posia­da­nia konta w Sklepie.

Jeże­li Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się zało­żyć konto w Skle­pie, Sprze­daw­ca świad­czy rów­nież na rzecz Kupu­ją­ce­go usłu­gę drogą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na zało­że­niu i utrzy­my­wa­niu konta w Skle­pie. W kon­cie prze­cho­wy­wa­ne są dane Kupu­ją­ce­go oraz histo­ria zło­żo­nych przez niego zamó­wień w Skle­pie. Kupu­ją­cy logu­je się do Konta z wyko­rzy­sta­niem swo­je­go adre­su e‑mail oraz zde­fi­nio­wa­ne­go przez sie­bie hasła.

Zało­że­nie konta w Skle­pie odby­wa się poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check­bo­xa w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia lub wypeł­nie­nie samo­dziel­ne­go for­mu­la­rza reje­stra­cji konta dostęp­ne­go w Skle­pie. Kupu­ją­cy może w każ­dej chwi­li usu­nąć konto z pozio­mu pane­lu zarzą­dza­nia kon­tem lub prze­sy­ła­jąc sto­sow­ne żąda­nie do Sprze­daw­cy. Usu­nię­cie konta nie spo­wo­du­je usu­nię­cia infor­ma­cji o zło­żo­nych zamó­wie­niach z wyko­rzy­sta­niem konta, które to infor­ma­cje Sprze­daw­ca będzie prze­cho­wy­wał do czasu upły­wu przedaw­nie­nia rosz­czeń z umowy zawar­tej za pośred­nic­twem Skle­pu / przez cały czas funk­cjo­no­wa­nia Skle­pu, chyba że wcze­śniej Kupu­ją­cy sprze­ci­wi się prze­cho­wy­wa­niu tych infor­ma­cji, a Sprze­daw­ca nie będzie posia­dał nad­rzęd­ne­go inte­re­su w ich przechowywaniu.

Jeże­li Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się zapi­sać do new­slet­te­ra, Sprze­daw­ca świad­czy rów­nież na rzecz Kupu­ją­ce­go usłu­gę drogą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na prze­sy­ła­niu Kupu­ją­ce­mu wia­do­mo­ści e‑mail zawie­ra­ją­cych infor­ma­cje o nowo­ściach, pro­mo­cjach, pro­duk­tach Sprze­daw­cy. Zapis do new­slet­te­ra odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie i prze­sła­nie for­mu­la­rza zapi­su do new­slet­te­ra lub poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check­bo­xa w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia. Kupu­ją­cy może w każ­dej chwi­li zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, kli­ka­jąc w przy­cisk słu­żą­cy do rezy­gna­cji widocz­ny w każ­dej wia­do­mo­ści prze­sy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra lub prze­sy­ła­jąc sto­sow­ne żąda­nie do Sprzedawcy.

Usłu­gi świad­czo­ne są drogą elek­tro­nicz­ną na rzecz Kupu­ją­ce­go nie­od­płat­nie. Odpłat­ne są nato­miast umowy sprze­da­ży zawie­ra­ne za pośred­nic­twem Sklepu.

W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa Kupu­ją­ce­mu i prze­ka­zu danych w związ­ku z korzy­sta­niem ze Skle­pu, Sprze­daw­ca podej­mu­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne odpo­wied­nie do stop­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nych usług, w szcze­gól­no­ści środ­ki słu­żą­ce zapo­bie­ga­niu pozy­ski­wa­nia i mody­fi­ka­cji danych oso­bo­wych przez osoby nieuprawnione.

Sprze­daw­ca podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zapew­nie­nia w pełni popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Skle­pu. Kupu­ją­cy powi­nien poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach lub prze­rwach w funk­cjo­no­wa­niu Sklepu.

Wszel­kie rekla­ma­cje zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu, Kupu­ją­cy może zgła­szać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres e‑mail studio@aestheticszafarnia.pl. W rekla­ma­cji Kupu­ją­cy powi­nien okre­ślić rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­nej z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu. Sprze­daw­ca będzie roz­pa­try­wać wszel­kie rekla­ma­cje w ter­mi­nie do 30 dni od otrzy­ma­nia rekla­ma­cji i poin­for­mu­je Klien­ta o jej roz­strzy­gnię­ciu na adres e‑mail skła­da­ją­ce­go reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

Kupu­ją­cy może zło­żyć zamó­wie­nie jako zare­je­stro­wa­ny klient albo jako gość.

Zare­je­stro­wa­nym klien­tem jest Kupu­ją­cy, który posia­da konto w Skle­pie. Kupu­ją­cy może zało­żyć konto poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check­bo­xa w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia lub wypeł­nie­nie samo­dziel­ne­go for­mu­la­rza reje­stra­cji konta dostęp­ne­go w Sklepie.

Jeże­li Kupu­ją­cy posia­da konto w Skle­pie, przed zło­że­niem zamó­wie­nia powi­nien się do niego zalo­go­wać. Logo­wa­nie moż­li­we jest rów­nież w trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia poprzez klik­nię­cie w link dostęp­ny w ramach wyświe­tla­ne­go komunikatu.

Zło­że­nie zamó­wie­nia odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zamó­wie­nia po uprzed­nim doda­niu do koszy­ka inte­re­su­ją­cych Kupu­ją­ce­go pro­duk­tów. W for­mu­la­rzu koniecz­ne jest poda­nie danych nie­zbęd­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia. Na eta­pie skła­da­nia zamó­wie­nia nastę­pu­je rów­nież wybór spo­so­bu dosta­wy zamó­wio­nych pro­duk­tów oraz wybór meto­dy płat­no­ści za zamó­wie­nie. Warun­kiem zło­że­nia zamó­wie­nia jest akcep­ta­cja Regu­la­mi­nu, z któ­rym Kupu­ją­cy powi­nien uprzed­nio się zapo­znać. W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych Regu­la­mi­nu, Kupu­ją­cy może skon­tak­to­wać się ze Sprzedawcą.

Pro­ces skła­da­nia zamó­wie­nia koń­czy klik­nię­cie w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie. Klik­nię­cie w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie sta­no­wi oświad­cze­nie woli Kupu­ją­ce­go pro­wa­dzą­ce do zawar­cia ze Sprze­daw­cą umowy sprzedaży,

Jeże­li Kupu­ją­cy wybrał przy skła­da­niu zamó­wie­nia płat­ność on-line, po klik­nię­ciu w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie zosta­nie prze­kie­ro­wa­ny do bram­ki płat­no­ści obsłu­gi­wa­nej przez zewnętrz­ne­go ope­ra­to­ra płat­no­ści celem doko­na­nia płat­no­ści za zamó­wie­nie. Jeże­li Kupu­ją­cy wybrał płat­ność prze­le­wem ban­ko­wym, po klik­nię­ciu w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie zosta­nie prze­kie­ro­wa­ny na stro­nę Skle­pu z potwier­dze­niem zamó­wie­nia oraz instruk­cją doko­na­nia płat­no­ści. Zapła­ta za zamó­wie­nie powin­na nastą­pić w ciągu 3 dni od zawar­cia umowy.

W for­mu­la­rzu zamó­wie­nia Kupu­ją­cy musi podać praw­dzi­we dane oso­bo­we. Kupu­ją­cy pono­si odpo­wie­dzial­ność za poda­nie nie­praw­dzi­wych danych oso­bo­wych. Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie prawo do wstrzy­ma­nia reali­za­cji zamó­wie­nia w sytu­acji, gdy Kupu­ją­cy podał nie­praw­dzi­we dane lub gdy dane te budzą uza­sad­nio­ne wąt­pli­wo­ści Sprze­da­ją­ce­go co do ich popraw­no­ści. W takim przy­pad­ku Kupu­ją­cy zosta­nie poin­for­mo­wa­ny tele­fo­nicz­nie lub poprzez pocz­tę elek­tro­nicz­ną o wąt­pli­wo­ściach Sprze­daw­cy. W takiej sytu­acji Kupu­ją­ce­mu przy­słu­gu­je prawo wyja­śnie­nia wszel­kich oko­licz­no­ści zwią­za­nych z wery­fi­ka­cją praw­dzi­wo­ści poda­nych danych. W przy­pad­ku braku danych pozwa­la­ją­cych Sprze­daw­cy na pod­ję­cie kon­tak­tu z Kupu­ją­cym, Sprze­daw­ca udzie­li wszel­kich wyja­śnień po pod­ję­ciu kon­tak­tu przez Kupującego.

Kupu­ją­cy oświad­cza, że wszel­kie dane poda­ne przez niego w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia są praw­dzi­we, nato­miast Sprze­daw­ca nie jest zobo­wią­za­ny do wery­fi­ko­wa­nia ich praw­dzi­wo­ści i popraw­no­ści, choć posia­da takie upraw­nie­nie zgod­nie z ust. 7 powyżej.

§ 5 Dostawa i płatność

Dostęp­ne do wybo­ru spo­so­bu dosta­wy zamó­wie­nia opi­sa­ne są na stro­nie Skle­pu oraz pre­zen­to­wa­ne są Kupu­ją­ce­mu na eta­pie skła­da­nia zamó­wie­nia. Koszt dosta­wy zamó­wie­nia pono­si Kupu­ją­cy, chyba że Sprze­daw­ca na stro­nie Skle­pu wska­że ina­czej. Sprze­daw­ca ma prawo zade­cy­do­wać o podzia­le zamó­wie­nia na kilka oddziel­nych prze­sy­łek bez pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów przez Kupującego.

Dostęp­ne meto­dy płat­no­ści za zamó­wie­nie opi­sa­ne są na stro­nie Skle­pu oraz pre­zen­to­wa­ne są Kupu­ją­ce­mu na eta­pie skła­da­nia zamówienia.

Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne, w tym płat­no­ści kartą płat­ni­czą, obsłu­gi­wa­ne są przez Tpay.

Jeże­li Kupu­ją­cy popro­sił o wysta­wie­nie fak­tu­ry, zosta­nie ona dorę­czo­na Kupu­ją­ce­mu drogą elek­tro­nicz­ną, na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

Reali­za­cja zamó­wie­nia pole­ga na skom­ple­to­wa­niu zamó­wio­nych pro­duk­tów, zapa­ko­wa­niu ich w celu dosta­wy do Kupu­ją­ce­go oraz nada­niu prze­sył­ki do Kupu­ją­ce­go zgod­nie z wybra­ną przez Kupu­ją­ce­go formą dosta­wy zamówienia.

Zamó­wie­nie uważa się za zre­ali­zo­wa­ne z chwi­lą nada­nia prze­sył­ki do Kupu­ją­ce­go (powie­rze­nia prze­sył­ki prze­woź­ni­ko­wi trud­nią­ce­mu się przewozem).

Czas reali­za­cji zamó­wie­nia wska­za­ny jest zawsze przy każ­dym pro­duk­cie. Zamó­wio­ne pro­duk­ty powin­ny zostać wyda­ne Kon­su­men­to­wi w ter­mi­nie do 30 dni, chyba że w opi­sie pro­duk­tu został wyraź­nie ozna­czo­ny przez Sprze­daw­cę dłuż­szy ter­min. W takiej sytu­acji, skła­da­jąc zamó­wie­nie, Kupu­ją­cy wyra­ża zgodę na dłuż­szy ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia wyni­ka­ją­cy z opisu produktu.

Jeże­li Kupu­ją­cy zamó­wił pro­duk­ty ze wska­za­nym róż­nym cza­sem reali­za­cji, wią­żą­cym dla Sprze­daw­cy ter­mi­nem reali­za­cji cało­ści zamó­wie­nia jest ten naj­dłuż­szy spo­śród wszyst­kich pro­duk­tów wcho­dzą­cych w skład zamó­wie­nia, przy czym Sprze­daw­ca może zapro­po­no­wać podział zamó­wie­nia na kilka nie­za­leż­nych prze­sy­łek cele przy­spie­sze­nia czasu reali­za­cji w odnie­sie­niu do czę­ści produktów.

§ 7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Kon­su­ment, który zawarł ze Sprze­daw­cą umowę na odle­głość, ma prawo odstą­pić od umowy bez poda­wa­nia przy­czy­ny w ter­mi­nie 14 dni od dnia obję­cia w posia­da­nie kupio­nych rzeczy.

Począw­szy od 01.01.2021 r., prawo do odstą­pie­nia od umowy na zasa­dach opi­sa­nych w niniej­szym para­gra­fie oraz wyni­ka­ją­cych z usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta przy­słu­gu­je rów­nież oso­bie fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umowę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umowy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej osoby cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej. W związ­ku z tym, gdy w ramach niniej­sze­go para­gra­fu mowa jest o upraw­nie­niach Kon­su­men­ta, począw­szy od 01.01.2021 r. upraw­nie­nia te doty­czą rów­nież osoby speł­nia­ją­cej powyż­sze kryteria.

Aby odstą­pić od umowy, Kon­su­ment musi poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od umowy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia – na przy­kład pismo wysła­ne pocz­tą, fak­sem lub pocz­tą elektroniczną.

Kon­su­ment może sko­rzy­stać z wzoru for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umowy, dostęp­ne­go pod adre­sem https://aestheticszafarnia.pl/wp-content/uploads/2021/04/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf, jed­nak nie jest to obowiązkowe.

Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umowy, wystar­czy, aby Kon­su­ment wysłał infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go Kon­su­men­to­wi prawa odstą­pie­nia od umowy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy.

Kon­su­ment ma obo­wią­zek zwró­cić pro­dukt Sprze­daw­cy lub prze­ka­zać go oso­bie upo­waż­nio­nej przez Sprze­daw­cę do odbio­ru nie­zwłocz­nie, jed­nak nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od umowy, chyba że Sprze­daw­ca zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze rzecz. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie pro­duk­tu przed jego upły­wem Kon­su­ment pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu rzeczy.

W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umowy, Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi wszyst­kie otrzy­ma­ne od Kon­su­men­ta płat­no­ści, w tym naj­tań­szy dostęp­ny w Skle­pie koszt dostar­cze­nia pro­duk­tów (jeśli koszt pokrył Kon­su­ment) nie­zwłocz­nie, a w każ­dym przy­pad­ku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o wyko­na­niu prawa odstą­pie­nia od umowy. Zwrot płat­no­ści zosta­nie doko­na­ny przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zosta­ły przez Kon­su­men­ta użyte w pier­wot­nej trans­ak­cji, chyba że Kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inne roz­wią­za­nie. W każ­dym przy­pad­ku Kon­su­ment nie ponie­sie żad­nych opłat w związ­ku z formą zwro­tu płatności.

Jeże­li Sprze­daw­ca nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze rzecz od Kon­su­men­ta, może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od Kon­su­men­ta do chwi­li otrzy­ma­nia rze­czy z powro­tem lub dostar­cze­nia przez Kon­su­men­ta dowo­du jej ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, które zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.

Kon­su­ment pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści pro­duk­tu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z pro­duk­tu w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia produktu.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

Sprze­daw­ca ma obo­wią­zek dostar­czyć Kupu­ją­ce­mu pro­dukt wolny od wad.

Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny wzglę­dem Kupu­ją­ce­go, jeże­li sprze­da­ny pro­dukt ma wadę fizycz­ną lub praw­ną (rękoj­mia za wady).

Jeże­li sprze­da­ny pro­dukt ma wadę, Kupu­ją­cy może:

 • żądać wymia­ny pro­duk­tu na wolny od wad,
 • żądać usu­nię­cia wady,
 • zło­żyć oświad­cze­nie o obni­że­niu ceny,
 • zło­żyć oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umowy.

Jeśli Kupu­ją­cy stwier­dzi wadę pro­duk­tu, powi­nien poin­for­mo­wać o tym Sprze­daw­cę, okre­śla­jąc jed­no­cze­śnie swoje rosz­cze­nie zwią­za­ne ze stwier­dzo­ną wadą lub skła­da­jąc oświad­cze­nie sto­sow­nej treści.

Kupu­ją­cy może sko­rzy­stać z for­mu­la­rza rekla­ma­cyj­ne­go, dostęp­ne­go pod adre­sem https://aestheticszafarnia.pl/wp-content/uploads/2021/04/formularz_reklamacyjny.pdf, jed­nak nie jest to obowiązkowe.

Kupu­ją­cy może kon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą zarów­no pocz­tą tra­dy­cyj­ną, jak rów­nież pocz­tą elektroniczną.

Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do skła­da­nej przez Kupu­ją­ce­go rekla­ma­cji w ciągu 14 dni od dnia dorę­cze­nia mu rekla­ma­cji za pomo­cą takie­go środ­ka komu­ni­ka­cji, przy wyko­rzy­sta­niu któ­re­go rekla­ma­cja zosta­ła złożona.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce rękoj­mi Sprze­daw­cy za wady regu­lu­ją prze­pi­sy Kodek­su cywil­ne­go (art. 556 – 576).

Począw­szy od 01.01.2021 r., prze­pi­sy w zakre­sie rękoj­mi Sprze­daw­cy za wady rze­czy sprze­da­nej doty­czą­ce Kon­su­men­tów, znaj­du­ją zasto­so­wa­nie rów­nież do osoby fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umowę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umowy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej osoby cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospodarczej.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Kupu­ją­ce­go jest Sprzedawca.

Dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go prze­twa­rza­ne są w nastę­pu­ją­cych celach i w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce pod­sta­wy prawne:

 • zawar­cie i wyko­na­nie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • reali­za­cja obo­wiąz­ków podat­ko­wo-księ­go­wych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obro­na, docho­dze­nia lub usta­le­nie rosz­czeń zwią­za­nych z umową, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • iden­ty­fi­ka­cja klien­ta powra­ca­ją­ce­go, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsłu­ga zapy­tań kie­ro­wa­nych przez Kupu­ją­cych nie­pro­wa­dzą­cych jesz­cze do zawar­cia umowy, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysył­ka new­slet­te­ra, po uprzed­nio wyra­żo­nej zgo­dzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych Kupu­ją­ce­go są: firmy kurier­skie, urzę­dy skar­bo­we, biuro rachun­ko­we, kan­ce­la­ria praw­na, hostin­go­daw­ca, dostaw­ca sys­te­mu do fak­tu­ro­wa­nia, dostaw­ca sys­te­mu mailingowego.

Dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go są prze­cho­wy­wa­ne w bazie Sprze­daw­cy przez cały czas pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w celu zapew­nie­nia sobie moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go, czemu jed­nak Kupu­ją­cy może się sprze­ci­wić, doma­ga­jąc się usu­nię­cia swo­ich danych z bazy Sprze­daw­cy. Jeże­li sprze­ciw taki zosta­nie zło­żo­ny przed upły­wem ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z zawar­tej umowy, Sprze­daw­ca będzie miał nad­rzęd­ny inte­res w prze­cho­wy­wa­niu danych Kupu­ją­ce­go do czasu upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń. Doku­men­ta­cja księ­go­wa zawie­ra­ją­ce dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go jest prze­cho­wy­wa­na przez okres wyma­ga­ny przez prze­pi­sy prawa.

Dane upraw­nie­nia Kupu­ją­ce­go zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych: prawo do żąda­nia od Sprze­daw­cy dostę­pu do danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych, prawo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych./p>

Poda­nie danych oso­bo­wych przez Kupu­ją­ce­go jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne by skon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą, zało­żyć konto użyt­kow­ni­ka, zawrzeć umowę lub zapi­sać się do newslettera.

Sklep wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię pli­ków cookies.

Szcze­gó­ły zwią­za­ne z dany­mi oso­bo­wy­mi oraz pli­ka­mi cookies opi­sa­ne zosta­ły w poli­ty­ce pry­wat­no­ści dostęp­nej pod adre­sem https://aestheticszafarnia.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

Sprze­daw­ca poucza niniej­szym Kupu­ją­ce­go, że tre­ści dostęp­ne na stro­nach Skle­pu oraz ele­men­ty pro­duk­tów fizycz­nych (np. pro­jek­ty gra­ficz­ne) mogą sta­no­wić utwo­ry w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, do któ­rych prawa autor­skie przy­słu­gu­ją Sprzedawcy.

Sprze­daw­ca poucza niniej­szym Kupu­ją­ce­go, że dal­sze roz­po­wszech­nia­nie tre­ści obję­tych pra­wa­mi autor­ski­mi przez Kupu­ją­ce­go bez zgody Sprze­daw­cy, za wyjąt­kiem korzy­sta­nia z tre­ści w ramach dozwo­lo­ne­go użyt­ku oso­bi­ste­go, sta­no­wi naru­sze­nie praw autor­skich przy­słu­gu­ją­cych Sprze­daw­cy i może skut­ko­wać odpo­wie­dzial­no­ścią cywil­ną lub karną.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprze­daw­ca wyra­ża zgodę na pod­da­nie ewen­tu­al­nych spo­rów wyni­kłych w związ­ku ze sprze­da­żą towa­rów na dro­dze postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go. Szcze­gó­ły zosta­ną okre­ślo­ne przez stro­ny konfliktu.

Kon­su­ment ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. Mię­dzy inny­mi, Kon­su­ment ma możliwość:

 • zwró­ce­nia się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­ciu sporu wyni­kłe­go z zawar­tej umowy sprzedaży,
 • zwró­ce­nia się do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia sporu mię­dzy Kupu­ją­cym a Sprzedawcą,
 • sko­rzy­sta­nia z pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka prawa kon­su­men­ta lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych zadań nale­ży ochro­na konsumentów.

Bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, Kon­su­ment może szu­kać na stro­nie inter­ne­to­wej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Kon­su­ment może rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, która dostęp­na jest pod adre­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Plat­for­ma służy roz­strzy­ga­niu spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia sporu doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umowy sprze­da­ży lub umowy o świad­cze­nie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie prawo do wpro­wa­dza­nia oraz odwo­ły­wa­nia ofert, pro­mo­cji oraz do zmia­ny cen pro­duk­tów w Skle­pie bez uszczerb­ku dla praw naby­tych przez Kupu­ją­ce­go, w tym w szcze­gól­no­ści warun­ków umów zawar­tych przed doko­na­niem zmiany.

Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w Regu­la­mi­nie bez uszczerb­ku dla praw naby­tych przez Kupu­ją­ce­go na pod­sta­wie umów zawar­tych przed zmia­ną Regu­la­mi­nu. Kupu­ją­cy, któ­rzy posia­da­ją zare­je­stro­wa­ne konto użyt­kow­ni­ka, o każ­dej zmia­nie Regu­la­mi­nu zosta­ną poin­for­mo­wa­ni poprzez wysył­kę wia­do­mo­ści na adres e‑mail przy­pi­sa­ny do konta użyt­kow­ni­ka. W razie braku akcep­ta­cji nowe­go Regu­la­mi­nu, Kupu­ją­cy może nie­od­płat­nie usu­nąć swoje konto użytkownika.

Wszel­kie spory zwią­za­ne z umo­wa­mi zawie­ra­ny­mi za pośred­nic­twem Skle­pu będą roz­pa­try­wa­ne przez pol­ski sąd powszech­ny wła­ści­wy ze wzglę­du na miej­sce sta­łe­go wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Sprze­daw­cę. Posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je zasto­so­wa­nia do Kon­su­men­tów, w przy­pad­ku któ­rych wła­ści­wość sądu roz­pa­try­wa­na jest na zasa­dach ogól­nych. Począw­szy od 01.01.2021 r. posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je rów­nież zasto­so­wa­nia do osoby fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umowę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umowy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej osoby cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej – w przy­pad­ku takiej osoby wła­ści­wość sądu roz­pa­try­wa­na jest na zasa­dach ogólnych.

Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 01.04.2021 roku.

VOUCHER PODARUKOWY