WellOxy System – Infuzja Tlenowa 

W obec­nych cza­sach skóra i włosy stają przed dużym wyzwa­niem, cią­gle nara­żo­ne są na dzia­ła­nie coraz więk­szej grupy szko­dli­wych czyn­ni­ków. Mamy na to roz­wią­za­nie: Infu­zja Tle­no­wa Wel­lO­xy Sys­tem poprzez dostar­cze­nie skon­cen­tro­wa­ne­go tlenu zwięk­sza mikro­krą­że­nie krwi i limfy, dostar­cza­jąc jed­no­cze­śnie w głąb skóry skon­cen­tro­wa­ne skład­ni­ki aktywne. 

Ta nowa, natu­ral­na, nie­in­wa­zyj­na, relak­su­ją­ca, cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sna i bez­piecz­na meto­da pozwa­la prze­ciw­dzia­łać upły­wo­wi czasu i oddzia­ły­wa­niu stre­su na skórę i jej przy­dat­ki. Od pierw­sze­go zabie­gu zmarszcz­ki są mniej widocz­ne, skóra staje się lepiej nawil­żo­na, dotle­nio­na, świe­tli­sta i jędrna.

Efekty odmładzające są widoczne już po pierwszym zabiegu. 

Efek­ty zabie­gów na twarz, szyję, dekolt, dłonie:

Zale­ca się wyko­na­nie serii zgod­nie z potrze­ba­mi skóry.

E9FB749F-8F9C-4DD2-82C2-5EFD30A186B0 (1)

Jakie są efekty?

Skóra, która pozba­wio­na jest odpo­wied­niej ilo­ści tlenu, sta­rze­je się szyb­ciej, cera sza­rze­je, a wszyst­kie pro­ce­sy rege­ne­ra­cji komór­ko­wej spo­wal­nia­ją się. W efek­cie powsta­ją widocz­ne zmarszcz­ki, prze­bar­wie­nia i wystę­pu­je ogól­ne osła­bie­nie kon­dy­cji skóry. W tym momen­cie bar­dzo ważne jest to, aby naj­głęb­sze war­stwy skóry na pozio­mie komór­ko­wym zosta­ły dotlenione. 

Sys­tem Infu­zji Tle­no­wej pozy­sku­je z powie­trza tlen (czy­sty, hiper­ba­rycz­ny tlen) o stę­że­niu 93% i pod ciśnie­niem, pre­cy­zyj­nie wtła­cza i prze­no­si aktyw­ne skład­ni­ki z pre­pa­ra­tu kosme­tycz­ne­go w głąb skóry, pod odpo­wied­nim naci­skiem. Wszyst­ko dzie­je się nie tylko na zewnętrz­nych war­stwach skóry, ale rów­nież w głęb­szych war­stwach komór­ko­wych. Kosme­ty­ki zawar­te w ampuł­ce dobie­ra­ne są odpo­wied­nio do rodza­ju cery i jej pro­ble­mów, po uprzed­nim dokład­nym pomia­rze i ana­li­zie skóry.

Tle­no­te­ra­pia wspo­ma­ga procesy:

Zabie­gi infu­zji tle­no­wej i tle­no­te­ra­pii Wel­lO­xy są nie­in­wa­zyj­ne i sku­tecz­ne, a skóra twa­rzy jest po nich odmło­dzo­na i zrelaksowana.

Kopia-IMG_8709 (1)

Czym wyróżniamy się od konkurencji? 

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia sku­pi­li­śmy się na roz­wią­za­niach nie­in­wa­zyj­nych będą­cych alter­na­ty­wą dla inwa­zyj­nych zabie­gów, które prze­ry­wa­ją cią­głość skóry. Idea Bio­the­ra­py Slow Aging jest młodo, zdro­wo i pro­mien­nie wyglą­da­ją­ca skóra uzy­ska­na dzię­ki bez­piecz­nym dzia­ła­niom opar­tym na bio­ko­sme­to­lo­gii (gli­ko­bio­lo­gii i neu­ro­ko­sme­ty­ce), sile tlenu.

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia pra­cu­je­my na ory­gi­nal­nych kosmo­ceu­ty­kach Labo­ra­to­rium Vivi­phar­ma, reko­men­do­wa­nych i dedy­ko­wa­nych do zabie­gów infu­zji tle­no­wej i tle­no­te­ra­pii JeunesseO2 i CHRISSIE® Cosme­tics. Cechu­ją­cą się one wyjąt­ko­wym bogac­twem aktyw­nych skład­ni­ków zapew­nia­ją­cych wyso­ką skuteczność.

Uwaga: Infu­zja może być sto­so­wa­na u kobiet w ciąży i mam kar­mią­cych pier­sią oraz u osób po nowo­two­rach. Zabieg nie wyma­ga rekon­wa­le­scen­cji i może być wyko­ny­wa­ny przez cały rok.

JAK Się przygotować do zabiegu?

Nie ma szcze­gól­nych reko­men­da­cji i wska­zań przed zabie­giem infu­zji tle­no­wej, nato­miast, aby zapew­nić pełen kom­fort i bez­pie­czeń­stwo, tuż przed nale­ży poin­for­mo­wać spe­cja­li­stę o wszyst­kich cho­ro­bach i dole­gli­wo­ściach. Tylko dzię­ki temu moż­li­we jest unik­nię­cie wystą­pie­nia efek­tów nie­po­żą­da­nych. Przed zabie­giem nie nale­ży podraż­niać skóry.

Przeciwwskazania:​

Częstość wykonywania zabiegów

Efekt jed­ne­go zabie­gu jest natych­mia­sto­wy. Utrzy­mu­je się przez około pół­to­ra do dwóch tygo­dni. Pole­ca­ny jest przede wszyst­kim przed „wiel­kim wyj­ściem”, czy waż­nym wydarzeniem.

Ile terapii?

W celu utrzy­ma­nia efek­tów nale­ży wyko­nać serię sze­ściu zabie­gów w tygo­dnio­wych odstę­pach. Następ­nie, aby pod­trzy­mać efek­ty kura­cji, zale­ca­ne jest wyko­ny­wa­nie zabie­gu raz w miesiącu.

Serie zabie­go­we:

ABC terapii tlenowych Welloxy 

Pobierz plik ze wszyst­ki­mi naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi zabie­gu (wska­za­nia, prze­ciw­wska­za­nia, dla kogo jest zabieg, jak się do niego przy­go­to­wać i co robić po nim).

This site is pro­tec­ted by reCAPT­CHA and the Google Pri­va­cy Poli­cy and Terms of Servi­ce apply. 

Cennik zabiegów

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia trak­tu­je­my każ­de­go pacjen­ta indy­wi­du­al­nie i dobie­ra­my pakiet tera­pii tre­nin­go­wych tak, aby były dopa­so­wa­ne do potrzeb. Pod­czas pierw­szej wizy­ty oma­wia­my odpo­wied­nio dobra­ną tera­pię wraz z ocze­ki­wa­ny­mi rezultatami.

Potrze­by klien­ta są dla nas prio­ry­te­to­we. Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom pod­czas kon­sul­ta­cji okre­śla­my dokład­ną potrzeb­ną licz­bę tera­pii, aby osią­gnąć spek­ta­ku­lar­ne efek­ty i zamie­rzo­ny cel.

 • Piękne Piersi
  350 zł
  poje­dyn­czy zabieg 1 godz.
 • Złoty Rytuał Gold Therapy 24K
  480 zł
  poje­dyn­czy zabieg 1 godz. 30 min.
 • Autorskie Kuracje Tlenowe
  380 zł
  twarz, szyja 1 godz. 30 min.
 • Autorskie Kuracje Tlenowe
  480 zł
  twarz, szyja, dekolt 1 godz. 45 min.
 • PAKIET 4
  320 zł
  twarz, szyja 1 godz. 30 min.
 • PAKIET 4
  400 zł
  twarz, szyja, dekolt 1 godz. 45 min.

Masz pytania?

Skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my na każde Twoje pyta­nie i roz­wie­je­my wsze­la­kie wąt­pli­wo­ści. Napisz lub zadzwoń, cze­ka­my na Ciebie!

VOUCHER PODARUKOWY