KONTAKT

Po prze­kro­cze­niu progu nasze­go Stu­dia zoba­czysz duże logo. Sym­bo­li­zu­je ono z jed­nej stro­ny prze­ni­ka­nie kro­pli wody w poje­dyn­czą komór­kę, tym samym two­rząc spój­ną nową formę, a z dru­giej nawią­zu­ją­ce kon­takt z odbior­cą oko. Inter­pre­tu­je to zależ­ność dzia­ła­nia wyko­rzy­sty­wa­nej w Stu­dio naj­now­szej tech­no­lo­gii. Pod­da­jąc ciało inten­syw­nej rege­ne­ra­cji na pozio­mie komór­ko­wym, wpły­wa ona na popra­wę jego este­ty­ki

Efek­tem nie są tylko powierz­chow­ne zmia­ny upięk­sza­ją­ce. Dzia­ła­nie tech­no­lo­gii, którą dys­po­nu­je­my w Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia, balan­su­je na gra­ni­cy este­ty­ki i medy­cy­ny. Loka­li­za­cja nasze­go Stu­dia też nie jest przy­pad­ko­wa. Znaj­du­je­my się w sąsiedz­twie Pol­skiej Fil­har­mo­nii Bał­tyc­kiej, z wido­kiem na zabyt­ko­we Dłu­gie Pobrze­że z Motła­wą w tle, serce Gdańska.

Parking

Dys­po­nu­je­my miej­scem par­kin­go­wym prze­zna­czo­nym tylko dla klien­tów Aeste­thic Stu­dio Sza­far­nia. W oko­li­cy jest rów­nież moż­li­wość płat­ne­go parkowania.

Aesthetic Studio Szafarnia Łozicki & Szynaka S.C.

Gdańsk, 80–755
ul. Sza­far­nia 5, lok. U9

NIP: 5833399342, 
REGON: 386243172

Telefon i e‑mail

Zadzwoń lub napisz e‑mail. 
Chęt­nie odpo­wie­my na wszyst­kie Twoje pytania.

+48 511 335 535

studio@aestheticszafarnia.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek–piątek
9:00–19:00

Sobo­ta
10:00–16:00

formularz kontaktowy

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Napisz. Nasi spe­cja­li­ści ode­zwą się do Cie­bie i odpo­wie­dzą na każde pytanie! 
This site is pro­tec­ted by reCAPT­CHA and the Google Pri­va­cy Poli­cy and Terms of Servi­ce apply. 

VOUCHER PODARUKOWY