POLITYKA COOKIES

Poniż­sza Poli­ty­ka Cookies okre­śla zasa­dy zapi­sy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia dostę­pu do danych na Urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su do celów świad­cze­nia usług drogą elek­tro­nicz­ną przez Admi­ni­stra­to­ra Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

 • Ser­wis- ser­wis inter­ne­to­wy dzia­ła­ją­cy pod www.aestheticszafarnia.pl
 • Ser­wis zewnętrz­ny- ser­wis inter­ne­to­we part­ne­rów, usłu­go­daw­ców lub usłu­go­bior­ców Administratora.
 • Admi­ni­stra­tor–  Aesthe­tic Tis­sue Stu­dio Sza­far­nia Łozic­ki & Szy­na­ka S.C, 80–755 Gdańsk, Sza­far­nia 5, U9, Nip: 583 33 99 342, Regon: 386243172.
 • Użyt­kow­nik- osoba fizycz­na, dla któ­rej Admi­ni­stra­tor świad­czy usłu­gi drogą elek­tro­nicz­na za pośred­nic­twem Serwisu.
 • Urzą­dze­nie- elek­tro­nicz­ne urzą­dze­nie wraz z opro­gra­mo­wa­niem, za pośred­nic­twem, któ­re­go Użyt­kow­nik uzy­sku­je dostęp do Serwisu.
 • Cookies (cia­stecz­ka)- dane tek­sto­we gro­ma­dzo­ne w for­mie pli­ków zamiesz­cza­nych na Urzą­dze­niu Użytkownika.

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrz­ne- pliki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny Serwisu.
 • Cookies zewnętrz­ne- pliki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne Ser­wi­sów zewnętrznych.
 • Cookies sesyj­ne- pliki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez Ser­wis lub Ser­wi­sy zewnętrz­ne pod­czas jed­nej sesji dane­go Urzą­dze­nia. Po zakoń­cze­niu sesji pliki są usu­wa­ne z Urzą­dze­nia Użytkownika.
 • Cookies trwa­łe- pliki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka przez Ser­wis lub Ser­wi­sy zewnętrz­ne do momen­tu ich ręcz­ne­go usu­nię­cia. Pliki nie są usu­wa­ne auto­ma­tycz­nie po zakoń­cze­niu sesji Urzą­dze­nia chyba, że kon­fi­gu­ra­cja Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka jest usta­wio­na na tryb usu­wa­nie pli­ków Cookie po zakoń­cze­niu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczy­tu- Mecha­ni­zmy skła­do­wa­nia i odczy­tu Cookies nie pozwa­la­ją na pobie­ra­nia jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Prze­nie­sie­nie na Urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka wiru­sów, koni tro­jań­skich oraz innych roba­ków jest prak­tycz­nie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrz­ne- zasto­so­wa­ne przez Admi­ni­stra­to­ra Cookies wewnętrz­ne są bez­piecz­ne dla Urzą­dzeń Użytkowników.
 • Cookies zewnętrz­ne- za bez­pie­czeń­stwo pli­ków Cookies pocho­dzą­cych od part­ne­rów Ser­wi­su Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści. Lista part­ne­rów zamiesz­czo­na jest w dal­szej czę­ści Poli­ty­ki Cookies.

§ 4 CELE, DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

 • Uspraw­nie­nie i uła­twie­nie dostę­pu do Ser­wi­su- Admi­ni­stra­tor może prze­cho­wy­wać w pli­kach Cookies infor­ma­cje o pre­fe­ren­cjach i usta­wie­niach użyt­kow­ni­ka doty­czą­cych Ser­wi­su, aby uspraw­nić, polep­szyć i przy­śpie­szyć świad­cze­nie usług w ramach Serwisu.
 • Dane sta­ty­stycz­ne i ana­li­tycz­ne- w celu zapew­nie­nia łatwo­ści użyt­ko­wa­nia i aktu­al­no­ści Por­ta­lu korzy­sta­my z tego typu Cookies, aby zro­zu­mieć, w jaki spo­sób odwie­dza­ją­cy korzy­sta­ją z nasze­go Por­ta­lu. Dzię­ki temu, może­my dowie­dzieć się, które tre­ści w Por­ta­lu są naj­bar­dziej popu­lar­ne, a także zapew­nić stałą aktu­ali­za­cję i dosko­na­le­nie swo­ich tre­ści. Gro­ma­dzo­ne przez nas infor­ma­cje są ano­ni­mo­we i wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie do celów sta­ty­stycz­nych. Admi­ni­stra­tor oraz Ser­wi­sy zewnętrz­ne wyko­rzy­stu­ją pliki Cookies do zbie­ra­nia i prze­twa­rza­nia danych sta­ty­stycz­nych takich jak, np. sta­ty­sty­ki odwie­dzin, sta­ty­sty­ki Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków czy sta­ty­sty­ki zacho­wań użyt­kow­ni­ków. Dane te zbie­ra­ne są w celu ana­li­zy i ulep­sza­nia Serwisu.
 • Ser­wo­wa­nie usług mul­ti­me­dial­nych- Admi­ni­stra­tor oraz Ser­wi­sy zewnętrz­ne wyko­rzy­stu­ją pliki Cookies do ser­wo­wa­nia Użyt­kow­ni­kom usług multimedialnych.
 • Cookies nie­zbęd­ne - pliki te są nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia, jak i bez­pie­czeń­stwa nasze­go Ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Bez tych pli­ków Cookies stro­na nie dzia­ła­ła­by popraw­nie. Pliki Cookies tego rodza­ju nie gro­ma­dzą żad­nych danych o Tobie. Tych Cookies nie można wyłą­czyć w ramach zarzą­dza­nia ich usta­wie­nia­mi. Można jed­nak usta­wić swoją prze­glą­dar­kę tak, aby zablo­ko­wać te Cookies, ale wów­czas nie­któ­re ele­men­ty nasze­go Ser­wi­su inter­ne­to­we­go mogą nie dzia­łać lub nie dzia­łać prawidłowo.
 • Usłu­gi spo­łecz­no­ścio­we- Admi­ni­stra­tor oraz Ser­wi­sy zewnętrz­ne wyko­rzy­stu­ją pliki Cookies do wspar­cia usług społecznościowych.

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Admi­ni­stra­tor współ­pra­cu­je z nastę­pu­ją­cy­mi ser­wi­sa­mi zewnętrz­ny­mi, które mogą zamiesz­czać pliki Cookie na Urzą­dze­niach Użytkownika:

Jakie pliki cookies pod­mio­tów trze­cich są wykorzystywane?

W ramach nasze­go ser­wi­su funk­cjo­nu­ją nastę­pu­ją­ce pliki cookies pod­mio­tów trzecich: 

 • Google Ana­ly­tics,
 • Google Tag Manager,
 • Google AdWords,
 • Face­bo­ok Custom Audiences,
 • Face­bo­ok, Twit­ter, Lin­ke­dIN, Pin­te­rest (pliki cookies narzę­dzi społecznościowych),
 • Hotjar,
 • YouTu­be.
Korzy­stam z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych, takich jak Face­bo­ok Pixel, by kie­ro­wać do Cie­bie sper­so­na­li­zo­wa­ne rekla­my w ser­wi­sie Face­bo­ok. Wiążę się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies firmy Face­bo­ok. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgodę na korzy­sta­nie w Twoim przy­pad­ku z Pixe­la Face­bo­oka, czy nie.
 
Zapew­niam moż­li­wość korzy­sta­nia z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak udo­stęp­nia­nie tre­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych oraz sub­skryp­cja pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Korzy­sta­nie z tych funk­cji może wią­zać się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok, Insta­gram, YouTu­be, Twit­ter, Google+, LinkedIN.
 

Szcze­gó­ły doty­czą­ce poszcze­gól­nych pli­ków cookies pod­mio­tów trze­cich opi­sa­ne zosta­ły poniżej.

Google Ana­ly­tics – szczegóły

Korzy­sta­my z narzę­dzia Google Ana­ly­tics zapew­nia­ne­go przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, pole­ga­ją­cym na two­rze­niu sta­ty­styk i ich ana­li­zie w celu opty­ma­li­za­cji naszych stron internetowych. 

W celu korzy­sta­nia z Google Ana­ly­tics, zaim­ple­men­to­wa­li­śmy w kodzie naszej stro­ny spe­cjal­ny kod śle­dzą­cy Google Ana­ly­tics. Kod śle­dzą­cy wyko­rzy­stu­je pliki cookies firmy Google LLC doty­czą­ce usłu­gi Google Ana­ly­tics. W każ­dej chwi­li możesz zablo­ko­wać kod śle­dzą­cy Google Ana­ly­tics, insta­lu­jąc doda­tek do prze­glą­dar­ki udo­stęp­nia­ny przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Ana­ly­tics w spo­sób auto­ma­tycz­ny gro­ma­dzi infor­ma­cje o Twoim korzy­sta­niu z naszej stro­ny. Zgro­ma­dzo­ne w ten spo­sób infor­ma­cje są naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­ne do ser­we­rów Google, które mogą znaj­do­wać się w całym świe­cie i tam przechowywane. 

Z uwagi na akty­wo­wa­ną przez nas ano­ni­mi­za­cję adre­su IP, Twój adres IP jest skra­ca­ny przed prze­ka­za­niem dalej. Tylko w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach pełny adres IP jest prze­ka­zy­wa­ny do ser­we­rów Google i dopie­ro tam skra­ca­ny. Zano­ni­mi­zo­wa­ny adres IP prze­ka­za­ny przez Twoją prze­glą­dar­kę w ramach Google Ana­ly­tics co do zasa­dy nie jest łączo­ny z inny­mi dany­mi Google. 

Pod­kre­śla­my, że w ramach Google Ana­ly­tics nie gro­ma­dzi­my jakich­kol­wiek danych, które pozwa­la­ła­by na Twoją iden­ty­fi­ka­cję. W związ­ku z tym, dane gro­ma­dzo­ne w ramach Google Ana­ly­tics nie mają dla nas cha­rak­te­ru danych oso­bo­wych. Infor­ma­cje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Ana­ly­tics to, w szczególności:

 • infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzystasz,
 • pod­stro­ny, jakie prze­glą­dasz w ramach nasze­go serwisu,
 • czas spę­dzo­ny w naszym ser­wi­sie oraz na jego podstronach,
 • przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi podstronami,
 • źró­dło, z któ­re­go prze­cho­dzisz do nasze­go serwisu.

Ponad­to, korzy­sta­my w ramach Google Ana­ly­tics z nastę­pu­ją­cych Funk­cji Reklamowych: 

 • rapor­ty demo­gra­ficz­ne i zainteresowań, 
 • remar­ke­ting,
 • funk­cje rapor­to­wa­nia o rekla­mach, user-ID.

W ramach Funk­cji Rekla­mo­wych rów­nież nie gro­ma­dzi­my danych oso­bo­wych. Infor­ma­cje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • prze­dział wieku, w któ­rym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przy­bli­żo­na loka­li­za­cja ogra­ni­czo­na do miejscowości,
 • Twoje zain­te­re­so­wa­nia okre­ślo­ne na pod­sta­wie aktyw­no­ści w sieci.

Usłu­gi Google Ana­ly­tics i Google Ana­ly­tics 360 uzy­ska­ły cer­ty­fi­kat nie­za­leż­ne­go stan­dar­du bez­pie­czeń­stwa ISO 27001. ISO 27001 jest jed­nym z naj­czę­ściej uzna­wa­nych stan­dar­dów na świe­cie i poświad­cza speł­nia­nie odpo­wied­nich wymo­gów przez sys­te­my obsłu­gu­ją­ce Google Ana­ly­tics i Google Ana­ly­tics 360.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z wyko­rzy­sty­wa­niem przez Google danych z witryn i apli­ka­cji, które korzy­sta­ją z usług Google, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tymi infor­ma­cja­mi:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Google Tag Mana­ger – szczegóły

Korzy­sta­my z narzę­dzia Google Tag Mana­ger zapew­nia­ne­go przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA i umoż­li­wia­ją­ce­go zarzą­dza­nie taga­mi, czyli drob­ny­mi frag­men­ta­mi kodu, dzię­ki któ­rym jeste­śmy w sta­nie kon­tro­lo­wać ruch i zacho­wa­nie użyt­kow­ni­ków, zbie­rać infor­ma­cje o sku­tecz­no­ści reklam i podej­mo­wać dzia­ła­nia mają­ce na celu ulep­sza­nie nasze­go ser­wi­sie. Google Tag Mana­ger­nie zbie­ra żad­nych infor­ma­cji umoż­li­wia­ją­cych Twoją iden­ty­fi­ka­cję, jed­nak­że narzę­dzie to powo­du­je uru­cho­mie­nie innych tagów, które z kolei mogą zbie­rać dane.

Google AdWords – szczegóły

Korzy­sta­my z funk­cji remar­ke­tin­go­wych dostęp­nych w ramach sys­te­mu Google AdWords obsłu­gi­wa­ne­go przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, pole­ga­ją­cym na mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów lub usług. 

Przy oka­zji odwie­dzin naszej stro­ny inter­ne­to­wej auto­ma­tycz­nie pozo­sta­wia­ny jest w Twoim urzą­dze­niu plik remar­ke­ting cookie firmy Google, który zbie­ra infor­ma­cje na temat Two­jej aktyw­no­ści w naszym ser­wi­sie. Dzię­ki zgro­ma­dzo­nym w ten spo­sób infor­ma­cją jeste­śmy w sta­nie wyświe­tlać Ci rekla­my w ramach sieci Google w zależ­no­ści od Two­ich zacho­wań w naszym ser­wi­sie. Przy­kła­do­wo, jeże­li wyświe­tlisz jakiś pro­dukt, infor­ma­cja o tym fak­cie zosta­nie odno­to­wa­na przez plik remar­ke­ting cookie, co spra­wi, że będzie­my mogli skie­ro­wać do Cie­bie rekla­mę doty­czą­cą tego pro­duk­tu lub jaką­kol­wiek inną, którą uzna­my za wła­ści­wą. Rekla­ma ta zosta­nie wyświe­tlo­na Ci w ramach sieci Google pod­czas korzy­sta­nia przez Cie­bie z Inter­ne­tu, prze­glą­da­nia innych stron inter­ne­to­wych itp. 

Pod­kre­śla­my, że my, korzy­sta­jąc z Google Ads, nie gro­ma­dzi­my jakich­kol­wiek danych, które pozwa­la­ła­by na Twoją iden­ty­fi­ka­cję. Ewen­tu­al­ne zesta­wie­nie danych w taki spo­sób, że nabie­ra­ją one cha­rak­te­ru danych oso­bo­wych, może być doko­ny­wa­ne po stro­nie Google, ale w tym zakre­sie nie pono­si­my już za to odpo­wie­dzial­no­ści, ponie­waż Google reali­zu­je te dzia­ła­nia na pod­sta­wie umowy zawar­tej z Tobą jako użyt­kow­ni­kiem usług Google. 

My, korzy­sta­jąc z Google AdWords, jeste­śmy jedy­nie w sta­nie defi­nio­wać grupy odbior­ców, do któ­rych chcie­li­by­śmy, by nasze rekla­my docie­ra­ły. Na tej pod­sta­wie Google podej­mu­je decy­zję, kiedy i w jaki spo­sób zapre­zen­tu­je Ci naszą reklamę.

Dal­sze prze­twa­rza­nie infor­ma­cji ma miej­sce tylko wtedy, gdy wyra­zi­łeś zgodę wobec Google na łącze­nie histo­rii prze­glą­da­nia z Twoim kon­tem oraz wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji z Two­je­go konta Google do per­so­na­li­zo­wa­nia reklam, które wyświe­tla­ne są na stro­nach inter­ne­to­wych. W takiej sytu­acji Google wyko­rzy­sta Twoje dane w celu stwo­rze­nia i zde­fi­nio­wa­nia list grup doce­lo­wych dla celów remar­ke­tin­gu na róż­nych urzą­dze­niach. W tym celu Google łączy tym­cza­so­wo zebra­ne infor­ma­cje z inny­mi posia­da­ny­mi dany­mi, aby utwo­rzyć grupy docelowe.

Jeże­li nie chcesz otrzy­my­wać per­so­na­li­zo­wa­nych reklam, możesz zarzą­dzać usta­wie­nia­mi reklam bez­po­śred­nio po stro­nie Google: https://adssettings.google.com/

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z wyko­rzy­sty­wa­niem przez Google danych z witryn i apli­ka­cji, które korzy­sta­ją z usług Google, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tymi infor­ma­cja­mi:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Face­bo­ok Custom Audien­ces – szczegóły

W ramach sys­te­mu reklam Face­bo­ok Ads zapew­nia­ne­go przez Face­bo­ok Inc., 1601 S. Cali­for­nia Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzy­sta­my z funk­cji Nie­stan­dar­do­wych Grup Odbior­ców w celu kie­ro­wa­nia do okre­ślo­nych grup użyt­kow­ni­ków tar­ge­to­wa­nych prze­ka­zów rekla­mo­wych. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, pole­ga­ją­cym na mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów lub usług.

W celu kie­ro­wa­nia do Cie­bie reklam sper­so­na­li­zo­wa­nych pod kątem Two­ich zacho­wań w naszym ser­wi­sie, zaim­ple­men­to­wa­li­śmy w ramach naszej stro­ny Pixel Face­bo­oka, który w spo­sób auto­ma­tycz­ny gro­ma­dzi infor­ma­cje o Twoim korzy­sta­niu z naszej witry­ny. Zgro­ma­dzo­ne w ten spo­sób infor­ma­cje są naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­ne do ser­we­rów Face­bo­oka, która mogą znaj­do­wać się na całym świe­cie, w szcze­gól­no­ści w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (USA).

Infor­ma­cje zbie­ra­ne w ramach Pixe­la Face­bo­oka są ano­ni­mo­we, tj. nie pozwa­la­ją nam na Twoją iden­ty­fi­ka­cję. W zależ­no­ści od Two­jej aktyw­no­ści na naszych stro­nach możesz tra­fić do okre­ślo­nej grupy odbior­ców, ale w żaden spo­sób nie iden­ty­fi­ku­je­my poszcze­gól­nych osób nale­żą­cych do tych grup.

Infor­mu­je­my Cię jed­nak, że Face­bo­ok może łączyć zbie­ra­ne infor­ma­cje z inny­mi infor­ma­cja­mi o Tobie zebra­ny­mi w ramach korzy­sta­nia przez Cie­bie z ser­wi­su Face­bo­ok i wyko­rzy­sty­wać dla swo­ich wła­snych celów, w tym mar­ke­tin­go­wych. Takie dzia­ła­nia Face­bo­oka nie są już zależ­ne od nas, a infor­ma­cji o nich możesz szu­kać bez­po­śred­nio w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Face­bo­oka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z pozio­mu swo­je­go konta na Face­bo­oku możesz rów­nież zarzą­dzać swo­imi usta­wie­nia­mi pry­wat­no­ści. Tutaj znaj­dziesz przy­dat­ne infor­ma­cje w tym zakre­sie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzę­dzia spo­łecz­no­ścio­we – szczegóły

Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej uży­wa­ne są wtycz­ki, przy­ci­ski i inne narzę­dzia spo­łecz­no­ścio­we, zwane dalej łącz­nie „wtycz­ka­mi”, udo­stęp­nia­ne przez ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we takie jak Face­bo­ok, Insta­gram, Lin­ke­dIN, Twit­ter, Pinterest. 

Wyświe­tla­jąc naszą stro­nę inter­ne­to­wą zawie­ra­ją­cą wtycz­kę dane­go ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go, Twoja prze­glą­dar­ka prze­sy­ła do admi­ni­stra­to­ra tego ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go infor­ma­cję o odwie­dzi­nach. Ponie­waż wtycz­ka jest frag­men­tem ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go wbu­do­wa­nym w naszą stro­nę, prze­glą­dar­ka wysy­ła infor­ma­cję o żąda­niu pobra­nia zawar­to­ści dane­go ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go na naszą stronę. 

Wtycz­ki gro­ma­dzą pewne infor­ma­cje na Twój temat, takie jak iden­ty­fi­ka­tor użyt­kow­ni­ka, odwie­dza­na witry­na, data i godzi­na oraz inne infor­ma­cje doty­czą­ce prze­glą­dar­ki internetowej.

Admi­ni­stra­to­rzy ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych wyko­rzy­stu­ją część tych infor­ma­cji, aby per­so­na­li­zo­wać warun­ki oglą­da­nia naszej stro­ny. Na przy­kład, gdy odwie­dzasz stro­nę z przy­ci­skiem „Lubię to”, admi­ni­stra­tor ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go potrze­bu­je infor­ma­cji, kim jesteś, aby poka­zać Ci, któ­rzy z Two­ich zna­jo­mych rów­nież lubią naszą stronę. 

Infor­ma­cje gro­ma­dzo­ne przez wtycz­ki mogą być rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne przez admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych w ich wła­snych celach, takich jak np. dosko­na­le­nie wła­snych pro­duk­tów, two­rze­nie pro­fi­li użyt­kow­ni­ków, ana­li­za i opty­ma­li­za­cja wła­snych dzia­łań, tar­ge­to­wa­nie reklam. Nie mamy real­ne­go wpły­wu na to, w jaki spo­sób infor­ma­cje gro­ma­dzo­ne przez wtycz­ki są następ­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przez admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych. Szcze­gó­łów w tym zakre­sie możesz szu­kać w regu­la­mi­nach i poli­ty­kach pry­wat­no­ści poszcze­gól­nych ser­wi­sów społecznościowych.

Wtycz­ki ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych gro­ma­dzą i prze­ka­zu­ją infor­ma­cje do admi­ni­stra­to­rów tych ser­wi­sów nawet wtedy, gdy prze­glą­dasz naszą stro­ną nie będąc zalo­go­wa­nym do swo­je­go konta w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym. Wtedy jed­nak prze­glą­dar­ka wysy­ła bar­dziej ogra­ni­czo­ny zestaw informacji. 

Jeśli zalo­go­wa­łeś się do jed­ne­go z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, to admi­ni­stra­tor ser­wi­su będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać wizy­tę na naszej stro­nie do Two­je­go pro­fi­lu w danym ser­wi­sie społecznościowym. 

Jeśli nie chcesz, aby ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we przy­po­rząd­ko­wy­wa­ły dane zebra­ne w trak­cie odwie­dzin na naszej stro­nie inter­ne­to­wej bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi w danym ser­wi­sie, to przed wizy­tą na naszej stro­nie musisz się wylo­go­wać z tego ser­wi­su. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów. 

Ponad­to, korzy­sta­nie z nie­któ­rych wty­czek może wią­zać się z publi­ko­wa­niem okre­ślo­nych infor­ma­cji w ramach Two­ich pro­fi­li spo­łecz­no­ścio­wych. Przy­kła­do­wo, infor­ma­cje o klik­nię­ciach w przy­cisk „Lubię to” mogą być dostęp­ne na Two­jej osi czasu na Face­bo­oku. Oczy­wi­ście, jeże­li udo­stęp­niasz jakieś tre­ści w swo­ich social media z wyko­rzy­sta­niem wty­czek osa­dzo­nych na naszej stro­nie, to udo­stęp­nie­nie to w spo­sób natu­ral­ny będzie widocz­ne w Twoim profilu. 

Jeże­li cho­dzi o szcze­gó­ły zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem przez admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych infor­ma­cji gro­ma­dzo­nych przez wtycz­ki, w szcze­gól­no­ści o cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze prze­twa­rza­nie i wyko­rzy­sta­nie przez admi­ni­stra­to­rów, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Twoje prawa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści, wszyst­ko znaj­dziesz w poli­ty­kach pry­wat­no­ści poszcze­gól­nych usługodawców:

Hotjar – szczegóły

Korzy­sta­my z narzę­dzia Hotjar, żeby lepiej zro­zu­mieć Twoje potrze­by oraz opty­ma­li­zo­wać naszą stro­nę pod kątem Two­ich doświad­czeń zwią­za­nych z korzy­sta­niem z niej, co sta­no­wi nasze praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res. Narzę­dzie zapew­nia­ne jest przez zewnętrz­ny pod­mio­tu, tj. Hotjar Limi­ted, Level 2, St Julian’s Busi­ness Cen­tre, 3, Elia Zam­mit Stre­et, St Julian’s STJ 1000, Malta. 

Hotjar reje­stru­je każ­de­go odwie­dza­ją­ce­go naszą stro­nę i umoż­li­wia odtwo­rze­nie nagra­nia wideo z jego ruchu na naszej stro­nie, jak rów­nież wyge­ne­ro­wa­nia tzw. map ciepl­nych. W ramach narzę­dzia Hotjar nie mamy dostę­pu do infor­ma­cji, które pozwa­la­ją nam na Twoją iden­ty­fi­ka­cję, ponie­waż Hotjar nie reje­stru­je pro­ce­su wypeł­nie­nia for­mu­la­rzy. Infor­ma­cje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

 • infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzystasz,
 • pod­stro­ny, jakie prze­glą­dasz w ramach nasze­go serwisu,
 • czas spę­dzo­ny w naszym ser­wi­sie oraz na jego podstronach,
 • przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi pod­stro­na­mi w ramach nasze­go serwisu,
 • źró­dło, z któ­re­go prze­cho­dzisz do nasze­go serwisu,
 • miej­sca, w które kli­kasz myszką.

W celu korzy­sta­nia z Hotjar, zaim­ple­men­to­wa­li­śmy w kodzie naszej stro­ny spe­cjal­ny kod śle­dzą­cy Hotjar. Kod śle­dzą­cy wyko­rzy­stu­je pliki cookies firmy Hotjar Limi­ted. Zgro­ma­dzo­ne w ramach pli­ków cookies infor­ma­cje prze­cho­wy­wa­ne są przez Hotjar w ramach pseu­do­ni­mo­we­go pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka. Ani Hotjar ani my wyko­rzy­stu­je­my tych infor­ma­cji do Two­jej identyfikacji.

Możesz sprze­ci­wić się two­rze­niu przez Hotjar Two­je­go pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka, prze­cho­wy­wa­nia przez Hotjar infor­ma­cji na temat Two­je­go korzy­sta­nia z naszej stro­ny oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies Hotjar tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z prze­twa­rza­niem danych w ramach Hotjar, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

YouTu­be – szczegóły

Na naszych stro­nach osa­dza­ne są wid­ge­ty YouTu­be pozwa­la­ją­ce Ci odtwa­rzać nagra­nia dostęp­ne w ser­wi­sie YouTu­be bez­po­śred­nio z naszych stron. Ser­wis YouTu­be obsłu­gi­wa­ny jest przez Google LLC. 

Wideo osa­dza­ne są na stro­nie w try­bie ochro­ny pry­wat­no­ści. Bazu­jąc na infor­ma­cjach udo­stęp­nia­nych przez YouTu­be, ozna­cza to, że żadne pliki cookies nie są zapi­sy­wa­ne na Twoim urzą­dze­niu ani Google nie gro­ma­dzi jakich­kol­wiek infor­ma­cji na Twój temat, dopó­ki nie odtwo­rzysz nagrania. 

Gdy odtwa­rzasz nagra­nie, YouTu­be zapi­su­je na Twoim urzą­dze­niu pliki cookies i otrzy­mu­je infor­ma­cje, że odtwo­rzy­łeś nagra­nie z pozio­mu okre­ślo­nej stro­ny inter­ne­to­wej, nawet jeśli nie posia­dasz konta Google czy nie jesteś aku­rat zalo­go­wa­ny. Jeśli zalo­go­wa­łeś się do konta Google, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać wizy­tę na naszej stro­nie do Two­je­go konta. Cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze­go prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia przez Google, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Twoje prawa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści zosta­ły opi­sa­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google. 

Jeśli nie chcesz, aby Google przy­po­rząd­ko­wy­wał dane zebra­ne w trak­cie odtwa­rza­nia wideo bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi, przed odtwo­rze­niem wideo musisz się wylo­go­wać ze swo­je­go konta. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów. 

Infor­ma­cje gro­ma­dzo­ne w ramach pli­ków cookies zwią­za­nych z osa­dzo­ny­mi na naszych stro­nach fil­ma­mi z ser­wi­su YouTu­be wyko­rzy­sty­wa­ne są przez Google w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go i bez­piecz­ne­go funk­cjo­no­wa­nia wid­ge­tu, ana­li­zy i opty­ma­li­za­cji w zakre­sie świad­czo­nych przez YouTu­be usług, jak rów­nież w celach per­so­na­li­za­cji i reklamy. 

Pamię­taj, że odtwa­rza­jąc nagra­nia dostęp­ne w ser­wi­sie YouTu­be, korzy­stasz z usług świad­czo­nych drogą elek­tro­nicz­ną przez Google LLC. Google LLC jest samo­dziel­nym, nie­za­leż­nym od nas pod­mio­tem świad­czą­cym na Twoją rzecz usłu­gi drogą elek­tro­nicz­ną. Szcze­gó­łów w zakre­sie zasad korzy­sta­nia z YouTu­be, w tym ochro­ny pry­wat­no­ści, możesz szu­kać w doku­men­tach udo­stęp­nia­nych bez­po­śred­nio przez YouTube:

Czy śle­dzi­my Twoje zacho­wa­nia podej­mo­wa­ne w ramach nasze­go serwisu?

Tak, korzy­sta­my z narzę­dzi Google Ana­ly­tics, Google AdWords, Hotjar oraz Face­bo­ok Custom Audien­ces, które wiążą się z gro­ma­dze­niem infor­ma­cji na temat Two­ich aktyw­no­ści w naszym ser­wi­sie. Narzę­dzia te zosta­ły szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne w ramach pyta­nia poświę­co­ne­go pli­kom cookies pod­mio­tów trze­cich, dla­te­go nie będzie­my powta­rzać tych infor­ma­cji rów­nież tutaj. 

Czy kie­ru­je­my do Cie­bie tar­ge­to­wa­ne reklamy?

Tak, korzy­sta­my z Face­bo­ok Ads oraz Google Ads, w ramach któ­rych może­my kie­ro­wać rekla­my do okre­ślo­nych grup doce­lo­wych zde­fi­nio­wa­nych w opar­ciu o różne kry­te­ria takie jak wiek, płeć, zain­te­re­so­wa­nia, zawód, praca, dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne uprzed­nio w ramach nasze­go ser­wi­su. Narzę­dzia te zosta­ły szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne w ramach pyta­nia poświę­co­ne­go pli­kom cookies pod­mio­tów trze­cich, dla­te­go nie będzie­my powta­rzać tych infor­ma­cji rów­nież tutaj.

W jaki spo­sób możesz zarzą­dzać swoją prywatnością?

Odpo­wiedź na to pyta­nie znaj­du­je się w wielu miej­scach tej poli­ty­ki pry­wat­no­ści przy oka­zji opi­sy­wa­nia poszcze­gól­nych narzę­dzi, rekla­my beha­wio­ral­nej, zgody na cookies itp. Nie­mniej jed­nak, dla Two­jej wygo­dy zebra­li­śmy jesz­cze raz te infor­ma­cji w jed­nym miej­scu. Poni­żej znaj­dziesz listę moż­li­wo­ści zarzą­dza­nia swoją prywatnością. 

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie, samo­dziel­nie zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce zapi­sy­wa­nia, usu­wa­nia oraz dostę­pu do danych zapi­sa­nych pli­ków Cookies.
 • Infor­ma­cje o spo­so­bie wyłą­cze­nia pli­ków cookie w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach kom­pu­te­ro­wych i urzą­dzeń mobil­nych dostęp­na są na stro­nie: jak wyłą­czyć cookie.
 • Użyt­kow­nik może w dowol­nym momen­cie usu­nąć wszel­kie zapi­sa­ne do tej pory pliki Cookie, korzy­sta­jąc z narzę­dzi Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka, za pośred­nic­twem któ­re­go Użyt­kow­nik korzy­sta z usług Serwisu.

§ 7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Admi­ni­stra­tor sto­su­je wszel­kie moż­li­we środ­ki w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa danych umiesz­cza­nych w pli­kach Cookie. Nale­ży jed­nak zwró­cić uwagę, że zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa tych danych zale­ży od obu stron, w tym dzia­łal­no­ści Użyt­kow­ni­ka oraz stanu zabez­pie­czeń urzą­dze­nia z któ­re­go korzysta.
 • Admi­ni­stra­tor nie bie­rze odpo­wie­dzial­no­ści za prze­chwy­ce­nie danych zawar­tych w pli­kach Cookie, pod­szy­cie się pod sesję Użyt­kow­ni­ka lub ich usu­nię­cie, na sku­tek świa­do­mej lub nie­świa­do­mej dzia­łal­ność Użyt­kow­ni­ka, wiru­sów, koni tro­jań­skich i inne­go opro­gra­mo­wa­nia szpie­gu­ją­ce­go, któ­ry­mi może być zain­fe­ko­wa­ne Urzą­dze­nie Użytkownika.
 • Użyt­kow­ni­cy w celu zabez­pie­cze­nia się przed wska­za­ny­mi w punk­cie poprzed­nim zagro­że­nia­mi powin­ni sto­so­wać się do zasad cyber­bez­pie­czeń­stwa w sieci Internet.
 • Usłu­gi świad­czo­ne przez pod­mio­ty trze­cie są poza kon­tro­lą Admi­ni­stra­to­ra. Pod­mio­ty te mogą w każ­dej chwi­li zmie­nić swoje warun­ki świad­cze­nia usług, cel oraz wyko­rzy­sta­nie pli­ków Cookies. Admi­ni­stra­tor nie odpo­wia­da, na tyle na ile pozwa­la na to prawo, za dzia­ła­nie pli­ków Cookies uży­wa­nych przez ser­wi­sy part­ner­skie. Użyt­kow­ni­cy w każ­dej chwi­li mogą samo­dziel­nie zarzą­dzać zezwo­le­nia­mi i usta­wie­nia­mi pli­ków Cookies dla każ­dej dowol­nej witryny.

§ 8 WYMAGANIA SERWISU

 • Ogra­ni­cze­nie zapi­su i dostę­pu do pli­ków Cookies na Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka może spo­wo­do­wać nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie nie­któ­rych funk­cji Serwisu.
 • Admi­ni­stra­tor nie pono­si żad­nej odpo­wie­dzial­no­ści za nie­pra­wi­dło­wo dzia­ła­ją­ce funk­cje Ser­wi­su w przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik ogra­ni­czy w jaki­kol­wiek spo­sób moż­li­wość zapi­sy­wa­nia i odczy­tu pli­ków Cookies.

§ 9 ZMIANY W POLITYCE COOKIES

 • Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie prawo do dowol­nej zmia­ny niniej­szej Poli­ty­ki Cookies bez koniecz­no­ści infor­mo­wa­nia o tym użytkowników.
 • Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny w Poli­ty­ce Cookies zawsze będą publi­ko­wa­ne na tej stronie.
 • Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny wcho­dzą w życie w dniu publi­ka­cji Poli­ty­ki Cookies.

VOUCHER PODARUKOWY