REGULAMIN VOUCHERÓW

Poniżej przedstawiam Ci jako Kupującemu regulamin Voucherów w prowadzonym przeze mnie sklepie znajdującym pod adresem internetowym https://aestheticszafarnia.pl/sklep/. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z voucherów.

Przypominam, że właścicielem sklepu, a jednocześnie wystawcą voucherów jest Gabriela Szynaka Aesthetic Beauty HR, ul. Bolesława Chrobrego 96c/37, Gdańsk 80-414, NIP 7441763067, REGON 281569080.
Wszelkich odpowiedzi na Twoje pytania udzielę Ci mailowo pod adresem studio@aestheticszafarnia.pl.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

  • Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Sklepu jako forma zapłaty za produkty dostępne w Sklepie; każdy Voucher to unikalny kod, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności,
  • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zakupiła lub zamierza zakupić Voucher od Wystawcy,
  • Konsument – osobę fizyczną dokonującą z Wystawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://aestheticszafarnia.pl/regulamin-voucherow/.
  • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://aestheticszafarnia.pl/sklep/.
  • Wystawca – Gabriela Szynaka Aesthetic Beauty HR, ul. Bolesława Chrobrego 96c/37, Gdańsk 80-414, NIP 7441763067, REGON 281569080.

§ 2 Ogólne warunki wydawania Voucherów

Wystawca oferuje do sprzedaży w Sklepie Vouchery, które Kupujący mogą nabyć za cenę odpowiadającą wartości nominalnej Vouchera.

Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w Sklepie.

Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której Konsument skutecznie odstępuje od umowy sprzedaży Vouchera. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera Sklep nie zwraca Kupującemu różnicy.

Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od dnia jego wystawienia. Data ważności Vouchera jest każdorazowo określona w treści wydawanego Kupującemu Vouchera. Voucher niewykorzystany w terminie ważności z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważny i Kupującemu będącemu posiadaczem Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.

Vouchery mogą być ze sobą łączone.

Voucher Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.

Sklep nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych Voucherów.

§ 3 Realizacja Voucherów

Kwoty Voucherów są kwotami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

Kwota wskazana na Voucherze nie uwzględnia kosztów dostawy Vouchera do Kupującego, o których to kosztach Kupujący zostaną powiadomieni w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

Voucher stanowi formę zapłaty za towary oferowane przez Wystawcę w Sklepie. Wystawca nie może odmówić realizacji ważnego Vouchera, chyba że Voucher został zagubiony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego daty ważności i pochodzenia od Wystawcy.

Realizacja Vouchera następuje poprzez przedstawienie Vouchera Wystawcy do realizacji w odniesieniu do dowolnego zakupu w Sklepie z wykorzystaniem udostępnionej w tym celu funkcjonalności w Sklepie w postaci stosownego formularza.

W przypadku realizacji Vouchera wartość zamówienia zostaje pomniejszona o wartość nominalną Vouchera. Jeśli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia brakującej ceny sprzedaży.

§ 4 Reklamacje

Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Voucherów winny być zgłaszane Wystawcy na adres e‑mail studio@aestheticszafarnia.pl

Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§ 5 Odstąpienie od umowy sprzedaży Vouchera

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsumentowi dokonującemu zakupu Vouchera w Sklepie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Vouchera w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego na stronie internetowej Sklepu, lecz nie jest to konieczne.

Konsument ma obowiązek zwrócić Voucher Wystawcy lub przekazać Voucher osobie upoważnionej przez Wystawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Wystawca zaproponował, że sam odbierze Voucher. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Vouchera przed jego upływem.

Wystawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Vouchera. Wystawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Wystawca nie zaproponował, że sam odbierze Voucher od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Vouchera z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Vouchera inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wystawcę, Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera.

§ 6 Zwroty i reklamacje towarów zakupionych z wykorzystaniem Voucherów

Do zakupów dokonanych w Sklepie z wykorzystaniem Voucherów znajdują zastosowanie zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży i odpowiedzialności sprzedawcy opisane w regulaminie Sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://aestheticszafarnia.pl/regulamin/ z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Kupującego przy użyciu Vouchera, Wystawca zwróci Kupującemu zapłaconą w Sklepie kwotę w formie innego Vouchera o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Vouchera zrealizowanego na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies reguluje Polityka Prywatności i Plików Cookies znajdująca się pod adresem internetowym https://aestheticszafarnia.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://aestheticszafarnia.pl/polityka-cookies/.

§ 8 Postanowienia końcowe

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie *.pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia posiadaczy Voucherów, które zostały już wystawione i wydane Kupującym.

Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022