REGULAMIN VOUCHERÓW

Poni­żej przed­sta­wiam Ci jako Kupu­ją­ce­mu regu­la­min Vouche­rów w pro­wa­dzo­nym prze­ze mnie skle­pie znaj­du­ją­cym pod adre­sem inter­ne­to­wym https://aestheticszafarnia.pl/sklep/. Niniej­szy regu­la­min okre­śla ogól­ne warun­ki wyda­wa­nia, zasa­dy oraz spo­sób korzy­sta­nia z voucherów.

Przy­po­mi­nam, że wła­ści­cie­lem skle­pu, a jed­no­cze­śnie wystaw­cą vouche­rów jest Aesthe­tic Tis­sue Stu­dio Sza­far­nia Spół­ka Cywil­na Łozic­ki & Szy­na­ka, NIP 5833399342, REGON 386243172, ul. Sza­far­nia 5/U9, 80–755 Gdańsk.
Wszel­kich odpo­wie­dzi na Twoje pyta­nia udzie­lę Ci mailo­wo pod adre­sem studio@aestheticszafarnia.pl.

§ 1 Definicje

Użyte w niniej­szym regu­la­mi­nie okre­śle­nia oznaczają:

  • Voucher – bon towa­ro­wy wyda­ny na oka­zi­cie­la, który może zostać zre­ali­zo­wa­ny wyłącz­nie za pośred­nic­twem Skle­pu jako forma zapła­ty za pro­duk­ty dostęp­ne w Skle­pie; każdy Voucher to uni­kal­ny kod, który posia­da war­tość nomi­nal­ną brut­to oraz datę ważności,
  • Kupu­ją­cy – osoba fizycz­na posia­da­ją­ca pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, a w wypad­kach prze­wi­dzia­nych przez prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce także osoba fizycz­na posia­da­ją­ca ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych; (2) osoba praw­na; albo (3) jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną; która zaku­pi­ła lub zamie­rza zaku­pić Voucher od Wystawcy,
  • Kon­su­ment – osobę fizycz­ną doko­nu­ją­cą z Wystaw­cą czyn­no­ści praw­nej nie­zwią­za­nej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową,
  • Regu­la­min – niniej­szy Regu­la­min, dostęp­ny pod adre­sem https://aestheticszafarnia.pl/regulamin-voucherow/.
  • Sklep – sklep inter­ne­to­wy dostęp­ny pod adre­sem inter­ne­to­wym https://aestheticszafarnia.pl/sklep/.
  • Wystaw­ca – Aesthe­tic Tis­sue Stu­dio Sza­far­nia Spół­ka Cywil­na Łozic­ki & Szy­na­ka, NIP 5833399342, REGON 386243172, ul. Sza­far­nia 5/U9, 80–755 Gdańsk.

§ 2 Ogólne warunki wydawania Voucherów

Wystaw­ca ofe­ru­je do sprze­da­ży w Skle­pie Vouche­ry, które Kupu­ją­cy mogą nabyć za cenę odpo­wia­da­ją­cą war­to­ści nomi­nal­nej Vouchera.

Voucher może zostać zre­ali­zo­wa­ny wyłącz­nie w Sklepie.

Voucher nie pod­le­ga wymia­nie na środ­ki pie­nięż­ne ani w cało­ści, ani w czę­ści. Nie pod­le­ga rów­nież zwro­to­wi, za wyjąt­kiem sytu­acji, w któ­rej Kon­su­ment sku­tecz­nie odstę­pu­je od umowy sprze­da­ży Vouche­ra. W przy­pad­ku, gdy war­tość zaku­pów jest niż­sza niż war­tość Vouche­ra Sklep nie zwra­ca Kupu­ją­ce­mu różnicy.

Okres waż­no­ści Vouche­ra wyno­si 3 mie­sią­ce od dnia jego wysta­wie­nia. Data waż­no­ści Vouche­ra jest każ­do­ra­zo­wo okre­ślo­na w tre­ści wyda­wa­ne­go Kupu­ją­ce­mu Vouche­ra. Voucher nie­wy­ko­rzy­sta­ny w ter­mi­nie waż­no­ści z chwi­lą upły­wu ter­mi­nu waż­no­ści staje się nie­waż­ny i Kupu­ją­ce­mu będą­ce­mu posia­da­czem Vouche­ra nie przy­słu­gu­ją żadne rosz­cze­nia w tym zakresie.

Vouche­ry mogą być ze sobą łączone.

Voucher Kupu­ją­cy może zre­ali­zo­wać wyłącz­nie jeden raz.

Sklep nie wysta­wia dupli­ka­tów znisz­czo­nych lub zagu­bio­nych Voucherów.

§ 3 Realizacja Voucherów

Kwoty Vouche­rów są kwo­ta­mi brut­to wyra­żo­ny­mi w pol­skich złotych.

Kwota wska­za­na na Vouche­rze nie uwzględ­nia kosz­tów dosta­wy Vouche­ra do Kupu­ją­ce­go, o któ­rych to kosz­tach Kupu­ją­cy zosta­ną powia­do­mie­ni w wyświe­tlo­nym na ekra­nie pod­su­mo­wa­niu, przed osta­tecz­nym zatwier­dze­niem zamówienia.

Voucher sta­no­wi formę zapła­ty za towa­ry ofe­ro­wa­ne przez Wystaw­cę w Skle­pie. Wystaw­ca nie może odmó­wić reali­za­cji waż­ne­go Vouche­ra, chyba że Voucher został zagu­bio­ny lub znisz­czo­ny w stop­niu unie­moż­li­wia­ją­cym usta­le­nie jego daty waż­no­ści i pocho­dze­nia od Wystawcy.

Reali­za­cja Vouche­ra nastę­pu­je poprzez przed­sta­wie­nie Vouche­ra Wystaw­cy do reali­za­cji w odnie­sie­niu do dowol­ne­go zaku­pu w Skle­pie z wyko­rzy­sta­niem udo­stęp­nio­nej w tym celu funk­cjo­nal­no­ści w Skle­pie w posta­ci sto­sow­ne­go formularza.

W przy­pad­ku reali­za­cji Vouche­ra war­tość zamó­wie­nia zosta­je pomniej­szo­na o war­tość nomi­nal­ną Vouche­ra. Jeśli war­tość zaku­pów jest wyż­sza niż war­tość Vouche­ra Kupu­ją­cy jest zobo­wią­za­ny do uisz­cze­nia bra­ku­ją­cej ceny sprzedaży.

§ 4 Reklamacje

Wszel­kie ewen­tu­al­ne rekla­ma­cje doty­czą­ce Vouche­rów winny być zgła­sza­ne Wystaw­cy na adres e‑mail studio@aestheticszafarnia.pl

Zgło­sze­nie rekla­ma­cyj­ne winno zawie­rać szcze­gó­ło­wy opis zda­rze­nia będą­ce­go przed­mio­tem reklamacji.

Wystaw­ca roz­pa­trzy popraw­nie zgło­szo­ną rekla­ma­cję w ter­mi­nie 14 (czter­na­stu) dni od dnia otrzy­ma­nia zgło­sze­nia, chyba że dla rze­tel­ne­go jej roz­pa­trze­nia koniecz­nym będzie dostar­cze­nie Wystaw­cy dodat­ko­wych infor­ma­cji. W takim wypad­ku powyż­szy ter­min liczo­ny jest od daty dostar­cze­nia takich informacji.

§ 5 Odstąpienie od umowy sprzedaży Vouchera

Zgod­nie z usta­wą o pra­wach kon­su­men­ta, Kon­su­men­to­wi doko­nu­ją­ce­mu zaku­pu Vouche­ra w Skle­pie przy­słu­gu­je prawo odstą­pie­nia od umowy w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia obję­cia Vouche­ra w posia­da­nie przez Kon­su­men­ta lub wska­za­ną przez niego osobę trzecią.

Kon­su­ment wyko­nu­je swoje prawo do odstą­pie­nia od umowy przez zło­że­nie oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umowy. W tym celu Kon­su­ment może sko­rzy­stać z wzoru oświad­cze­nia znaj­du­ją­ce­go na stro­nie inter­ne­to­wej Skle­pu, lecz nie jest to konieczne.

Kon­su­ment ma obo­wią­zek zwró­cić Voucher Wystaw­cy lub prze­ka­zać Voucher oso­bie upo­waż­nio­nej przez Wystaw­cę do odbio­ru nie­zwłocz­nie, jed­nak nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od umowy, chyba że Wystaw­ca zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Voucher. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie Vouche­ra przed jego upływem.

Wystaw­ca ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­men­ta o odstą­pie­niu od umowy, zwró­cić Kon­su­men­to­wi wszyst­kie doko­na­ne przez niego płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia Vouche­ra. Wystaw­ca doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Kon­su­ment, chyba że Kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, który nie wiąże się dla niego z żad­ny­mi kosz­ta­mi. Jeże­li Wystaw­ca nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Voucher od Kon­su­men­ta, może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od Kon­su­men­ta do chwi­li otrzy­ma­nia Vouche­ra z powro­tem lub dostar­cze­nia przez Kon­su­men­ta dowo­du jego ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, które zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.

Jeże­li Kon­su­ment wybrał spo­sób dostar­cze­nia Vouche­ra inny niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przez Wystaw­cę, Wystaw­ca nie jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu Kon­su­men­to­wi ponie­sio­nych przez niego dodat­ko­wych kosztów.

Kon­su­ment pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Vouchera.

§ 6 Zwroty i reklamacje towarów zakupionych z wykorzystaniem Voucherów

Do zaku­pów doko­na­nych w Skle­pie z wyko­rzy­sta­niem Vouche­rów znaj­du­ją zasto­so­wa­nie zasa­dy doty­czą­ce prawa do odstą­pie­nia od umowy sprze­da­ży i odpo­wie­dzial­no­ści sprze­daw­cy opi­sa­ne w regu­la­mi­nie Skle­pu znaj­du­ją­cym się na stro­nie inter­ne­to­wej https://aestheticszafarnia.pl/regulamin/ z zastrze­że­niem ust. 2 poniżej.

W przy­pad­ku pozy­tyw­ne­go roz­pa­trze­nia ewen­tu­al­ne­go zwro­tu lub rekla­ma­cji towa­rów zaku­pio­nych przez Kupu­ją­ce­go przy uży­ciu Vouche­ra, Wystaw­ca zwró­ci Kupu­ją­ce­mu zapła­co­ną w Skle­pie kwotę w for­mie inne­go Vouche­ra o war­to­ści rów­nej war­to­ści kwoty wyko­rzy­sta­nej z Vouche­ra zre­ali­zo­wa­ne­go na zakup zwra­ca­ne­go towa­ru – kwota zosta­nie zwró­co­na w ciągu 7 dni od daty zwro­tu towa­ru lub pozy­tyw­ne­go roz­pa­trze­nia reklamacji.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zasa­dy doty­czą­ce prze­twa­rza­nia przez Wystaw­cę danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sta­nia pli­ków cookies regu­lu­je Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści i Pli­ków Cookies znaj­du­ją­ca się pod adre­sem inter­ne­to­wym https://aestheticszafarnia.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://aestheticszafarnia.pl/polityka-cookies/.

§ 8 Postanowienia końcowe

Kupu­ją­cy mogą uzy­skać dostęp do niniej­sze­go Regu­la­mi­nu w każ­dym cza­sie oraz pobie­rać go w for­ma­cie *.pdf a także spo­rzą­dzić jego wydruk. Wszyst­kie archi­wal­ne wer­sje Regu­la­mi­nu dostęp­ne są do ścią­gnię­cia w for­ma­cie *.pdf – linki znaj­du­ją się poni­żej Regulaminu.

Wystaw­ca zastrze­ga sobie prawo zmia­ny Regu­la­mi­nu, przy czym zmia­ny te nie mają wpły­wu na upraw­nie­nia posia­da­czy Vouche­rów, które zosta­ły już wysta­wio­ne i wyda­ne Kupującym.

Zmia­ny, o któ­rych mowa powy­żej, obo­wią­zu­ją w ter­mi­nie 7 (sied­miu) dni od dnia udo­stęp­nie­nia Regu­la­mi­nu w nowym brzmieniu.

Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 01.04.2021

VOUCHER PODARUKOWY