Wypróbuj bezpłatnie zabiegi gwiazd! 

w dniach 22.02–08.03.2021 r.

Aesthetic Studio szafarnia

Połączyliśmy innowacje, technologie i zdrowie, wydobywając naturalne piękno bez ingerencji skalpela. 

Nie ma jednego doskonałego wzorca, każde ciało może być piękne, jeśli jest zadbane i zdrowe

W naszym stu­dio znamy spo­sób, jak zupeł­nie nie­in­wa­zyj­nie, bez­piecz­nie i bez­bo­le­śnie zatrosz­czyć się Twoją skórę i ciało. Bez zaczer­wie­nie­nia. Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu naj­now­szej tech­no­lo­gii, wpły­wa­ją­cej na popra­wę este­ty­ki ciała, pod­da­je­my je inten­syw­nej rege­ne­ra­cji na pozio­mie komór­ko­wym. Po naszych zabie­gach możesz w pełni wró­cić do codzien­nych czyn­no­ści, nie oba­wia­jąc się o efek­ty ubocz­ne (bo ich nie ma). Twoja skóra będzie Ci wdzięcz­na za taką stymulację.

Nasza filo­zo­fia to syner­gia cia­ło­po­zy­tyw­no­ści (ang. body­po­si­ti­vi­ty) i akcep­ta­cji skut­ków upły­wa­ją­ce­go czasu (ang. smart aging), a nasze roz­wią­za­nia sku­pia­ją się na holi­stycz­nym podej­ściu – z tro­ską o kon­dy­cję Two­jej skóry i cery. Skut­ku­je to jej pięk­nym, zadba­nym wyglą­dem. Skóra będzie Ci wdzięcz­na za taką stymulację.

Technologia  Zdrowie  Innowacja 

Jesteśmy pierwszym takim miejscem na mapie Trójmiasta, gdzie nieinwazyjnie i bezpiecznie:
IMG_0400 (1)

Oferta zabiegowa

Poprzez sper­so­na­li­zo­wa­ne kon­sul­ta­cje i holi­stycz­ne podej­ście, sku­pia­my się na indy­wi­du­al­nych potrze­bach i mie­rzal­nych efek­tach. Pro­ces zaczy­na się już od pierw­sze­go spo­tka­nia, kiedy to nasi eks­per­ci opra­co­wu­ją szcze­gó­ło­wy plan zabie­go­wy. Na czło­wie­ka patrzy­my jako całość i spra­wia­my, że czuje się zdro­wo, pięk­nie i dobrze w swoim ciele.

IMG_8577 (1)
INDYWIDUALNE KONSULTACJE
W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia trak­tu­je­my każ­de­go pacjen­ta indy­wi­du­al­nie i dobie­ra­my pakiet Tera­pii Zabie­go­wych tak, aby były dopa­so­wa­ne do potrzeb. Pod­czas pierw­szej wizy­ty oma­wia­my odpo­wied­nio dobra­ną Tera­pię wraz z ocze­ki­wa­ny­mi efek­ta­mi i rezul­ta­ta­mi. Każdy ma zupeł­nie inne ocze­ki­wa­nia i potrze­by dla­te­go stwo­rzy­li­śmy INDYWIDUALNE Pakie­ty Konsultacyjne:

– Kon­sul­ta­cje Jednorazowe
– Pakie­ty Konsultacji
– Autor­ski Pro­gram DUO 
Wię­cej
indoba2 (1)
INDIBA®: Zatrzymaj czas z INDIBA® Deep Care. Technologia przyszłości w bioestetyce komórkowej!
To urzą­dze­nie medycz­ne z opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gią, która dzia­ła w spo­sób zgod­ny z fizjo­lo­gią czło­wie­ka – bio­sty­mu­lu­je odno­wę tka­nek na pozio­mie komór­ko­wym. Jest to zabieg nie­in­wa­zyj­ny, a o jego bez­pie­czeń­stwie świad­czą licz­ne bada­nia nauko­we i certyfikaty. 
Wię­cej
IMG_5799 (1)
BTL EMBODY TM : Zbuduj swoje mięśnie z EMBODY TM Innowacja w odchudzaniu: bezinwazyjnie i bezboleśnie
To urzą­dze­nie medycz­ne do nie­in­wa­zyj­ne­go liftin­gu i mode­lo­wa­nia poślad­ków, ramion, łydek i brzu­cha, a zasto­so­wa­na w rejo­nie brzu­cha – jak żad­ne inne urzą­dze­nie – rzeź­bi mię­śnie i sylwetkę. 
Wię­cej
inn2 (1)
BTL INNOFACIAL – Inna twarz odmładzania. Nowoczesna hydradermabrazja kwasowa. Złuszczanie = Odmładzanie
Inno­wa­cyj­na hydra­der­ma­bra­zja – jest naj­now­szym osią­gnię­ciem w nie­in­wa­zyj­nym resur­fa­cin­gu skóry. INNOFACIAL to jedy­na pro­ce­du­ra hydra­der­ma­bra­zji łączą­ca rów­no­cze­sne oczysz­cza­nie, złusz­cza­nie, eks­trak­cję, nawil­ża­nie i ochro­nę przed utle­nia­niem, co pro­wa­dzi do uzy­ska­nia czyst­szej, pięk­niej­szej skóry bez dys­kom­for­tu lub dłu­go­trwa­łe­go ocze­ki­wa­nia na efek­ty. Zabieg ma dzia­ła­nie łago­dzą­ce i nawil­ża­ją­ce, jest nie­in­wa­zyj­ny i nie powo­du­je podrażnienia.
Wię­cej
Kopia-IMG_8716-(1) (1)
Infuzja Tlenowa WellOxy System: Biotherapy Slow Aging. Nieinwazyjna sztuka upiększania 
Wel­lo­xy – sys­tem opar­ty o urzą­dze­nie medycz­ne hi-tech reno­mo­wa­ne­go pro­du­cen­ta z USA pozy­sku­je z powie­trza tlen (czy­sty, hiper­ba­rycz­ny tlen) o stę­że­niu 93% i pod ciśnie­niem, pre­cy­zyj­nie wtła­cza i prze­no­si aktyw­ne skład­ni­ki z pre­pa­ra­tu kosme­tycz­ne­go w głąb skóry, pod odpo­wied­nim naci­skiem. Wszyst­ko dzie­je się nie tylko na zewnętrz­nych war­stwach skóry, ale rów­nież w głęb­szych war­stwach komór­ko­wych. Kosme­ty­ki zawar­te w ampuł­ce dobie­ra­ne są odpo­wied­nio do rodza­ju cery i jej pro­ble­mów, po uprzed­nim dokład­nym pomia­rze i ana­li­zie skóry. 
Wię­cej
chrissie
CHRISSIE® COSMETICS – Laboratorium Vivipharma
Natych­mia­sto­wy liftin­gu dzię­ki nie­zwy­kłej syner­gii bio­na­no­tech­no­lo­gii i der­mo­in­fu­zji tle­no­wej. Pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki Chris­sie Cosme­tics opie­ra­ją się na nur­cie slow-aging zgod­nie z filo­zo­fią body­po­si­ti­ve i smart-aging, któ­rym kie­ru­je­my się w Aesthe­tic Stu­dio Szafarnia.
Wię­cej
IMG_8577 (1)
Indywidualne konsultacje
W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia trak­tu­je­my każ­de­go pacjen­ta indy­wi­du­al­nie i dobie­ra­my pakiet Tera­pii Zabie­go­wych tak, aby były dopa­so­wa­ne do potrzeb. Pod­czas pierw­szej wizy­ty oma­wia­my odpo­wied­nio dobra­ną Tera­pię wraz z ocze­ki­wa­ny­mi efek­ta­mi i rezul­ta­ta­mi. Każdy ma zupeł­nie inne ocze­ki­wa­nia i potrze­by dla­te­go stwo­rzy­li­śmy INDYWIDUALNE Pakie­ty Konsultacyjne:

– Kon­sul­ta­cje Jednorazowe
– Pakie­ty Konsultacji
– Autor­ski Pro­gram DUO 
Wię­cej
indoba2 (1)
INDIBA®: Zatrzymaj czas z INDIBA® Deep Care. Technologia przyszłości w bioestetyce komórkowej!
To urzą­dze­nie medycz­ne z opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gią, która dzia­ła w spo­sób zgod­ny z fizjo­lo­gią czło­wie­ka – bio­sty­mu­lu­je odno­wę tka­nek na pozio­mie komór­ko­wym. Jest to zabieg nie­in­wa­zyj­ny, a o jego bez­pie­czeń­stwie świad­czą licz­ne bada­nia nauko­we i certyfikaty.
Wię­cej
IMG_5799 (1)
BTL EMBODY™: Zbuduj swoje mięśnie z EMBODY™ – Innowacja w odchudzaniu: bezinwazyjnie i bezboleśnie
To urzą­dze­nie medycz­ne do nie­in­wa­zyj­ne­go liftin­gu i mode­lo­wa­nia poślad­ków, ramion, łydek i brzu­cha, a zasto­so­wa­na w rejo­nie brzu­cha – jak żad­ne inne urzą­dze­nie – rzeź­bi mię­śnie i sylwetkę. 
Wię­cej
inn2 (1)
BTL INNOFACIAL – Inna twarz odmładzania. Nowoczesna hydradermabrazja kwasowa. Złuszczanie = Odmładzanie
Inno­wa­cyj­na hydra­der­ma­bra­zja – jest naj­now­szym osią­gnię­ciem w nie­in­wa­zyj­nym resur­fa­cin­gu skóry. INNOFACIAL to jedy­na pro­ce­du­ra hydra­der­ma­bra­zji łączą­ca rów­no­cze­sne oczysz­cza­nie, złusz­cza­nie, eks­trak­cję, nawil­ża­nie i ochro­nę przed utle­nia­niem, co pro­wa­dzi do uzy­ska­nia czyst­szej, pięk­niej­szej skóry bez dys­kom­for­tu lub dłu­go­trwa­łe­go ocze­ki­wa­nia na efek­ty. Zabieg ma dzia­ła­nie łago­dzą­ce i nawil­ża­ją­ce, jest nie­in­wa­zyj­ny i nie powo­du­je podrażnienia.
Wię­cej
Kopia-IMG_8716-(1) (1)
Infuzja Tlenowa WellOxy System: Biotherapy Slow Aging. Nieinwazyjna sztuka upiększania 
Wel­lo­xy – sys­tem opar­ty o urzą­dze­nie medycz­ne hi-tech reno­mo­wa­ne­go pro­du­cen­ta z USA pozy­sku­je z powie­trza tlen (czy­sty, hiper­ba­rycz­ny tlen) o stę­że­niu 93% i pod ciśnie­niem, pre­cy­zyj­nie wtła­cza i prze­no­si aktyw­ne skład­ni­ki z pre­pa­ra­tu kosme­tycz­ne­go w głąb skóry, pod odpo­wied­nim naci­skiem. Wszyst­ko dzie­je się nie tylko na zewnętrz­nych war­stwach skóry, ale rów­nież w głęb­szych war­stwach komór­ko­wych. Kosme­ty­ki zawar­te w ampuł­ce dobie­ra­ne są odpo­wied­nio do rodza­ju cery i jej pro­ble­mów, po uprzed­nim dokład­nym pomia­rze i ana­li­zie skóry. 
Wię­cej
chrissie
CHRISSIE® COSMETICS – Laboratorium Vivipharma
Natych­mia­sto­wy liftin­gu dzię­ki nie­zwy­kłej syner­gii bio­na­no­tech­no­lo­gii i der­mo­in­fu­zji tle­no­wej. Pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki Chris­sie Cosme­tics opie­ra­ją się na nur­cie slow-aging zgod­nie z filo­zo­fią body­po­si­ti­ve i smart-aging, któ­rym kie­ru­je­my się w Aesthe­tic Stu­dio Szafarnia.
Wię­cej

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

W Aesthe­tic Stu­dio Sza­far­nia trak­tu­je­my każ­de­go pacjen­ta indy­wi­du­al­nie i dobie­ra­my pakiet Tera­pii Zabie­go­wych tak, aby były dopa­so­wa­ne do potrzeb. Pod­czas pierw­szej wizy­ty oma­wia­my odpo­wied­nio dobra­ną Tera­pię wraz z ocze­ki­wa­ny­mi efek­ta­mi i rezul­ta­ta­mi. Każdy ma zupeł­nie inne ocze­ki­wa­nia i potrze­by dla­te­go stwo­rzy­li­śmy INDYWIDUALNE Pakie­ty Konsultacyjne:

– Kon­sul­ta­cje Jednorazowe
– Pakie­ty Konsultacji
– Autor­ski Pro­gram DUO 

INDIBA®: Zatrzymaj czas z INDIBA® Deep Care. Technologia przyszłości w bioestetyce komórkowej!

To urzą­dze­nie medycz­ne z opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gią, która dzia­ła w spo­sób zgod­ny z fizjo­lo­gią czło­wie­ka – bio­sty­mu­lu­je odno­wę tka­nek na pozio­mie komór­ko­wym. Jest to zabieg nie­in­wa­zyj­ny, a o jego bez­pie­czeń­stwie świad­czą licz­ne bada­nia nauko­we i certyfikaty. 

BTL EMBODY TM : Zbuduj swoje mięśnie z EMBODY TM Innowacja w odchudzaniu: bezinwazyjnie i bezboleśnie

To urzą­dze­nie medycz­ne do nie­in­wa­zyj­ne­go liftin­gu i mode­lo­wa­nia poślad­ków, ramion, łydek i brzu­cha, a zasto­so­wa­na w rejo­nie brzu­cha – jak żad­ne inne urzą­dze­nie – rzeź­bi mię­śnie i sylwetkę. 

BTL INNOFACIAL – INNA twarz odmładzania. Nowoczesna hydradermabrazja kwasowa. Złuszczanie = Odmładzanie.

INNOWACYJNA HYDRADERMABRAZJA – jest naj­now­szym osią­gnię­ciem w nie­in­wa­zyj­nym resur­fa­cin­gu skóry. INNOFACIAL to jedy­na pro­ce­du­ra hydra­der­ma­bra­zji łączą­ca rów­no­cze­sne oczysz­cza­nie, złusz­cza­nie, eks­trak­cję, nawil­ża­nie i ochro­nę przed utle­nia­niem, co pro­wa­dzi do uzy­ska­nia czyst­szej, pięk­niej­szej skóry bez dys­kom­for­tu lub dłu­go­trwa­łe­go ocze­ki­wa­nia na efek­ty. Zabieg ma dzia­ła­nie łago­dzą­ce i nawil­ża­ją­ce, jest nie­in­wa­zyj­ny i nie powo­du­je podrażnienia. 

Infuzja Tlenowa WellOxy System: Biotherapy Slow Aging. Nieinwazyjna sztuka upiększania 

Wel­lo­xy – sys­tem opar­ty o urzą­dze­nie medycz­ne Hi – Tech reno­mo­wa­ne­go pro­du­cen­ta z USA pozy­sku­je z powie­trza tlen (czy­sty, hiper­ba­rycz­ny tlen) o stę­że­niu 93% i pod ciśnie­niem, pre­cy­zyj­nie wtła­cza i prze­no­si aktyw­ne skład­ni­ki z pre­pa­ra­tu kosme­tycz­ne­go w głąb skóry, pod odpo­wied­nim naci­skiem. Wszyst­ko dzie­je się nie tylko na zewnętrz­nych war­stwach skóry, ale rów­nież w głęb­szych war­stwach komór­ko­wych. Kosme­ty­ki zawar­te w ampuł­ce dobie­ra­ne są odpo­wied­nio do rodza­ju cery i jej pro­ble­mów, po uprzed­nim dokład­nym pomia­rze i ana­li­zie skóry. 

CHRISSIE® COSMETICS – Laboratorium Vivipharma

Natych­mia­sto­wy liftin­gu dzię­ki nie­zwy­kłej syner­gii bio­na­no­tech­no­lo­gii i der­mo­in­fu­zji tle­no­wej. Pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki Chris­sie Cosme­tics opie­ra­ją się na nur­cie slow-aging zgod­nie z filo­zo­fią body­po­si­ti­ve i smart-aging, któ­rym kie­ru­je­my się w Aesthe­tic Stu­dio Szafarnia. 

Poznaj Nasze Autorskie Programy i Terapie Zabiegowe

Poznaj nasze

Technologie

Aesthe­tic Tis­sue czyli „este­tycz­na tkan­ka” to idea prze­wod­nia kon­cep­cji stwo­rzo­ne­go przez nas Stu­dio Sza­far­nia. Two­rzy­my roz­wią­za­nia dla inwa­zyj­nych zabie­gów, które prze­ry­wa­ją cią­głość skóry (nakłu­cia, lase­ry, iniek­cje, ostrzy­ki­wa­nia, lipo­suk­cja, chi­rur­gia), a także jeste­śmy inno­wa­cyj­ną alter­na­ty­wą zabie­gów zarów­no: mode­lu­ją­cych ciało i rege­ne­ru­ją­cych organizm. 
indibatool (1)
indoba2 (1)

Poznaj nas

„Pięk­no pocho­dzi z wnę­trza, a zdro­wie zaczy­na się od środka”.

Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu naj­now­szej medycz­nej tech­no­lo­gii hi-tech, zasto­so­wa­nej w kosme­to­lo­gii, w połą­cze­niu z wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi Nasze­go Zespo­łu, two­rzy­my miej­sce w któ­rym poma­ga­my w ogól­nej popra­wie stanu zdro­wia i skóry, lep­sze­go samo­po­czu­cia, zwięk­sze­nia poczu­cia pew­no­ści sie­bie, a tym samym pod­nie­sie­niu kom­for­tu życia i pozby­cia się kompleksów.

Tworzymy zgrany zespół

Pro­fe­sjo­na­lizm. Sku­tecz­ność. Holi­stycz­ne podej­ście – to nasze atry­bu­ty, które zgod­nie wpi­su­ją się w obec­na filo­zo­fię nurtu body posi­ti­ve (cia­ło­po­zy­tyw­ne­go) i slow anti-aging (powol­ne dzia­ła­nie przeciwstarzeniowe).

Nie jeste­śmy kolej­nym gabi­ne­tem medy­cy­ny este­tycz­nej i salo­nem kosmetycznym.

Wyko­rzy­stu­je­my inno­wa­cyj­ne maszy­ny, które przy­no­szą co naj­mniej tak dobre lub nawet lep­sze efek­ty niż inwa­zyj­ne zabie­gi. Daje­my alter­na­ty­wę, żeby bez­bo­le­śnie i sku­tecz­nie zadbać o swoje ciało. Pięk­no ma wiele zna­czeń i może pocho­dzić z wielu źró­deł. Wie­rzy­my, że zdro­we ciało i dobre samo­po­czu­cie spra­wia­ją, że czu­je­my się pięk­nie. I codzien­nie potwier­dza­my to kolej­ny­mi skoń­czo­ny­mi tera­pia­mi. Każdy z nas zasłu­gu­je, żeby się tak poczuć. Czas na zadba­nie o swoją odpor­ność, zdro­wie i ciało jest teraz!

zespol1
rafal1
gabriela1
zespol0

Sprawdź co mówią o nas klienci

„Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z wizy­ty w Aesthe­tic Sza­far­nia 🧚🏼 i tera­pii Indi­ba – pro­fe­sjo­nal­nie i rze­tel­nie wyko­na­na, szyb­ki bez­bo­le­sny i odprę­ża­ją­cy zabieg, czu­łam się bar­dzo dopiesz­czo­na i zaopie­ko­wa­na. Wytłu­ma­czo­no mi wszyst­ko skru­pu­lat­nie. Bar­dzo mile spę­dzi­łam tam czas relak­su­jąc się Bar­dzo gorą­co polecam 👌🌱”
„Na wizy­tę w Aesthe­tic Sza­far­nia namó­wi­ła mnie kole­żan­ka. Nie wie­rzy­łam w efekt WOW, ale chcia­łam zro­bić coś dla sie­bie i swo­je­go dobre­go samo­po­czu­cia. I co?!… Po pro­stu rewe­la­cja! Wła­śnie zakoń­czy­łam serię zabie­gów Embo­dy i INDIBA. Pierw­sze zmia­ny widocz­ne od razu, 😀 a prze­cież efekt koń­co­wy dopie­ro przede mną! Do tego ta cie­pła i przy­ja­zna atmos­fe­ra, która spra­wia, że chce się tam cią­gle wra­cać …i wrócę, bo uwie­rzy­łam w efekt WOW! 😍”
„Wspa­nia­łe i kli­ma­tycz­nie miej­sce. Zabie­gi na naj­wyż­szym pozio­mie, speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Przed zabie­ga­mi jest kon­sul­ta­cja z kosme­to­lo­giem, zaś po zabie­gu wytycz­ne do dal­szej pie­lę­gna­cji! Polecam!”
„Fan­ta­stycz­ne miej­sce, które koniecz­nie musi­cie odwie­dzić – gwa­ran­tu­ję, że się zako­cha­cie! Pełen pro­fe­sjo­na­lizm, naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie i cudow­na atmos­fe­ra… Już po pierw­szym zabie­gu widzia­łam rezul­ta­ty! Musi­cie spraw­dzić sami… ja gorą­co polecam!”

Sprawdź co mówią o nas klienci

„Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na z wizy­ty w Aesthe­tic Sza­far­nia 🧚🏼 i tera­pii Indi­ba – pro­fe­sjo­nal­nie i rze­tel­nie wyko­na­na, szyb­ki bez­bo­le­sny i odprę­ża­ją­cy zabieg, czu­łam się bar­dzo dopiesz­czo­na i zaopie­ko­wa­na. Wytłu­ma­czo­no mi wszyst­ko skru­pu­lat­nie. Bar­dzo mile spę­dzi­łam tam czas relak­su­jąc się Bar­dzo gorą­co polecam 👌🌱”
„Na wizy­tę w Aesthe­tic Sza­far­nia namó­wi­ła mnie kole­żan­ka. Nie wie­rzy­łam w efekt WOW, ale chcia­łam zro­bić coś dla sie­bie i swo­je­go dobre­go samo­po­czu­cia. I co?!… Po pro­stu rewe­la­cja! Wła­śnie zakoń­czy­łam serię zabie­gów Embo­dy i INDIBA. Pierw­sze zmia­ny widocz­ne od razu, 😀 a prze­cież efekt koń­co­wy dopie­ro przede mną! Do tego ta cie­pła i przy­ja­zna atmos­fe­ra, która spra­wia, że chce się tam cią­gle wra­cać …i wrócę, bo uwie­rzy­łam w efekt WOW! 😍”
„Wspa­nia­łe i kli­ma­tycz­nie miej­sce. Zabie­gi na naj­wyż­szym pozio­mie, speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Przed zabie­ga­mi jest kon­sul­ta­cja z kosme­to­lo­giem, zaś po zabie­gu wytycz­ne do dal­szej pie­lę­gna­cji! Polecam!”
„Fan­ta­stycz­ne miej­sce, które koniecz­nie musi­cie odwie­dzić – gwa­ran­tu­ję, że się zako­cha­cie! Pełen pro­fe­sjo­na­lizm, naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie i cudow­na atmos­fe­ra… Już po pierw­szym zabie­gu widzia­łam rezul­ta­ty! Musi­cie spraw­dzić sami… ja gorą­co polecam!”

U nas jest bezpiecznie

W tro­sce o naszych pacjen­tów i pra­cow­ni­ków opra­co­wa­li­śmy pro­ce­du­ry, które wdro­ży­li­śmy
w Aesthe­tic Stu­dio Szafarnia.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zapi­su­jąc się na new­slet­ter, zyskujesz

Poznaj nasze nowa­tor­skie roz­wią­za­nia zabie­go­we! Poda­nie przez Cie­bie nume­ru tele­fo­nu pozwo­li nam na szyb­szy kon­takt z Tobą i umó­wie­nie Cię na konsultację.

Po zapi­sie na new­slet­ter otrzy­masz elek­tro­nicz­ny voucher na bez­płat­ną indy­wi­du­al­ną konsultację.

This site is pro­tec­ted by reCAPT­CHA and the Google Pri­va­cy Poli­cy and Terms of Servi­ce apply. 

VOUCHER PODARUKOWY