POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniej­sza Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści („Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści”) okre­śla zasa­dy prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych prze­ka­za­nych przez Użyt­kow­ni­ków w związ­ku z korzy­sta­niem ze stro­ny inter­ne­to­wej www.aestheticszafarnia.pl i usług ofe­ro­wa­nych przez Firmę  Aesthe­tic Tis­sue Stu­dio Sza­far­nia Łozic­ki & Szy­na­ka S.C, 80–755 Gdańsk, Sza­far­nia 5, U9, Nip: 583 33 99 342, Regon: 386243172. Przed roz­po­czę­ciem korzy­sta­nia z ser­wi­su użyt­kow­nik powi­nien zapo­znać się z Poli­ty­ką Prywatności.

1. Administrator

1.1. Admi­ni­stra­tor –  Aesthe­tic Tis­sue Stu­dio Sza­far­nia Łozic­ki & Szy­na­ka S.C, 80–755 Gdańsk, Sza­far­nia 5, U9, Nip: 583 33 99 342, Regon: 386243172.

1.2. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane oso­bo­we zgod­nie z wymo­ga­mi Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Gro­ma­dzo­ne dane oso­bo­we obej­mu­ją: w tym; imię, nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu, NIP, REGON, nazwa firmy. Dane oso­bo­we gro­ma­dzo­ne są w trak­cie komu­ni­ka­cji z pod­mio­tem danych.

3. Cele przetwarzania Danych

1. Dane prze­twa­rza­ne będą w celu:

  1. Usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, oraz w związ­ku z udzie­la­niem odpo­wie­dzi na pyta­nia w ramach usłu­gi kon­takt – oba cele na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  2. Zbie­ra­nie zapi­sów na new­slet­ter – na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każ­dym momen­cie można zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra. Rezy­gna­cja ozna­cza wyco­fa­nie zgody na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w tym celu. Rezy­gna­cja (wyco­fa­nie zgody) nie wpły­wa na prze­twa­rza­nie, które miało miej­sce przed rezy­gna­cją (wyco­fa­niem zgody). Rezy­gna­cja z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra odby­wa się poprzez: klik­nię­cie w link znaj­du­ją­cy się w tre­ści maila zawie­ra­ją­ce­go new­slet­ter, kon­takt z Administratorem.
  3. Reali­za­cji obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów podat­ko­wych i prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści – na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne. Nie­poda­nie danych unie­moż­li­wi nam kon­takt z użytkownikiem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każ­de­mu, czyje dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, przy­słu­gu­je prawo dostę­pu do doty­czą­cych go danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub prawo sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia (o ile jest to moż­li­we w świe­tle prze­pi­sów prawa), ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, a także prawo do prze­no­sze­nia danych. Oso­bie, któ­rej dane są prze­twa­rza­ne przy­słu­gu­je także prawo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu ochro­ny danych oso­bo­wych. Nie­za­leż­nie od powyż­sze­go, oso­bie któ­rej dane doty­czą przy­słu­gu­je prawo sprzeciwu.

5.2. Admi­ni­stra­tor nie wyzna­czył Inspek­to­ra Ochro­ny Danych, wszyst­kie zapy­ta­nia nale­ży kie­ro­wać na adres e‑mail: daneosobowe@aestheticszafarnia.pl

5.3. Odbior­ca­mi danych mogą być pod­mio­ty zewnętrz­ne, które wspo­ma­ga­ją nas na nasze zle­ce­nie pod­czas reali­za­cji celów, czyli tzw. pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce. Takie pod­mio­ty prze­twa­rza­ją prze­ka­za­ne dane jedy­nie na nasze pole­ce­nie i w zakre­sie usta­lo­nym umową powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych. Pod­mio­ty te zosta­ły przez nas wyse­lek­cjo­no­wa­ne i są regu­lar­nie kon­tro­lo­wa­ne. Odbior­ca­mi danych mogą być także pod­mio­ty, które są nie­za­leż­ny­mi admi­ni­stra­to­ra­mi danych, czyli prze­twa­rza­ją dane do wła­snych celów. Prze­ka­za­nie danych oso­bo­wych takim pod­mio­tom odby­wa się wyłącz­nie za zgodą pod­mio­tu danych lub gdy prze­ka­za­nie danych znaj­du­je pod­sta­wę w prze­pi­sach prawa. Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych są: dostaw­cy usług, pod­mio­ty zapew­nia­ją­ce hosting ser­we­rów, ser­we­rów pocz­to­wych, pod­mio­ty zapew­nia­ją­ce obsłu­gę praw­ną, kadro­wą, księ­go­wą, kurierzy.

5.4. Admi­ni­stra­tor może odmó­wić usu­nię­cia Danych, jeże­li ist­nie­ją prze­słan­ki wyni­ka­ją­ce z prze­pi­sów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. Admi­ni­stra­tor sto­su­je odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zapew­nia­ją­ce ochro­nę prze­twa­rza­nych danych, a w szcze­gól­no­ści zabez­pie­cza dane przed ich udo­stęp­nie­niem oso­bom nie­upo­waż­nio­nym, prze­twa­rza­niem z naru­sze­niem prawa oraz zmia­ną, utra­tą, uszko­dze­niem lub zniszczeniem.

6.2. Do prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych wewnątrz orga­ni­za­cji Admi­ni­stra­to­ra dopusz­cza­ne są wyłącz­nie osoby upo­waż­nio­ne przez Administratora.

7. Odnośniki do innych stron

7.1 Ser­wis www.aestheticszafarnia.pl zawie­ra odno­śni­ki do innych stron www. Nie może­my pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za zasa­dy zacho­wa­nia pry­wat­no­ści obo­wią­zu­ją­ce na tych stro­nach. Nama­wia­my, by po przej­ściu na inne stro­ny, zapo­znać się z poli­ty­ka pry­wat­no­ści tam usta­lo­ną. Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści doty­czy tylko ser­wi­su www.aestheticszafarnia.pl

8. Pozostałe postanowienia

8.1. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie prawo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­ty­ce Prywatności.

VOUCHER PODARUKOWY