POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.aestheticszafarnia.pl i usług oferowanych przez Firmę  Gabriela Szynaka Aesthetic Beauty HR, ul. Bolesława Chrobrego 96c/37, Gdańsk 80-414, NIP 7441763067, REGON 281569080. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

1. Administrator

1.1. Administrator –  Gabriela Szynaka Aesthetic Beauty HR, ul. Bolesława Chrobrego 96c/37, Gdańsk 80-414, NIP 7441763067, REGON 281569080.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: w tym; imię, nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu, NIP, REGON, nazwa firmy. Dane osobowe gromadzone są w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

3. Cele przetwarzania Danych

1. Dane przetwarzane będą w celu:

  1. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania w ramach usługi kontakt – oba cele na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  2. Zbieranie zapisów na newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdym momencie można zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Rezygnacja (wycofanie zgody) nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed rezygnacją (wycofaniem zgody). Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez: kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter, kontakt z Administratorem.
  3. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi nam kontakt z użytkownikiem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. Niezależnie od powyższego, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu.

5.2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, wszystkie zapytania należy kierować na adres e‑mail: daneosobowe@aestheticszafarnia.pl

5.3. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas realizacji celów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane. Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa. Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, podmioty zapewniające obsługę prawną, kadrową, księgową, kurierzy.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

7. Odnośniki do innych stron

7.1 Serwis www.aestheticszafarnia.pl zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.aestheticszafarnia.pl

8. Pozostałe postanowienia

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.